Direkt till innehållet

Vilken vård gäller för asylsökande m fl

Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m fl , SFS 2008:344

Personer som fyllt 18 år, i Region Halland 20 år

Omedelbar sjukvård enligt 4 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och omedelbar tandvård enligt 6 § tandvårdslagen (1985:125) samt sjukvård och tandvård som inte kan anstå, preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård, förlossningsvård, vård vid abort samt vård och åtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168).

I de fall föräldrabehandling är nödvändigt för barnets vård, inom barn- och ungdomspsykiatrin, bör regionen erbjuda detta. Åt samtliga skall ges en hälsoundersökning.

"Vård som inte kan anstå" är en utvidgning av begreppet "omedelbar vård" och gäller asylsökande som inte kan återvända till sitt hemland för att söka vård där, vilket skulle kunna vara möjligt för en vanlig turist.

85 år och äldre har avgiftsfri öppen hälso- och sjukvård som går under begreppet vård som inte kan anstå. Gäller inte planerad vård. Detta är ett regeringsbeslut 2017-01-01

Väntetiden på ett asylbeslut kan ta många år. Vid en bedömning av "vård som inte kan anstå" måste beaktas både väntetiden för asylärendet och sjukdomens prognos med och utan behandling.

Vidare måste beaktas om en fortsatt behandling kan ges i hemlandet om patienten avvisas under pågående behandling, och om en väntan med att sätta in behandlingen tills asylärendet är avgjort kan medföra att patientens prognos försämras.

En medicinsk insats som bedöms som väsentlig, eller på sikt livsviktig, och utan alltför långt dröjsmål skulle erbjudas till en patient som är folkbokförd i Sverige ska också erbjudas till en asylsökande.

Det är ansvarig läkare som avgör om en åtgärd omfattas av begreppen omedelbar vård eller vård som inte kan anstå.

Regionen har via ny lag fr om 2013-07-01, Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, en skyldighet att erbjuda vuxna personer som vistas i landet utan tillstånd samma subventionerade hälso- och sjukvård som vuxna asylsökande.

Personer som inte fyllt 18 år, i Region Halland, 20 år

Hälso- och sjukvård samt tandvård på samma villkor som barn och ungdomar bosatta inom landstinget. Åt samtliga skall ges en hälsoundersökning/hälsosamtal.

I Halland gäller avgiftsfri sjukvård för asylsökande barn och ungdomar t o m 19 år.

Regionens vårdåtagande enligt lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. gäller t.o.m. den tidpunkt när den asylsökande har fått beslut om permanent uppehållstillstånd och blir folkbokförd.

Därefter har personen tillgång till hälso- och sjukvård som övriga bosatta i Sverige.

Vårdåtagandet för landstingen och regionerna upphör efter ett slutligt avslagsbeslut om asylansökan och när den asylsökande har lämnat landet.

Regionen har via ny lag fr om 2013-07-01, Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, en skyldighet att erbjuda barn som vistas i landet utan tillstånd samma subventionerade hälso- och sjukvård som bosatta och asylsökande barn

Åldersbedömning på ensamkommande flyktingbarn

Migrationsverket har 2015 upphört att begära/handlägga åldersbedömning på enskamkommande flyktingbarn.

Konsekvensen av detta är att den asylsökande själv, med hjälp av sin gode man, får ta initiativ till att genomföra en sådan bedömning.  Migrationsverket står för kostnaden av åldersbedömningen när den lämnas in, Mer information finns på Migrationsverkets hemsida.

I väntan på Socialstyrelsens utredning som startade i september i år, genomförs i dagsläget inga åldersbedömningar på ensamkommande flyktingbarn i Region Halland

Uppdaterat från föregående version

2015-04-22:

lagt in text om åldersbedömning 2015-11-19: uppdaterat texten om åldersbedömning att den ej i dagsläget görs i Region Halland

2017-01-23:

85 år och äldre har avgiftsfri öppen hälso- och sjukvård som går under begreppet vård som inte kan anstå. Gäller inte planerad vård. Detta är ett regeringsbeslut

Senast ändrad: