Direkt till innehållet

Samverkan med externa aktörer

Samverkan med Arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, kommuner och Försäkringskassan kan ofta vara en viktig del för att främja patientens återgång i arbete eller aktivitet, t ex genom anpassningar eller arbetslivsinriktad rehabilitering.

Vanliga former för samverkan är t ex kontakt med arbetsgivare, Arbetsförmedlingen eller den del i kommunen som hanterar ekonomiskt bistånd. Det kan gälla anpassningar för att främja återgång i arbete eller aktivitet, samt att genom intyg styrka aktuella begränsningar men även vid behov tydliggöra resurser. Samverkan med Försäkringskassan kan t ex gälla avstämningsmöten och behov av arbetslivsinriktad rehabilitering.

Samtycke från patient

Viktigast av allt är att patienten är motiverad och ger ett samtycke innan en kontakt tas med arbetsgivare/Arbetsförmedlingen eller annan part. Det ska även föreligga ett behov av att involvera arbetsgivare/Arbetsförmedlingen. Patienten ska alltid tillfrågas om information kan lämnas ut i de fall arbetsgivaren kontaktar hälso- och sjukvården och efterfrågar information om de medicinska förutsättningarna för anpassning och åtgärder.

Arbetsgivarkontakt

Arbetsgivarens huvudansvar under sjukskrivningsprocessen är att:

 • Bedöma rätt till och betala ut sjuklön
 • Ansvara för arbetsmiljön
 • Ansvara för arbetsplatsinriktad rehabilitering

Forskning har visat att de arbetsplatsnära åtgärderna är av stor betydelse för att skapa förutsättningar för återgång i arbete.

För att bidra till att förhindra sjukskrivning eller underlätta återgång kan det vara värdefullt att hälso- och sjukvården tar kontakt med arbetsplatsen om patienten ger sitt medgivande. Ofta kräver inte kontakten stora samordnade insatser, utan är ett stöd för svar på enkla frågeställningar från båda parter utan att Försäkringskassan behöver vara involverad i arbetet.

Arbetsgivaren kan känna stor osäkerhet inför vilka insatser som är lämpliga att vidta ur utifrån de besvär patienten/arbetstagaren har för att kunna återgå i arbete. En kontakt från behandlande läkare eller annan utsedd person kan tydliggöra för arbetsgivaren vilka förutsättningar arbetstagaren har. Kontakten kan bidra till att underlätta den samordning som ibland krävs mellan olika rehabaktörer avseende förebyggande arbete, anpassningar, arbetslivsinriktad rehabilitering eller andra åtgärder som krävs för att stödja patienten. Försäkringskassan har fortsatt ett övergripande samordningsansvar och ska koppas in vid behov. Arbetsgivare ansvara för att upprätta en rehabplan innan dag 30 om sjukfallet förväntas bli längre än 60 dagar. Försäkringskassan har i uppdrag att inhämta planen.

Syftet med kontakt

Syftet med kontakten med arbetsgivare/Arbetsförmedling är att klargöra vad som behöver göras av hälso- och sjukvården, individen och arbetsgivaren/Arbetsförmedlingen för att förhindra/förkorta sjukskrivning eller underlätta patientens återgång i arbete.

Kontakten kan bidra till att arbetsgivare/Arbetsförmedling får kännedom om vilka anpassningar som, utifrån medicinska bedömningar av hälso- och sjukvården, behövs för att underlätta återgång i arbete. När i tiden kontakten ska tas beror på vad som blir bäst för patienten, det kan vara innan en behandling påbörjar, under behandlingen eller efter behandlingen. Vilka åtgärder som ska vidtas är högst individuellt och man kan komma fram till att inget ska vidtas utan vänta på att behandlingen fortgår och patienten återgår i arbete.

Företagshälsovårdens roll

Det är viktigt att uppmärksamma om arbetsgivaren är kopplad till en viss företagshälsovård. För att undvika parallella rehabiliteringsinsatser är det därför angeläget att inventera vilka aktörer som finns vid en rehabilitering och reda ut ansvarsområdena. Företagshälsovård är arbetsgivarens stöd och det är viktigt att arbetsgivaren beskriver sina förutsättningar för företagshälsovårdens eventuella roll och medverkan i processen. Företagshälsovårdens uppdrag kan variera beroende på vilka avtal som finns upprättade mellan företagshälsovård och arbetsgivare.

Kontaktuppgifter till kommunernas arbetsgivarrepresentanter på HR-nivå finns tillgängliga för rehabkoordinatorer.

Brevmallar för kontakt med arbetsgivare och patient har tagits fram som stöd i arbetet. Dessa kan ändras utifrån aktuell frågeställning och annat behov av egen utformning.

Intyg

Under sjuklöneperioden dag 1-14 krävs ett läkarintyg till arbetsgivaren normalt från dag 8-14. Ett särskilt framtaget sjukintyg Läkarintyg under sjuklöneperiod gäller. Från dag 15 krävs förutom Läkarintyg till arbetsgivare efter dag 14 även ett läkarintyg till Försäkringskassan. Vid krav från arbetsgivaren om läkarintyg från dag 1 så hanteras det normalt av arbetsgivarens företagshälsovård. Läs mer under

Sjukskrivningsrelaterade intyg.

Relaterad information

Brevmall för AF-AG-kontakt

Brevmall för patient-kontakt

Arbetsrelaterade frågor till patient

Tankestöd vid kontakt med arbetsgivare

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att:

 • Sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft
 • Prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden
 • Genomföra arbetslivsinriktad rehabilitering så att personer med nedsatt förmåga på grund av sjukdom eller skada kan börja arbeta igen
 • Stödja nyanlända så att de ska komma i arbete för att klara egen försörjning

Arbetsförmedlingen presenterar sin verksamhet för arbetssökande och personer med utökat stöd för anställning på www.arbetsformedlingen.se

Det är av samma betydelse som vid arbetsgivarkontakt att ha en dialog med Arbetsförmedlingens handläggare kring det planerade arbetet eller aktiviteterna som påverkar patientens hälsa och förutsättningar. Även här krävs samtycke från patienten. Det är viktigt att få en bild av det planerade innehållet i arbetet och eller aktiviteterna och arbetsförmedlingens handläggare behöver därför specificera innehållet inför ett ställningstagande till behov av sjukintyg.

Kontaktuppgifter till vissa handläggare i de olika kommunerna finns tillgängliga för rehabkoordinatorer efter förfrågan.

Intyg till Arbetsförmedlingen

För arbetssökande gäller läkarintyg vid sjukdom från dag 1. Befinner sig patienten i åtgärd hos arbetsförmedlingen gäller intyget de första 30 dagarna av sjukskrivningen. När Arbetsförmedlingen önskar ett Medicinskt utlåtande (nytt intyg från 2019) för person som ska delta i program/åtgärd på AF – ska det efterfrågas via en särskild blankett, eller begäran från AF. Det medger då en ersättning till verksamheten för intygsutfärdandet från AF.

Se mer information i fliken avgifter och sjukskrivningsrelaterade intyg.

Försäkringskassan

Försäkringskassan har i uppdrag att:

 • Utreda, fatta beslut, beräkna och betala ut ersättning från socialförsäkringen
 • Samordna rehabiliteringsinsatser utförda av arbetsgivare, hälso- och sjukvård, socialtjänst och arbetsförmedling utifrån sitt samordningsuppdrag
 • Försäkringskassehandläggaren gör den försäkringsjuridiska bedömningen och fattar beslut om rätt till ersättning, ibland med stöd av försäkringsmedicinska rådgivare

Uppdraget som rehabkoordinator innebär inte sällan täta kontakter med Försäkringskassan. Ofta finns en särskild kontaktperson (handläggare från Försäkringskassan) kopplad till hälso-och sjukvårdsverksamheten om parterna överenskommit detta. Kontaktpersonen har ett uppdrag att kunna svara på frågor som rör socialförsäkringen vara rådgivande samt kunna hänvisa till rätt personer på FK när det behövs.

I samband med att ett läkarintyg skrivs i VAS och sänds till Försäkringskassan upprättas en möjlig säker kommunikation i ärendet så kallad Fråga-svar-funktion. Det är i denna kommunikation även kompletteringar och frågor kring intyg begärs vid behov. Även frågor av administrativ karaktär kan kommuniceras via Fråga-svar-funktionen.

Försäkringskassan har i uppgift att samordna rehabiliteringen kring patienten vid ärenden som kräver en omställning till ett annat arbete alternativt att det föreligger en komplexitet i ärende. Föreligger behov av samordning med flera aktörer så är det viktigt att uppmärksamma Försäkringskassan och ge impuls om behov av samordning. Bedömningsinstrument kan exempelvis ha visat på ett stort behov av risker för långvarig sjukskrivning.

Det kan då bli aktuellt att genomföra ett Avstämningsmöte. (Se folder)

Det finns ett regionalt framtaget dokument Lathund för samordnad rehabilitering som kortfattat beskriver en samordningsplan mellan Region Halland, andra aktörer och Försäkringskassan, enheten för sjukförsäkring i Halland.

Vid övergripande frågor kring Försäkringskassans roll och uppdrag i Halland, vänd er till samverkansansvarig Försäkringskassan Södra Västsverige Sofia Sandänger: sofia.sandanger@forsakringskassan.se

Relaterad information

Försäkringskassans information till vårdgivare

Folder kring Avstämningsmöte

Lathund för samordnad rehab

Kommuner

Socialtjänsten i kommuner har bland annat i uppdrag att:

 • Främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlika levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i samhällslivet
 • Det är socialsekreterare på Socialförvaltningen inom respektive kommun som bedömer och fattar beslut om behovet av hjälp för att uppnå en skälig levnadsnivå

Målet för alla personer som uppbär ekonomiskt bistånd från socialtjänsten är att de ska bli självförsörjande. Grundregeln för att erhålla ekonomiskt bistånd är att personen ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Klarar inte personen det kan ibland olika former av arbetslivsinriktade insatser (aktiviteter) från socialtjänsten beviljas för att personen ska närma sig självförsörjning. Deltagande i dessa insatser är normalt ett villkor för att ha rätt till ekonomiskt bistånd. Om man uppger att man inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande alternativt delta i planerad aktivitet på grund av sjukdom ombeds man att styrka denna oförmåga med ett läkarintyg.

För att underlätta kommunikationen mellan socialtjänsten och sjukvården, ge ett bättre underlag för medicinsk bedömning och för att förbättra möjligheterna till adekvat rehabilitering har Försäkringsmedicinskt nätverk i Region Halland i samverkan med Samordningsförbundet tagit fram en blankett för att förtydliga informationen från socialtjänst till hälso- och sjukvården. Bärare av uppgifterna är individen själv vid sin kontakt med sin vårdcentral.

Relaterad information

Underlag från socialtjänsten till läkare vid svårigheter att delta i aktivitet

Våld i nära relationer - våldsutsatthet

Det finns flera områden att samverka kring mellan regioner, kommuner och andra aktörer där vi har olika roller och ansvar. Ett av dessa områden som uppmärksammats är att det finns ett samband mellan våldsutsatthet i nära relationer och ohälsa, vilket kan leda till sjukskrivning.

Här kan du läsa mer om Region Hallands arbete med våld i nära relationer:

Våld i nära relationer inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet (SF) i Halland arbetar för att utveckla samordnad rehabilitering så att individer ökar förmågan till arbetet och egen försörjning samt för att medverka till ett mer inkluderande arbetsliv. SF har tre kärnverksamheter, Individsamverkansteam (IST), metodutveckling och kunskapande. Förbundet vill på detta sätt utgöra en plattform för samverkan i de ordinarie verksamheterna i länet.  Samordningsförbundet består av fyra parter, Region Halland, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna. Samordningsförbundet är en egen juridisk person och leds av en styrelse med tillsatta förtroendevalda tjänstemän. Samordningsförbundet har en egen budget där parterna bidrar ekonomiskt med lika delar.

Individsamverkansteam är ett etablerat resursteam bestående av alla parterna. Läs mer om IST-teamet i din kommun och andra delar som rör samverkan

Relaterad information

Broschyr Samordningsförbundet

Film: Samordningsförbundet (2 min)Senast ändrad: