Direkt till innehållet

Lungcancer

Lungcancer (RCC samverkan)

Vid misstanke skall patienten remitteras till lungröntgen eller CT thorax+övre buk (filterfunktion).

Remiss

Remiss skickas till Röntgen.

Remisskod i VAS: Halmstad: rtglih, Varberg:  rtgsiv, Kungsbacka: rtgkba

Märk remissen med SVF i rutan diagnos frågeställning.

Koordinator röntgen

Halmstad: 035-13 13 09

Varberg 0340-48 12 90

Kungsbacka: 0300- 56 53 27

Remissen till bilddiagnostik ska innehålla:

 • anamnes
 • frågeställning: välgrundad misstanke lungcancer?
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)
 • vid CT - uppgift om aktuellt kreatinin. Om det inte finns är det önskvärt att inremitterande ordnar med det.

Inför remiss till bilddiagnostik informera patient om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.

Svaret ska skyndsamt tas om hand. Om den diagnostiska undersökningen ger välgrundad misstanke ska patienten remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Från mottaget remissvar röntgen till att remiss välgrundad misstanke skrivs ska det ta max tre dagar. Om bilderna är tagna på privat röntgenavdelning skall dessa länkas till röntgen på HSH.

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • fynd vid bilddiagnostik som ger misstanke om lungcancer
 • metastasfynd som ger misstanke om lungcancer
 • upprepad blodig hosta utan annan uppenbar orsak, även vid normal röntgen
 • obstruktion av vena cava superior
 • recurrenspares

Oklart fynd vid lungröntgen och låg malignitetsmisstanke ska inte betraktas som välgrundad misstanke. Inremitterande bör remittera patienten till CT. Detta kan också ske på initiativ av röntgenavdelningen. Vid CT kan välgrundad misstanke uppstå eller misstanken avskrivas. Radiologisvar ska besvara frågeställningen om välgrundad misstanke eller ej.

Remiss

Remiss skickas till Lungmottagningen Hallands sjukhus Halmstad.

Remisskod i VAS: hsmedhlung.

Märk remissen med SVF i remissorsaksfältet.

Remissen ska innehålla

 • anamnes, ange särskilt:

  • vad som ligger till grund för välgrundad misstanke och resultat av tidigare utredningar
  • aktuella symtom
  • allmäntillstånd
  • övriga sjukdomar och behandlingar
  • rökanamnes
  • läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
  • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

 • tillgång till röntgenbilder
 • information till patienten om varför remissen är skickad
 • kontaktuppgifter för patienten inklusive mobiltelefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Koordinatorer

Halmstad: Åsa Robertsson, 035-13 41 39, Fax 010-228 67 53, Frida Meldergren, 035-13 41 39, Fax 010-228 67 53, Anna-Lena Strandberg, 035-13 19 02, Fax 010-228 67 53

Patientinformation

Informera om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • att det första steget i utredningen är en expertgranskning där man fattar beslut om fortsatt utredning
 • att cancermisstanken eventuellt kan komma att avskrivas utan att patienten blir kallad till utredning
 • vem som informerar patienten vid avskriven misstanke
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummerSenast ändrad: