Direkt till innehållet

Konsekvenser av smärta

Vid akut smärta sker ett neuroendokrint stresspåslag, det sympatiska nervsystemet aktiveras och en frisättning av stresshormoner sker. Detta kan leda till cirkulatoriska-, respiratoriska och metabola komplikationer som hjärtinfarkt, stroke eller lunginsufficiens. En ändamålsenlig och välfungerande smärtbehandling dämpar dessa fysiologiska stressreaktioner och minskar riskerna för komplikationer. Smärta kan även leda till begränsad rörelseförmåga med ökad risk för trycksår, ventrombos, lungemboli, paralytiskt ileus och pneumoni.

Akut smärta kan övergå i långvarig smärta. Hög intensitet av postoperativ smärta är en viktig riskfaktor för utveckling av långvariga smärttillstånd efter kirurgi.

Långvarig smärta är mycket mera än bara akut smärta utsträckt i tid. Långvarig smärta innehåller biopsykosociala och existentiella aspekter. Att leva med långvarig smärta är krävande, kan vara direkt plågsamt och riskerar att ha stark negativ påverkan på livet. Smärtans konsekvenser blir ofta långtidssjukskrivningar och negativa förändringar i vardagslivet. Den långvariga smärtan kan påverka relationer, det blir svårt att vara en aktiv och delaktig partner, engagerad förälder, vän eller medmänniska. Man kan få svårt att sova, tänka klart, riskerar att bli nedstämd och kanske undviker sociala kontakter. Smärtdiagnoser är den näst vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning (ca 30%), endast psykisk ohälsa är en vanligare orsak.

Hos barn och ungdomar med långvarig smärta ses ofta reducerad livskvalitet och lägre funktionsnivå, vilket kan få både sociala och känslomässiga konsekvenser för barnet och familjemedlemmarna. Konsekvenser som post-traumatiskt stressyndrom har setts förekomma hos barn och ungdomar, efter svår akut smärta, smärtsamma procedurer, fasthållande eller tvång vid undersökning eller behandling.

Cancerrelaterad smärta har så gott som alltid inslag av oro, rädsla, sänkt sinnesstämning och ångest. Stressreaktioner på grund av akuta smärtkomponenter är mycket vanligt förekommande. Otillräcklig smärtbehandling gör patienten utmattad, leder till sömnskuld och minskade psykiska krafter. Egna hanteringsstrategier blir lidande, vilket försvårar bearbetning av den komplexa situation som patienten befinner sig i. Sjukdomen och smärtan påverkar arbete, sociala relationer och familjen.

Erfarenheter från vården visar ofta att en framgångsrik smärtlindringsinsats, som leder till att patienten kan fokusera på något annat än smärtan gör att patienten orkar ta tag i andra frågor. Patienten kan ta in yttervärlden igen, när hen inte längre är innesluten i den egna smärtan.

Läs mer hos andra:

Nationellt uppdrag smärta

Werner och Bäckryd. Akut och cancerrelaterad smärta – smärtmedicin vol 1. 2019. Liber

Bäckryd och Werner. Långvarig smärta – Smärtmedicin Volym 2. 2021. Liber

Kosek, Lampa & Nisell. Smärta och inflammation, vid reumatiska sjukdomar och vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten. 2019. StudentlitteraturSenast ändrad: