Direkt till innehållet

Trygg och effektiv utskrivning

Ny Anvisning och Samverkansrutin för vård- och omsorgsplanering

i öppenvården och utskrivningsplanering från slutenvården

Taktisk grupp senior, med representanter från samtliga parter, ansvarar för implementeringen av utvecklat arbetssätt för övergång och med planerad start den 5 november 2020.

Utbildningen kommer att genomföras i form av webbinarium 9 oktober.

Ny Anvisning och Samverkansrutin (2020-09-08)


Covid-19-patienter – ny fråga i planeringsunderlaget i LifeCare

Informationsöverföringen till kommunerna om covid-19 patienter måste säkras. Ny fråga i planeringsunderlaget Lifecare från 11 maj.


"Sommarspåret"

Det så kallade ”sommarspåret” som startade den 1 juli 2019 gäller tills nya rutiner och arbetssätt beslutats och implementerats utifrån fortsatt utveckling av processen för Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård.

Benämningen ”sommarspåret” togs utifrån att detta arbetssätt startade mitt i sommaren. ”Sommarspåret” innebär en förenklad utskrivningsprocess för utvalda patientgrupper som tidigare planerades med stöd av SIP (samordnad individuell plan), enligt en särskild överenskommelse i Halland. För vissa patientgrupper sker utskrivningsplaneringen utan deltagare från närsjukvård eller psykiatrisk öppenvård.

Sommarspår kopplat till Trygg och effektiv utskrivning start 190701


Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård gäller från och med 2018. Riktlinje för trygg och effektiv utskrivning från slutenvård och vård- och omsorgsplanering i öppenvård och en samordnad individuell plan (SIP) för alla målgrupper och åldrar gäller i Halland sedan 180130.

Ny riktlinje sedan 30 januari 2018

Syftet med riktlinjen är att säkerställa att samordning av insatser, för dem som har behov av det, sker tryggt, säkert, effektivt och jämlikt. För patienter i slutenvården med behov av fortsatta insatser är målsättningen att hen kan skrivas ut från slutenvården senast dagen efter hen är hemgångklar och utskrivningsklar. Hemgångsklar är kriterier som stöd för planeringen över vad som behöver vara säkerställt eller uppfyllt inför att patientens ska skrivas ut. Hemgångsklar stäms av mellan berörda parter för en trygg utskrivning. För en effektiv planeringsprocess inför utskrivning ska planeringen starta tidigt och beräknat hemgångsdatum ska vara vägledande i planeringen.

Den nya lagens intension om att fler samordnade vårdplaneringar med stöd av SIP ska ske i hemmet istället för i slutenvården, blir ett fortsatt gemensamt utvecklingsarbete mellan berörda parter i Halland.

IT-stödet Lifecare används i planeringen och samordningen mellan huvudmännen och kräver SITHS-autentisering och medarbetaruppdrag för inloggning i systemet. SIP (samordnad individuell plan) finns sedan 180130 i digital form i IT-stödet Lifecare och som blankett/formulär. Digital SIP ska i Halland användas vid utskrivning från slutenvård och vid in- och utskrivning till hemsjukvård enligt Riktlinje för trygg effektiv utskrivning. I övrigt används SIP-blanketten, som är antagen av Strategisk grupp 171006. En blankett för alla målgrupper och alla åldrar.

 

Kontaktinformation

Taktisk grupp senior är sammanhållande för processen. Deras processtöd är Britta Engvall britta.engvall@regionhalland.se, utvecklingsstrateg 073-231 56 23.

Vid frågor om IT-systemet Lifecare:

Helena Nord Helena.Nord@regionhalland.se, objektspecialist för Lifecare

Charlotte Johnsson charlotte.u.johnsson@halmstad.se, objektspecialist för Lifecare

 

Support och felanmälan

Vid supportfrågor/felanmälan på Lifecare:

Lägg ärende till IT Servicedesk: e-hälsa-Lifecare eller ring 010-476 19 00 och gör knappvalen:

  • Servicedesk IT och Telefoni, därefter
  • Läkemedel, Vårdsystem och IT, därefter
  • Vårdsystem

 

Alla Lifecare Manualer är flyttade till vårdgivarwebben för Lifecare.

Länkar

Lifecare

Lifecare-SIP blanketter

Tidbok för SIP planeringar

Nyhetsbrev

Aktuell info april 2019

Aktuell info februari 2019

Aktuell info januari 2019

Information till kommunerna februari 2019

Information till kommunerna januari 2019

Aktuell info november 2018

Riktlinjer och rutiner

Riktlinje för trygg och effektiv utskrivning och vård- och omsorgsplanering i öppenvården 2018

Hjälpmedelscentrums riktlinje för trygg och effektiv utskrivning

Skype (rutin)

Manual - SIP-möte via video

Inskrivning i hemsjukvården (rutin)

För närsjukvården

Lathund Närsjukvården utskrivning

För kommunen

Lathund utskrivning kommunen

För slutenvården

Lathund somatisk slutenvård

För psykiatrin

Lathund psykiatrisk öv utskrivning

Lathund psykiatrisk sv utskrivning

Utbildningsmaterial

Länk inlogg testmiljö Lifecare

Ppt bilder utbildning

Ppt med hjälptext

Planeringsunderlag

Förtydligande text till planeringsunderlag

Relaterad information

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

SKL:s PPT om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

SKL- sammanfattning om ny lagstiftning

SKL - samverkan vid utskrivning från sjukhus

Blanketter

Pappers SIP

Senast ändrad: