Direkt till innehållet

Cancerrelaterad smärta

Cancerrelaterad smärta består av en blandning av akuta och långvariga smärtkomponenter, grundsmärta och genombrottsmärta, cancerspecifika och behandlingsrelaterade smärtkomponenter. Vid svår sjukdom påverkas smärtupplevelsen nästan alltid av ett existentiellt perspektiv.

 

Smärtan kan orsakas av direkt tumörpåverkan som orsakar nociceptiv-inflammatorisk smärta, neuropatisk smärta eller metastasering. Smärtan kan vara visceral (smärta från inre organ), eller somatisk (vävnadssmärta).

Exempel på behandlingsrelaterad smärta är Cytostatika Inducerad Perifer Neuropati (CIPN), postoperativ smärta eller strålbehandlingsinducerad slemhinneskada. Smärtan kan vara relaterad till komplikationer såsom abscesser eller cancerulcerationer. Terapeutiska procedurer såsom benmärgsprovtagning, såromläggning eller lumbalpunktion ger ofta upphov till smärta i samband med att det utförs.

Prevalens: Smärta förekommer hos 39 % av dem som genomgått kurativ behandling, hos drygt hälften av dem med pågående onkologisk behandling och hos 66 % av dem med avancerad cancer. Smärta i livets slutskede förekommer hos 85 % enligt data från Svenska palliativregistret.

Smärtskattning och smärtanalys: Skattning av smärta med hjälp av smärtskattnings-instrument (Verbalt beskrivande skala eller Numerisk skala), kan förbättra smärtbehandlingen. Smärtskattning möjliggör ett gemensamt språk för att tala om smärtintensiteten och för att bedöma effekten av insatt behandling. Både smärtdiagnostik och behandling av smärta ska baseras på underliggande smärtmekanism. Mångdimensionell smärtanalys ger ett stöd vid val av smärtbehandling. Smärtformuläret Brief Pain Inventory (BPI) anges i Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering (2021), som lämpligt att använda för flerdimensionell smärtskattning hos patienter med cancersjukdom . För kognitivt nedsatt eller icke verbal patient kan Abbey Pain Scale användas som smärtskattningsinstrument (kan rekvireras från Svenska Palliativregistret).

Behandling: Vid behandling av cancerrelaterad smärta är ett första delmål att ostörd nattsömn ska uppnås, därefter smärtlindring i vila och sedan smärtlindring i rörelse. Smärtlindring i rörelse går dock ej alltid att uppnå. Vid svåra smärttillstånd är denna målsättning av stort värde. Behandling av komplicerad cancerrelaterad smärta behöver vara multimodal (läkemedel med olika angreppspunkter används) och mekanismbaserad. Vid otillräcklig smärtbehandlingseffekt bör man alltid överväga förekomst av odiagnostiserad neuropatisk komponent. Blandsmärta med neuropatiskt inslag har i senare forskning visat sig vara vanligare än man tidigare känt till, uppemot 60 % av cancerpatienter med behandling för grundsmärta har neuropatiska komponenter i smärttillståndet.

Vid cancerrelaterad smärta i palliativt skede, urskiljs fyra dimensioner; fysisk smärta, psykisk smärta, social-, och existentiell smärta. Lindras en av dessa delar ger det ofta en lindrande effekt även på de övriga dimensionerna. Att lindra svår fysisk smärta är avgörande för att minska lidande, fysisk stress, psykisk stress och existentiell oro.

Teamarbete vid behandling av cancerrelaterad smärta, där icke-farmakologiska och/eller farmakologiska metoder används, ger stora möjligheter att behandla adekvat.

Betydelsen av att lindra smärta, samt tillgängligheten till effektiva behandlingsregimer gör det nödvändigt att sjukvårdspersonal blir skickliga i att bedöma och behandla cancerrelaterad smärta. Riktlinjer föreskriver att patienter bör bli screenade för smärta vid varje kontakt med vården, och om smärta föreligger, ska en mera omfattande smärtbedömning göras Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering - RCC Kunskapsbanken (cancercentrum.se)

Läs mer om behandling i följande dokument:

Terapirekommendationer Smärta 

Nationellt vårdprogram palliativ vård

Läs mer hos andra:

Werner och Bäckryd. Akut och cancerrelaterad smärta, smärtmedicin volym 1, 2019.

Europeiska riktlinjer från European Society for Medical Onocology (ESMO), Management of cancer pain in adult patients: ESMO Clinical Practice Guidelines. Fallon, Giusti, Aielli med fl. Ann Oncol 2018.

Riktlinjer från USA; Adult Cancer Pain, Version 3, NCCN Clinical practice Guidelines in Oncology. Swarm, Paice, Anghelescu med fl. J Natl Compr Canc Netw 2019.Senast ändrad: