Direkt till innehållet

Sexuellt våld inkluderat sex mot ersättning

Sexuellt våld är ett utbrett problem i samhället och innefattar ett brett spektrum av olika typer av övergrepp. Under senare år har sexualbrottslagstiftningen skärpts och flera politiska initiativ fastslagits. Att problemet belyses, bidrar till ökad benägenhet hos personer som utsatts för sexuellt våld att i högre utsträckning berätta om, anmäla och söka hjälp och stöd för det som de blivit utsatta för.   

 På denna sida hittar du samlad information till stöd, vård och behandling samt sociala insatser för personer som är utsatta och/eller har varit utsatta för sexuellt våld, både i en nära relation och utanför. Insatser bör också riktas till personer som har utsatt eller riskerar att utsätta andra för sexuellt våld.

Särskild utsatthet

Vissa grupper är identifierade som särskilt utsatta när det gäller sexuellt våld. Utsattheten kan innebära olika saker: att individer drabbas i högre utsträckning, att konsekvenserna av övergrepp blir särskilt allvarliga eller att individer saknar resurser för att kunna hantera de konsekvenser som kan uppstå till följd av sexuellt våld. Personer som tillhör en särskilt utsatt grupp kan därför ha särskilda behov när det gäller bemötande, stöd eller behandling efter att varit utsatta för sexuella övergrepp: Barn, HBTQI-personer, personer som lever i hederskultur, nyanlända, yngre personer 16 - 29 år, äldre kvinnor, personer som lever i social utsatthet, personer med funktionsnedsättningar (till stor del kvinnor).

Olika former av sexuellt våld

Sexuellt våld förekommer i många former och inom olika former av relationer. Enligt Världshälsoorganisationen innefattar sexuellt våld allt ifrån oönskade kommentarer och närmanden, som ofta ryms inom begreppet sexuella trakasserier, till våldtäkt, oavsett relation mellan offer och förövare.

Sexuellt våld i nära relationer

Våld i nära relationer innefattar enligt NCK:s definition alla typer av våld (fysiskt, psykiskt, ekonomiskt, materiellt och sexuellt våld) mellan närstående. Det handlar om både heterosexuella och samkönade parrelationer samt mellan syskon och andra inom familje- och släktrelationer.

Region Hallands arbete mot våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck beskrivs på Våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck - Vårdgivare (regionhalland.se) Här finns det även de regionövergripande styrande och stödjande dokumenten i ämnet. 

Prostitution och sex mot ersättning

Sex mot ersättning innebär att någon får eller utlovas någon form av ersättning, exempelvis pengar, alkohol, sovplats, mot sexuella handlingar. Personer som har sex mot ersättning är också särskilt riskutsatta när det gäller annat våld. Det är viktigt att komma ihåg att sex mot ersättning egentligen handlar om prostitution och sexuell exploatering, alternativt våldtäkt vid de fall som den utsatte är under 15 år.

Sexuell exploatering av barn

Sexuell exploatering är ett samlingsbegrepp för olika former av sexuellt utnyttjande.

Sexuell exploatering av barn handlar om olika former av sexuella övergrepp där någon form av ersättning har getts. Ersättningen kan handla om pengar, men även om andra saker så som boende, kläder eller resor. Sexuell exploatering kan ske fysiskt eller online.

Sexuellt självskadebeteende

Sexuellt självskadebeteende eller sex som självskada är ett begrepp utan enhetlig definition. Det kan fylla olika funktioner, så som att reglera känslor som exempelvis ångest eller få negativ eller positiv bekräftelse. Erfarenhet av sex som självskada kan vara traumatiska och leda till olika typer av vårdbehov. Sex som självskadebeteende skiljer sig från andra självskadebeteenden genom att det är inger man kan göra på egen hand, det finns andra personer i ens närhet som skadar en.

Hälso- och sjukvårdens ansvar i fem punkter

Vid misstanke om eller upptäckt av patientens utsatthet för sexuellt våld oavsett dess karaktär ska Region Hallands övergripande rutin om arbetet mot våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck följas. Styrande och stödjande dokument - Vårdgivare (regionhalland.se)

  1. Upptäcka

Genom att fråga om våld ökar möjligheten att upptäcka våldsutsatthet och därmed möjligheten att ge lämplig och patientsäker vård.

  1. Bemöta, vårda och stötta

Hälso-och sjukvårdens och tandvårdspersonal ska bemöta, vårda stödja våldsutsatta på ett professionellt och respektfullt sätt.

  1. Dokumentera

Våldsutsatthet ska dokumenteras för att bidra till patientsäkerhet och rättsäkerhet.

  1. Hänvisa vuxna

Våldsutsatta patienter ska hänvisas till stödinsatser för att säkerställa den våldsutsattas akuta och långvariga situation.

  1. Anmäla vid misstanke om att barn far illa orosanmälan

Råd och stöd för vårdgivare

Sexuellt våld

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50, öppet dygnet runt

Människohandel och Prostitution

Nationella samordningen mot prostitution och människohandel 020-390 000, öppet under kontorstid.

Regionkoordinator för Halland, se kontaktuppgifter Region Väst

Oönskad sexualitet

Preventell 08- 517 732

Nationell hjälplinje för stöd och hänvisningsråd

Sex mot ersättning med målgrupp HBTQI personer 15 -25 år 

Pegasus@rflslungdom.se

Pegasus utbildar yrkesverksamma i dessa frågor.

Relaterad sida med kontaktuppgifter på Vårdgivarwebben

Våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck - Vårdgivare (regionhalland.se) 

Utbildningar

Generell E-utbildning Sexuell hälsa är en utbildning från Folkhälsomyndigheten på cirka 30 minuter som ger kunskap om hur man som vårdpersonal inkluderar frågor om sexuell och reproduktiv hälsa i mötet med patienter.

SEXIT är ett verktyg och en heldags utbildning för verksamheten att på ett standardiserat sätt ställa viktiga och ibland känsliga frågor i mötet med unga. Syftet är att unga som är sexuellt risktagande eller utsatta och/eller personer med erfarenhet av våld, ska identifieras och erbjudas relevant vård och stöd.

Människohandel med barn och unga är en webb-utbildning på cirka 90 minuter om hur man identifierar barn och unga som är offer för människohandel? Hur ska man agera och hur stöttar man barnet? Webbutbildningen riktar sig främst till yrkesverksamma inom myndigheter och frivilligorganisationer som kan komma i kontakt med barn och unga som är utsatta för människohandel och sexuell exploatering.

Läs mer hos andra/fördjupning

Länsstyrelsen Hallands län har en samling med praktiska vägledningar och samtalsstöd att ta del av på webbsidan Mäns våld mot kvinnor | Länsstyrelsen Halland (lansstyrelsen.se)

Kunskap och rapporter - Ellencentret

Rapport: Prostitution och människohandel 2021:23 | Jämställdhetsmyndigheten (jamstalldhetsmyndigheten.se)

 

 

 

 

 Senast ändrad: