Direkt till innehållet

Receptblanketter och e-recept

Ändringar i förskrivningsregelverket under 2021–2022

Under 2021 och 2022 sker ändringar i förskrivningsregelverket för att öka patientsäkerheten. Dessa förändringarna regleras i Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit (HSLF-FS 2021:75). För en sammanfattning, se Läkemedelsverkets sida Förskrivare - Ändringar i förskrivningsregelverket 2021–2022.

Två förändringar som berör alla förskrivare som skriver recept på läkemedel till människor är införandet av en ny receptblankett samt att elektronisk förskrivning blir huvudregel.

Elektronisk förskrivning som huvudregel

Från och med 10 maj 2022 är elektronisk förskrivning huvudregel för alla recept på läkemedel och teknisk sprit. Syftet är att så mycket information som möjligt om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel ska finnas samlad i Nationella läkemedelslistan.

Undantag från kravet på elektronisk förskrivning

 • Om det föreligger teknisk störning vid förskrivningstillfället som omöjliggör elektronisk förskrivning.
 • Receptet förskrivs så att patienten ska kunna hämta ut ett läkemedel på apotek i annat EES-land.
 • Förskrivaren bedömer att patienten har särskilda skyddsbehov.
 • Det föreligger något annat särskilt skäl.

Observera att avsaknad av elektroniskt system för förskrivning inte är ett giltigt skäl att göra undantag för detta krav! Detta gäller även pensionerade förskrivare och vid så kallad fritidsförskrivning.

För att kunna förskriva recept behöver alla förskrivare ha tillgång till ett elektroniskt system som är anslutet till den nationella läkemedelslistan. Du som förskrivare behöver se över dina möjligheter att förskriva läkemedel elektroniskt (se mer nedan). Region Halland ansvarar inte centralt för att möjliggöra elektronisk förskrivning om detta inte har avtalats.

Enbart läkemedel och teknisk sprit berörs av förändringen i regelverket, vilket innebär att förskrivning av exempelvis spolvätskor, förbrukningsartiklar/hjälpmedel samt livsmedelsanvisningar till barn under 16 år även i fortsättningen kan undantas från elektronisk förskrivning.

Webbaserade tjänster för förskrivning av e-recept

Anställda inom Region Halland eller i verksamhet som har vårdavtal med regionen ska göra eventuell fritidsförskrivning i ordinationssystemet på arbetsplatsen för korrekt journalföring. Förskrivning ska ske utanför arbetstid.

För förskrivare som ej är anställda av Region Halland eller i verksamhet som har vårdavtal med regionen kan webbaserade e-recepttjänster användas för elektronisk förskrivning.

 • Med en e-recepttjänst får du som förskrivare i många fall tillgång till beslutsstöd och tjänster som underlättar förskrivningen och gör arbetet lättare och säkrare. Exempelvis kan det handla om interaktionsvarningar, information från FASS och SIL, regionens rekommenderade läkemedel, prisjämförelser för identiska läkemedel utanför förmånen, information om restsituationer på apoteken samt möjlighet att spara mallar m.m.
 • Med en webbaserad tjänst har du tillgång till ett varuregister. Tillgängligheten är god då tjänsterna fungerar på vilken dator som helst och dessutom i vissa fall på surfplatta och smartphone (varierar mellan leverantörerna).

Beställning av webbaserad e-recepttjänst

E-hälsomyndigheten tillhandahåller nu Förskrivningskollen, ett enklare kostnadsfritt system för elektronisk förskrivning för fritidsförskrivning. Inlogg/identifiering sker via Freja eID plus.

Det finns även ett antal leverantörer som erbjuder webbaserade e-receptlösningar som mot licensavgift. Identifiering sker vanligtvis via Bank-ID.

Se respektive leverantörs hemsida för mer information:

Den nya receptblanketten

Under våren 2021 togs en ny receptblankett i bruk, som ersatte de båda tidigare receptblanketterna för vanliga läkemedel och för särskilda läkemedel. Från och med 1 maj 2021 får enbart den nya receptblanketten användas vid förskrivning av pappersrecept (även vid utskrift i skrivare kopplade till ordinationssystem). Även om elektronisk förskrivning nu är huvudregel vid receptförskrivning finns det undantagsfall när manuellt skrivna recept ändå kan behövas, till exempel vid driftstopp i ordinationssystemet. Läs mer ovan.

Skillnader mellan den nya och de gamla receptblanketterna

 • Två receptblanketter blir en: Samma receptblanketten kommer att användas vid förskrivning av läkemedel till människa, inklusive särskilda läkemedel och tekniskt sprit, och ersätter de tidigare receptblanketterna för vanliga läkemedel och för särskilda läkemedel. Varje ny receptblankett är försedd med ett unikt serienummer för spårbarhet.*
 • Varje receptblankett kan enbart uppta ett läkemedel.
 • Receptblanketten har anpassats utifrån förändringar i läkemedelsförmånslagen 2 juni 2020.  Följande information har tillkommit:

Om patienten är förmånsberättigad.

Om villkor för förmånsbegränsningar uppfylls för läkemedel (behöver enbart fyllas i för läkemedel med subventionsbegränsning, se FASS).

Om läkemedlet ska subventioneras enligt ex. Smittskyddslagen (SML).

*OBSERVERA! Den nya receptblanketten ska förvaras och hanteras säkert. 

Läs mer om beställning av receptblanketter nedan. Region Halland ansvarar inte centralt för att förse förskrivare eller vårdenheter med receptblanketter.

Beställa receptblanketter

Observera att informationen nedan främst vänder sig till vårdgivare knutna till Region Halland som behöver beställa receptblanketter för användning exempelvis vid driftstopp. För dig som är pensionerad förskrivare eller som av annan anledning behöver recept för att fritidsförskriva hänvisas du till elektroniska förskrivningsalternativ istället, på grund av regeländringen med elektronisk förskrivning som huvudregeö i Läkemedelsverkets föreskrifter från 10 maj 2022.

Hjälpmedelskort, livsmedelsanvisningar och recept för fysisk aktivitet undantas från krav på elektronisk förskrivning.

Beställning av receptblanketter och etiketter

Beställning av blanketter, blanka eller förtryckta görs från Strålfors AB eller Adda Kompetens (tidigare SKL Kommentus).

Recept med eller utan tryckta koder?

Enligt författning måste förskrivarkod och eventuell arbetsplatskod anges i maskinläsbart skick (d.v.s. med streckkod).

 • Förskrivarkod (7 siffror) är enligt lag obligatoriskt på alla recept från och med den 1 oktober 2010. Om förskrivarkod saknas på receptet kommer apoteken inte att expediera läkemedlet.
 • Arbetsplatskod (13 siffror) måste anges på receptet för att det ska kunna expedieras inom läkemedelsförmånen. Om arbetsplatskod saknas får patienten betala hela kostnaden själv oavsett om frikortsbeloppet har nåtts eller inte.

För verksamheter med VAS kan receptblanketter förses med individuella streckkoder för varje förskrivare på arbetsplatsen genom funktionen SK formulär, beställ då receptblanketter utan streckkod.

Om inte VAS finns att tillgå kan receptblanketter försedda med streckkod att beställas. Alternativt kan receptblanketter utan streckkod beställas och kombineras med klisteretiketter med streckkod för respektive förskrivare.

Observera att receptblanketter och även etiketter med förskrivarkoder är värdehandlingar som ska förvaras och hanteras säkert. 

 

Kontaktuppgifter för beställning av receptblanketter

Strålfors AB

E-post: customer.service@stralfors.se

Telefon: 010-331 25 25 (knappval 3, recept)

Beställningsblankett Strålfors

Prislista receptblanketter Strålfors

För beställning av:

Receptblanketter – med eller utan streckkod.

Klisteretiketter med streckkod.

Hjälpmedelskort med eller utan streckkod.

Livsmedelsanvisningar med eller utan streckkod.

Recept för fysisk aktivitet.

Adda Kompetens (tidigare SKL Kommentus)

Kontaktuppgifter:

Telefon: 08-709 59 90

E-post: kundservice@adda.se

Onlinetjänst för beställning av produkter utan streckkod (extern länk)

För beställning av:

Receptblanketter utan streckkod.

Hjälpmedelskort

Livsmedelsanvisningar

Recept för djur

Mer information på andra webbplatser

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF FS 2019:32) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.

Läkemedelsverkets information till förskrivare: Ändringar i förskrivningsregelverk 2021–2022.

Läkemedelsverket: Information om förbrukningsartiklar (förskrivs på hjälpmedelskort).

Läkemedelsverket: Information om förskrivningsbara livsmedel (förskrivs på livsmedelsanvisning).

Ehälsomyndigheten: Förskrivningskollen.

Utbildningsmaterial

Centralt har Region Halland tagit fram en presentation som beskriver förändringar för förskrivare under 2021/2022 — ny receptblankett och e-förskrivning som huvudregel. Presentationen kan användas vid APT vid genomgång och diskussion av förändringarna och konsekvenser, men går även att användas för självstudier.

Presentationen finns tillgänglig både med och utan berättarröst.

Förändringar för förskrivare under 2021 med ljud — sätter du presentationen i presentationsläge går automatiskt en berättarröst igång. Hoppar du förbi någon sida byter även berättarrösten sida. Du kan även starta berättarrösten i redigeringsläge genom att klicka på högtalarsymbolen längst ned på varje sida – då sätts enbart berättarrösten igång för den aktuella sidan.

Förändringar för förskrivare under 2021 utan ljud — I anteckningsrutan på varje sida finns en stödtext till bilderna med lite utökad information.

Senast ändrad: