Direkt till innehållet

Distanskontakt

Vårdbesök på flera olika sätt

Vården ska ge invånare möjlighet att kunna ha kontakt med vården på fler sätt. Där det är möjligt ska det erbjudas komplement till det nuvarande besök på mottagningen. De nya vårdbesöksformerna genom video, telefon och skrift (chatt) innebär att invånaren inte behöver lägga tid på resor och kan genomföra besöket på valfri plats. Detta är en del i samhällsutvecklingen, det handlar om att möta invånaren och patientens förväntan och att utveckla den egna verksamheten.

Vårdbesök kan genomföras via:

 • videomöte
 • telefonmöte
 • skrift (chatt)
 • besök på mottagning

De nya vårdbesöksformerna gör det möjligt för patienter att möta vårdpersonal med hjälp av mobiltelefon, surfplatta, dator eller telefon. De ska ses som ett komplement till det fysiska mötet. Vårdbesöket ska vara överenskommet och bokat med patienten.

För de allra flesta av oss är det här ett helt nytt sätt att möta våra patienter. Vi behöver därför hitta former för vilka vårdbesök som lämpar sig för denna möjlighet.

Vårdbesök via video, telefon och skrift ingår i begreppet distanskontakt, se bild 1, och Region Hallands tillämpningsanvisningar för distanskontakt ska följas.

Finns det krav på att erbjuda nya former av vårdbesök?

I vårdval Halland närsjukvård ska invånaren från 2019 erbjudas distanskontakt med vården. Vi ser en ökad efterfrågan av digitala lösningar inom hälso- och sjukvården och därför är det viktigt att du som vårdgivare möter de förväntningar som ställs.

Vad är vinsten och nyttan?

Det finns stora direkta vinster för patienten i form av minskad besökstid (både restid och tid i väntrum) och genom det minskad påverkan på arbete, skola och fritid. Det innebär också en ökad tillgänglighet för patientgrupper som inte kan eller ska befinna sig i vårdmiljö.

Att tänka på innan din verksamhet inför nya former av vårdbesök

Vilka typer av besök passar att genomföra på distans?

Vårdbesök där inte fysisk undersökning behöver göras kan vara lämpliga. För ett lyckat möte är det viktigt att en bedömning utifrån medicinsk lämplighet görs.

Vem avgör vilken form av vårdbesök som ska användas?

Hälso- och sjukvården ska erbjuda det som är medicinskt lämpligt och mest fördelaktigt för båda parter. Det ska alltid vara möjligt för patienten att välja ett fysiskt besök istället.

Vilka regler gäller?

Regelverket beskrivs i tillämpningsanvisningar för distanskontakt. Vid alla former av vårdbesök gäller samma medicinska riktlinjer och vårdprogram som vid fysiska besök.

När är besöket en distanskontakt eller inte?

Besöket är en distanskontakt när det:

 • ersätter ett fysiskt besök
 • innehållsmässigt motsvarar ett öppenvårdsbesök
 • har samma patientavgift som vid ett fysiskt besök, vilket ska vara informerat till patienten i förväg

Besöket är inte en distanskontakt:

 • när det endast ges ett besked om ett provresultat t ex röntgen
 • vid en telefonkontakt på ett par minuter och därmed inte ersätter ett öppenvårdsbesök
 • när brev används

Om åtgärder eller behandling avses att diskuteras vid samma tillfälle som ett provresultat ges ska besöket vara överenskommet och bokat. En patientavgift ska tas ut eftersom det är en distanskontakt.

Hur informerar jag patienten?

Patienten ska vara informerad om på viket sätt som vårdbesöket ska genomföras och att avgiften är den samma oavsett besöks form.

Här är förslag på vad du kan säga till patienten:

1. Vid nästa besök kan du antigen komma hit till mottagningen eller så kan vi ta det via videomöte eller telefonmöte? Patientavgiften är densamma oavsett vilket alternativ du väljer.

2. Vid ditt nästa besök bedömer jag att du inte behöver komma hit utan vi kan ta det genom videomöte eller telefonmöte. Patientavgiften är densamma oavsett om du kommer till mottagningen.

Detta behöver du tänka på när du genomför ett vårdbesök via video

1. Se till att du har bra belysning och sitter ostört och exempelvis inte har starkt ljus bakom dig så att ditt ansikte inte syns.

2. Tänk på att ha en neutral bakgrund dit kameran riktas t ex enfärgad vägg eller liknande

3. Kontrollera att både ljud och bild är påslaget

4. Presentera dig tydligt för patienten

5. Om inte patienten har loggat in med bank-ID ska giltig ID-handling uppvisas av patienten.

(Om Visiba Care används är patienter redan identifierad med Bank-ID. Används Skype eller annan videoutrustning är det nödvändigt att visa ID-handling eftersom lösningen inte stödjer Bank-ID.)

Det är väldigt viktigt att du omedelbart ringer upp patienten på telefon om videomötet av någon anledning inte kan genomföras.

Journalföring och registrering

 • Alla vårdbesök ska journalföras enligt gällande lagstiftning. Detta gäller även vårdbesök vid video, telefon och skrift då dessa är likställda med ett fysiskt besök.
 • Registrering av patientavgiften sker på samma sätt som för fysiska besök.
 • Faktura sänds till patienten efter mötet

För mer information se tillämpningsanvisningar för distanskontakt och riktlinje för vårdkontaktregistrering.

Avtal och frågor

Är det tillåtet att anlita underleverantörer?

Ja, det är tillåtet att anlita underleverantörer, läs mer i tillämpningsanvisningar för distanskontakt.

Var kan jag vända mig med frågor?

Se tillämpningsanvisningar för distanskontakt . Vid frågor som rör avtal, kontakta din avtalshandläggare.

Tillämpningsanvisningar

Distanskontakt - tillämpningsanvisning

Medicinsk service för distanskontakt

Senast ändrad: