Direkt till innehållet

Information – kommunal vårdgivare

På denna sida kan du som chef/hygienansvarig/hygienombud finna kunskapsunderlag, informations-/utbildningsmaterial och arbetsmaterial att använda i hygienarbete på din vårdenhet.

Material för systematiskt förbättringsarbete gällande vårdhygien

Vad innebär föreskriften ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbeteSOSFS 2011:9?

Film: Syfte med att ha ett ledningssystem enligt SOSFS 2011:9.

17 minuter och 5 sekunder in i filmen beskriver man hur ett systematiskt förbättringsarbete utförs. Att utföra regelbundna egenkontroller till hygienrutiner är en av förutsättningarna för att kunna utföra och mäta ett systematiskt förbättringsarbete.

Så funkar kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 i praktiken (Stratsys)

Folkhälsomyndighetens verktyg och stöd Att lyckas med implementering inom folkhälsoområdet (Folkhälsomyndigheten)

Vårdhygieniska egenkontroller:

Ett systematiskt förbättringsarbete av ovan beskrivna egenkontroller är en förutsättning för att nå upp till Socialstyrelsens krav gällande nedanstående dokument:

Vårdhygien Hallands förslag till "Handlingsplan för ökad följsamhet till basala hygienrutiner" och Socialstyrelsens webbutbildningar är verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet:

UtbildningenBasala hygienrutiner i vård och omsorg” vänder sig till personal inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och i bostad med särskild service enligt SoL och syftar till att beskriva vikten av basala hygienrutiner och att öka följsamheten till dessa. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest och det finns möjlighet att skriva ut ett kursintyg.

För vård- och omsorgsnära medarbetare med behov av utbildning på lätt svenska har Vårdhygien Västmanland tagit fram utbildningen Basala hygienrutiner och klädregler - Bildbaserad utbildning på lätt svenska, vilken rekommenderas av Vårdhygien Halland. Målgruppen är vård- och omsorgsnära medarbetare med behov av utbildning på lätt svenska men den passar även bra till vård- och omsorgsnära personal generellt.

Utbildningen ligger öppet och den är gratis att använda. Man tar del av videofilmer samt svarar på frågor om basal hygien i vård och omsorg.

UtbildningenFörebygg och förhindra smitta – för chefer i vård och omsorg” vänder sig till chefer inom hemtjänst i ordinärt boenden enligt SoL, särskilda boenden för äldre enligt SoL, bostad med särskild service för vuxna enligt SoL, bostad med särskild service enligt LSS för barn eller ungdomar, och bostad med särskild service enligt LSS för vuxna. Utbildningen handlar om reglerna för basala hygienrutiner och smittförebyggande åtgärder samt vilket ansvar chefer har när det gäller dessa arbetsområden. Vårdhygien rekommenderar att all kommunal vård- och omsorgsverksamhet utför dessa utbildningar, vid introduktion och minst en gång per år samt vid behov.

Ytterligare stöddokument till det systematiska förbättringsarbetet:

Webbsidor med bra vårdhygienisk information

Patientsäkerhet och åtgärdspaket för att minska vårdskador (vårdhandboken)

Informations-/utbildningsfilmer:

Övrigt material

Kontakt: Peter X JohanssonSenast ändrad: