Direkt till innehållet

Uppdragsbeskrivning för Läkemedelskommittén

Uppdragsbeskrivning för Läkemedelskommittén Halland

§1

I varje landsting skall det enligt lag (SFS 1996:1157) finnas en läkemedelskommitté.

I Region Halland är den gemensam för hela regionen och benämns Läkemedelskommittén Halland (anges fortsättningsvis som LkH).

§2

LkH skall: 

 • vara expert- och kunskapsstödsorgan i frågor som rör läkemedel, och därvid samverka med Regionkontorets läkemedelsstrategifunktion, Läkemedelsenheten vid Hallands Sjukhus samt de operativa verksamheterna
 • genom terapi- och preparatrekommendationer verka för en säker och kostnadseffektiv förskrivning och god kvalitet i läkemedelsanvändningen
 • vara representerat i de grupper inom regionen som arbetar med den gemensamma journalens läkemedelsmodul och förskrivarstöd, och därigenom verka för att sjukvården i Halland har ändamålsenliga IT-stöd på läkemedelsområdet
 • stimulera till kritiskt tänkande och debatt i läkemedelsfrågor
 • bidra med kunskap om nya läkemedel och läkemedelsbehandlingar
 • anlägga miljö- och samhällsperspektiv på läkemedelsfrågorna
 • organisera och medverka till att sjukvårdspersonal fortlöpande får information om och utbildning i läkemedelsfrågor
 • följa utfallet av läkemedelsrekommendationerna och vid behov analysera avvikelser från rekommendationerna och orsakerna till detta
 • följa läkemedelsförskrivningen och föra ut information om denna till förskrivarna samt stimulera till en professionell diskussion om förskrivningsstatistiken
 • stimulera rapportering och uppföljning av läkemedelsbiverkningar
 • bistå sjukvårdshuvudmannen med vetenskapligt kunskapsstöd vid upphandling av läkemedel
 • samverka med andra läkemedelskommittéer (via LOK) och myndigheter (Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och TLV)
 • för Region Halland motta och informera om TLV:s förmånsbeslut, enligt rutin som LkH fastställt
 • via ordföranden utgöra en representant för Region Halland i SKL:s kontaktgrupp för läkemedel
 • informera allmänheten i läkemedelsfrågor
 • dra nytta av nya tekniska plattformar och informationssätt för att hålla rekommendationer och information ständigt aktuell

§3

LkH bör bestå av högst 16 ledamöter med följande sammansättning:

 • 5 läkare från Hallands Sjukhus (2 från vardera Halmstad och Varberg samt 1 från Kungsbacka)
 • 4 läkare från Vårdval Halland (geografisk spridning eftersträvas)
 • 1 psykiater från Psykiatrin i Halland
 • 1 läkare från offentligt finansierad privat hälso- och sjukvård
 • 1 sjuksköterska från öppen vård
 • 1 tandläkare
 • 2 apotekare från Läkemedelsenheten vid Hallands Sjukhus
 • 1 läkemedelsstrateg eller motsvarande

Regionstyrelsen utser LkH:s ordförande. Hälso- och Sjukvårdsutvecklingsdirektören utser vice ordförande och övriga ledamöter av LkH. Ledamoten från den offentligt finansierade privata vården nomineras av Hallands Privatläkarförening.

Andra experter kan adjungeras av LkH.

Mandatperioden är högst fyra år.

Arbetet i LkH är ett tjänsteuppdrag

§4

LkH skall sammanträda på tid och plats som ordföranden bestämmer. Vid sammanträdena skall protokoll föras.

I övrigt bestämmer LkH själv sin organisation och arbetsformer.

LkH rapporterar genom sin ordförande till Hälso- och Sjukvårdsutvecklingsdirektören.

§5

LkH har till sitt förfogande en budget, som fastställs efter sedvanligt budgetarbete.

LkH skall årligen till hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektören inkomma med verksamhetsplan senast 15 augusti samt verksamhetsberättelse senast 15 mars.

§6

LkH har till sin hjälp ett arbetsutskott, LkH-AU. Arbetsutskottet skall bestå av LkH:s ordförande, vice ordförande samt de ytterligare ledamöter som utses av LkH. I arbetsutskottet skall finnas företrädare från specialistvård, primärvård och farmaci.

§7

LkH:s AU utser terapigrupper som har ansvar för att vetenskapligt välgrundade terapirekommendationer med läkemedel inom olika sjukdomsområden tas fram och hålls uppdaterade. Arbetet utförs som del i LkH:s verksamhet och är ett tjänsteuppdrag.

§8

Om jäv stadgas i 11 och 12 §§ förvaltningslagen (1986:223). Det åligger ledamot i LkH att anmäla varje omständighet som kan vara ägnad att rubba förtroendet för dennes opartiskhet i arbete och uppdrag i LkH.

Det är inte tillåtet för medlemmar i LkH att delta i advisory boards inom läkemedelsindustrin.

Ledamot av LkH får i egenskap av företrädare för läkemedelskommittén delta i av läkemedelsindustrin arrangerad utbildning under förutsättning av att läkemedelskommittén står för alla kostnader.

Ledamot av LkH och dess terapigrupper kan som led i sin kompetensutveckling delta i information och utbildning arrangerad av läkemedelsföretag efter godkännande av verksamhetschef. Förmåner bedöms av verksamhetschefen. Verksamhetschef står för 50 % av kostnaden. För medlem i läkemedelskommittén står läkemedelskommittén för resterande 50 %.

§9

LkH är skyldig att i övrigt följa de anvisningar som utfärdas av myndigheter eller av Regionstyrelsen.

§10

Uppdragsbeskrivningen och eventuella ändringar av densamma fastställs av Regionstyrelsen.

§11

Denna uppdragsbeskrivning gäller från 2012-01-01Senast ändrad: