Direkt till innehållet

Digitala besök i vården (distanskontakt)

Nya besöksformer till vården gör det möjligt för patienter att möta vårdpersonal med hjälp av mobiltelefon, surfplatta, dator eller telefon.

Patienten ska vara informerad om på vilket sätt som besöket ska genomföras och att avgiften är den samma oavsett om besöket är digitalt eller på mottagning.

Vid registrering i vårdsystem används besökstyperna för Distanskontakt.

Vad är ett digitalt besök?

Digitala besök sker via:

- Video

- Telefon

- Chatt

- Skriftlig via stöd- och behandlingsplattformen, exempelvis KBT

Digitala besök:

- Ersätter ett besök på mottagning

- Motsvarar innehållsmässigt ett besök på mottagning

- Har samma patientavgift som vid ett besök på mottagning, vilket ska vara informerat till patienten i förväg.

Följande är inte ett digitalt besök:

- Telefonkontakt, exempelvis vid besked om provresultat

- Brevkontakt, exempelvis vid besked om provresultat

- Annan telefonkontakt som inte ersätter ett besök på mottagning

- Chatt från vården som inte är bokad eller överenskommen

- Chatt som innehåller enkel rådgivning

Vem bestämmer om besöket ska vara digitalt?

Hälso- och sjukvården ska erbjuda den besöksform som är medicinskt lämplig och mest fördelaktigt för båda parter. Det ska alltid vara möjligt för patienten att välja ett besök på mottagning i stället för ett digitalt besök.

Vilka regler gäller?

Vid alla former av besök gäller samma medicinska riktlinjer och vårdprogram som vid besök på mottagning. Regelverket beskrivs i Distanskontakt - tillämpningsanvisning.

Journalföring och registrering

Alla besök ska journalföras enligt gällande lagstiftning. Detta gäller även besök vid video, telefon, chatt och skrift eftersom dessa är likställda med ett besök på en mottagning.

Registrering av patientavgiften sker på samma sätt som för besök på mottagning eller avdelning.

Vid registrering i vårdsystem används besökstyperna för Distanskontakt.

Faktura skickas till patienten efter besöket.

För mer information om journalföring se Distanskontakt - tillämpningsanvisning, Vårdkontakt - registrering och Medicinsk service för distanskontakt.

Besöket måste journalföras i ordinarie journalsystem.

Finns det krav på att erbjuda nya former av besök till vården?

I Vårdval Halland närsjukvård ska invånaren erbjudas digitala besök till vården. Det finns en ökad efterfrågan av digitala lösningar inom hälso- och sjukvården och därför är det viktigt att vårdgivare möter de förväntningar som ställs.

Vad är vinsten och nyttan?

Det finns stora direkta vinster för patienten i form av minskad besökstid (både restid och tid i väntrum) och genom det minskad påverkan på arbete, skola och fritid. Det innebär också en ökad tillgänglighet för patientgrupper som inte kan eller ska befinna sig i vårdmiljö.

Avtal

Det är tillåtet att anlita underleverantörer. Mer information finns i Distanskontakt - tillämpningsanvisning. Vid frågor om avtal, kontakta avtalshandläggaren.

Att tänka på inför ett videobesök med patient

  1. Se till att du har bra belysning och sitter ostört. Ha inte starkt ljus bakom dig, då syns inte ditt ansikte.
  2. Tänk på att ha en neutral bakgrund, till exempel enfärgad vägg eller liknande.
  3. Kontrollera att både ljud och bild är påslaget.
  4. Presentera dig tydligt för patienten.
  5. Om inte patienten har loggat in med e-legitimation ska giltig ID-handling uppvisas av patienten.
  6. Om videobesöket av någon anledning inte kan genomföras, ring omedelbart upp patienten på telefon.

TillämpningsanvisningarSenast ändrad: