Direkt till innehållet

Aktuella beslut för läkemedel enligt processen för ordnat införande

Aktuella regionala beslut enligt processen för ordnat införande.

Det regionala beslutet är baserade på den version av NT-rådsrekommendationen som hänvisas till i vänsterkolumnen under respektive rubrik.

 

Regionala beslut för cancerläkemedel

De aktuella regionala besluten är presenterade i tabellen under respektive regional cancerprocess inom programområdet Cancersjukdomar. Observera att samma läkemedel kan användas på flera olika indikationer och att beslutet om att införa eller avstå läkemedlet kan skilja sig åt mellan indikationerna.

Generellt regionalt beslut PD-(L)1-hämmare

Regionalt beslut för PD-(L)1-hämmare från 2022-03-24:

Att följa NT-rådets generella rekommendation för PD1-/PDL1-hämmare:

 • Att PD-(L)1-hämmare som ingår i NT-rådets översiktstabell kan användas vid de indikationer som har angivits i översikten.
 • Att när flera PD-(L)1-hämmare är godkända vid samma indikation ska det läkemedel eller den läkemedelskombination som har lägst årskostnad övervägas i första hand.

Från och med 2022-01-10 har NT-rådet förenklat hanteringen av PD-(L)1-hämmarna Bavencio (avelumab), Imfinzi (durvalumab), Keytruda (pembrolizumab) , Libtayo (cemiplimab), Opdivo (nivolumab) och Tecentriq (atezolizumab). Istället för separata rekommendationer hänvisar NT-rådets generella rekommendation för PD-(L)1-hämmare användaren till en översiktstabell där läkemedelsalternativ för respektive indikation för PD-(L)1-hämmare står listade. Aktuell vårdprogramgrupp beslutar om plats i terapin i förhållande till andra behandlingsinsatser i sitt ordinarie arbete med vårdprogram.

I samband med NT-rådets generella rekommendation för PD-(L)1-hämmare arkiverades tidigare utfärdade NT-rådsrekommendationer och de regionala besluten som hänvisade till dessa rekommendationer blev inaktuella. De indikationer som hanteras inom Region Halland omnämns i tabellen nedan med hänvisning till det generella regionala beslutet för PD-(L)1-hämmare.

Adjuvant behandling samt viss kombinationsbehandling med annat nytt angeläget läkemedel är undantaget från den generella rekommendationen för PD-(L)1-hämmare och NT-rådet kommer att avge specifika rekommendationer. Dessa kommer även fortsättningsvis att hanteras via regional process för ordnat införande. Dessutom är behandling vid icke-småcellig lungcancer i första linjen undantagen från den generella rekommendationen, där NT-rådet under våren 2023 har avgett separata rekommendationer enligt nedan.

Blodcancer, lymfom och myelom

Regional cancerprocess Blodcancer, lymfom och myelom

Blodcancer

Besponsa (inotuzumab ozogamicin) vid akut lymfatisk leukemi (ALL)

NT-rådsrekommendation från 2018-05-16 (översyn gjord 2020-11-20).

Regionalt beslut från 2018-09-27:

 • Kan användas enligt NT-rådets rekommendation.

 

Blincyto (blinatumomab) vid akut lymfatisk leukemi hos barn

NT-rådsrekommendation från 2021-07-01 (uppdaterad 2022-01-18 utan påverkan på regionalt beslut).

Regionalt beslut från 2021-10-08:

 • Kan användas vid akut lymfatisk leukemi (ALL) enligt NT-rådets rekommendation.

 

Lymfom

Gazyvaro (obinutuzumab) vid follikulärt lymfom

NT-rådsrekommendation från 2018-05-21 (översyn gjord 2020-11-20).

Regionalt beslut från 2018-10-17:

 • Att avstå från behandling enligt regional bedömning:

   • Att inte använda Gazyvaro i kombination med kemoterapi för behandling av tidigare obehandlade patienter med avancerat follikulärt lymfom följt av underhållsbehandling hos patienter som svarat på behandling.
   • Om ny data skulle framkomma som gör att den kliniska bedömningen förändras ska ärendet återinföras till Prioriterings- och evidensrådet för förnyad bedömning.

Beslutet tar sin grund i uppgiften att nationella vårdprogrammet för follikulärt lymfom gör bedömningen att GALLUM-studien egentligen inte påverkar handläggningen av follikulära lymfom och att denna bedömning stöds av klinisk expertis i Region Halland.

 

Polivy (polatuzumab vedotin) vid diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL)

NT-rådsrekommendation från 2020-09-11.

Regionalt beslut från 2020-12-18:

 • Kan användas enligt NT-rådets rekommendation.

 

Myelom

Blenrep (belantamab mafodotin) vid multipelt myelom

NT-rådsrekommendation från 2022-05-25.

Regionalt beslut från 2022-10-10:

 • Att avstå från att använda Blenrep enligt NT-rådets rekommendation.

 

Darzalex (daratumumab) vid multipelt myelom

NT-rådsrekommendation från 2022-04-21.

Regionalt beslut från 2022-06-16:

 • Kan användas vid multipelt myelom enligt NT-rådets rekommendation.

 

Kyprolis (karfilzomib) vid multipelt myelom

NT-rådsrekommendation från 2022-04-21.

Regionalt beslut från 2022-06-16:

 • Kan användas vid multipelt myelom enligt NT-rådets rekommendation.

 

Sarclisa (isatuximab) i kombination med pomalidomid och dexametason vid multipelt myelom

NT-rådsrekommendation från 2021-09-24.

Regionalt beslut från 2021-12-15:

 • Att avstå från behandling med Sarclisa enligt NT-rådets rekommendation.

 

Bröstcancer

Regional cancerprocess Bröstcancer

Enhertu (trastuzumab deruxtekan) vid HER2-positiv bröstcancer

NT-rådsrekommendation från 2023-01-20.

Regionalt beslut från 2023-06-07:

 • Bör användas enligt NT-rådets rekommendation.

 

Kadcyla (trastuzumab emtansin) för adjuvant behandling av HER2-positiv tidig bröstcancer

NT-rådsrekommendation från 2020-03-20.

Regionalt beslut från 2020-06-10:

 • Bör användas enligt NT-rådets rekommendation.

 

Keytruda för neoadjuvant och adjuvant behandling vid trippelnegativ bröstcancer

NT-rådsrekommendation från 2022-06-10 (ingår inte i NT-rådets generella rekommendation för PD-(L)1-hämmare).

Regionalt beslut från 2022-10-10:

 • Keytruda bör användas för neoadjuvant och adjuvant behandling av trippelnegativ bröstcancer enligt NT-rådets rekommendation.

 

Perjeta (pertuzumab) och Phesgo (pertuzumab och trastuzumab) vid metastaserad bröstcancer

NT-rådsrekommendation från 2021-03-12.

Regionalt beslut från 2021-06-04:

 • Bör användas enligt NT-rådets rekommendation.

 

Trodelvy (sacituzumabgovitekan) vid avancerad trippelnegativ bröstcancer

NT-rådsrekommendation från 2022-06-30.

Regionalt beslut från 2022-10-10:

 • Att Trodelvy bör användas vid avancerad trippelnegativ bröstcancer enligt NT-rådets rekommendation.

 

Bukspottkörtelcancer, cancer i lever och galla

Regional cancerprocess Bukspottkörtelcancer, cancer i lever och galla

Onivyde (irinotekan) vid bukspottkörtelcancer

NT-rådsrekommendation från 2018-03-02 (översyn genomförd 2020-11-20).

Regionalt beslut från 2018-07-20:

 • Att avstå från behandling enligt NT-rådets rekommendation.

 

Gynekologisk cancer

Regional cancerprocess Gynekologisk cancer

Jemperli (dostarlimab) för behandling av avancerad endometriecancer

NT-rådsrekommendation från 2022-08-26.

Regionalt beslut från 2022-12-15:

 • Bör användas enligt NT-rådets rekommendation.

 

Keytruda (pembrolizumab) i kombination med lenvatinib vid endometriecancer

NT-rådsrekommendation från 2023-02-17.

Regionalt beslut från 2023-06-07:

 • Bör användas enligt NT-rådets rekommendation med regionalt tillägg:

   • Bedömning om behandling är medicinskt indicerad för halländska patienter görs via regionsjukvård.

 

Lungcancer

Regional cancerprocess Lungcancer

Imfinzi (durvalumab) vid indikation icke småcellig lungcancer (NSCLC) – adjuvant för patienter som inte progredierat efter radiokemoterapi

NT-rådsrekommendation från 2019-01-04 (översyn genomförd 2022-08-24; ingår inte i NT-rådets generella rekommendation för PD-(L)1-hämmare).

Regionalt beslut från 2019-02-13:

 • Kan användas enligt NT-rådets rekommendation.

 

Libtayo (cemiplimab), Tecentriq (atezolizumab) och Keytruda (pembrolizumab) i kombination med kemoterapi för behandling av icke-småcellig lungcancer i första linjen

NT-rådsrekommendation från 2023-04-27 (ingår inte i NT-rådets generella rekommendation för PD-(L)1-hämmare).

Regionalt beslut från 2023-06-07:

 • Bör erbjudas enligt NT-rådets rekommendation.

 

Libtayo (cemiplimab), Tecentriq (atezolizumab) och Keytruda (pembrolizumab) i monoterapi för behandling av icke-småcellig lungcancer i första linjen

NT-rådsrekommendation från 2023-04-27 (ingår inte i NT-rådets generella rekommendation för PD-(L)1-hämmare).

Regionalt beslut från 2023-06-07:

 • Bör erbjudas enligt NT-rådets rekommendation.

 

Tecentriq (atezolizumab) för adjuvant behandling av icke småcellig lungcancer (NSCLC)

NT-rådsrekommendation från 2022-08-31 (ingår inte i NT-rådets generella rekommendation för PD-(L)1-hämmare).

Regionalt beslut från 2022-12-15:

 • Bör användas enligt NT-rådets rekommendation.

 

Regionala beslut ej cancerläkemedel

De aktuella besluten är presenterade under respektive regionalt programområde listade i bokstavsordning. Vissa läkemedel som klassa som behandling vid sällsynta diagnoser ligger som en underkategori till det andra programområde som indikationen tillhör.

Observera att samma läkemedel kan användas på flera olika indikationer och att beslutet om att införa eller avstå läkemedlet kan skilja sig åt mellan indikationerna.

 

Akut vård

Regionalt programområde akut vård

Ondexxya (andexanet alfa) vid reversering av antikoagulation vid behandling med faktor Xa-hämmare

NT-rådsrekommendation från 2020-10-16.

Regionalt beslut från 2021-03-25:

 • Att avstå från behandling enligt NT-rådets rekommendation.

 

Hjärt- och kärlsjukdomar

Regionalt programområde hjärt- och kärlsjukdomar

Leqvio (inklisiran) för behandling av hyperkolesterolemi

NT-rådsrekommendation från 2022-09-28.

Regionalt beslut från 2022-12-15:

 • Kan användas enligt NT-rådets rekommendation med regionala tillägg:

   • Tills mer data och erfarenhet finns rekommenderas användning av Leqvio endast i särskilt utvalda fall till patienter som inte har svarat på behandling med PCSK9-hämmare.

 

Infektionssjukdomar

Regionalt programområde Infektionssjukdomar

Emtricitabin tenofovir-disoproxil som preexpositionsprofylax (PrEP) för att minska risken för hiv-infektion

NT-rådsrekommendation från 2018-06-11 (översyn genomförd 2020-11-20).

Regionalt beslut från 2018-12-19:

 • Kan användas enligt NT-rådets rekommendation.

 

Evusheld (cilgavimab, tixagevimab) som pre-expositionsprofylax mot covid-19

NT-rådsrekommendation från 2022-12-12.

Regionalt beslut från 2023-03-29:

 • Att avstå från att använda Evusheld som pre-expositionsprofylax enligt NT-rådets rekommendation.

 

Shingrix – förebyggande mot herpes zoster och postherpetisk neuralgi

NT-rådsrekommendation från 2020-12-14 (Uppdaterad NT-rådsrekommendation 2022-12-18 utan påverkan på regionalt beslut).

Regionalt beslut från 2021-10-18:

 • Att avvakta finansiering av Shingrix enligt NT-rådets rekommendation.

 

Veklury (remdesivir) vid behandling av covid-19

NT-rådsrekommendation från 2021-11-19.

Regionalt beslut från 2021-12-15:

 • Bör användas enligt NT-rådets rekommendation.

 

Xevudy (sotrovimab) vid behandling av covid-19

NT-rådsrekommendation från 2022-05-25.

Regionalt beslut från 2022-12-15:

 • Kan användas enligt NT-rådets rekommendation.

 

Kirurgi och plastikkirurgi

Regionalt programområde Kirurgi och plastikkirurgi

Alofisel (darvadstrocel) vid komplexa perianala fistlar

NT-rådsrekommendation från 2018-06-28 (översyn genomförd 2020-11-20).

Regionalt beslut från 2018-10-17:

 • Att avstå från behandling enligt NT-rådets rekommendation.

 

Nervsystemets sjukdomar

Regionalt programområde Nervsystemets sjukdomar

Ocrevus (okrelizumab) vid multipel skleros 

NT-rådsrekommendation från 2018-11-29 (översyn genomförd 2020-11-20).

Regionalt beslut från 2019-02-13:

 • Att generellt avstå från behandling enligt NT-rådets rekommendation.

 

Klassificering sällsynta sjukdomstillstånd

Regionalt programområde Sällsynta sjukdomar

Evrysdi (risdiplam), Spinraza (nusinersen) och Zolgensma (onasemnogen-abeparvovek) vid spinal muskelatrofi.

NT-rådsrekommendation från 2022-02-01.

Regionalt beslut från 2022-03-24:

 • Bör användas till patienter med spinal muskelatrofi enligt NT-rådets rekommendation med regionalt tillägg:

   • För de halländska patienter som skulle kunna vara aktuella för behandling med Evrysdi, Spinraza eller Zolgensma enligt NT-rådets rekommendation ska beslut om behandling tas via högspecialiserad vård i samråd med nationella behandlingsrådet för SMA.

 

Nuedexta (dextrometomorfan/ kinidin) vid amylotrofisk lateral skleros

NT-rådsrekommendation från 2018-03-02 (översyn genomförd 2020-11-20).

Regionalt beslut från 2018-07-20:

 • Att avstå från behandling enligt NT-rådets rekommendation.

 

Translarna (ataluren) vid Duchennes muskeldystrofi

NT-rådsrekommendation från 2022-07-01 (uppdaterad NT-rådsrekommedation 2022-11-25 utan påverkan på regionalt beslut).

Regionalt beslut från 2022-10-10:

 • Att avstå från nyinsättning och generell användning av Translarna enligt NT-rådets rekommendation.

 

Njur- och urinvägssjukdomar

Regionalt programområde Njur- och urinvägssjukdomar

Klassificering sällsynta sjukdomstillstånd

Regionalt programområde Sällsynta sjukdomar

Soliris (eculizumab) och Ultomiris (ravulizumab) vid atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom (aHUS)

NT-rådsrekommendation från 2021-02-05.

Regionalt beslut från 2021-06-09:

 • Att avstå från generell användning enligt NT-rådets rekommendation.

 

Psykisk hälsa

Regionalt programområde Psykisk hälsa

Regional process Depression och ångestsyndrom

Spravato (esketamin) vid behandlingsresistent depression och akut korttidsbehandling vid psykiatrisk nödsituation

NT-rådsrekommendation från 2021-06-30.

Regionalt beslut från 2021-10-08:

 • Kan användas enligt NT-rådets rekommendation med regionala tillägg:

   • Att ordination och administration av Spravato ska dokumenteras enligt de regiongemensamma rutinerna för läkemedelshantering, vilket i journalsystemet NCS innebär i Öppenvårdstempkurvan.
   • Att läkemedlet beställs via regionens upphandlade läkemedelsförsörjning.

 

Reumatiska sjukdomar

Regionalt programområde Reumatiska sjukdomar

Saphnelo (anifrolumab) för behandling av systemisk lupus erythematosus (SLE)

NT-rådsrekommendation från 2022-11-18.

Regionalt beslut från 2023-03-29:

 • Att Saphnelo kan användas vid SLE enligt NT-rådets rekommendation.

 

Sällsynta sjukdomar

Regionalt programområde Sällsynta sjukdomar

Adakveo (krizanlizumab) vid sicklecellsjukdom

NT-rådsrekommendation från 2023-02-17.

Regionalt beslut från 2023-03-29

 • Att avstå från nyinsättning av Adakveo enligt NT-rådets rekommendation.

 

Cablivi (kaplacizumab) vid förvärvad trombotisk trombocytopen purpura (aTTP)

NT-rådsrekommendation från 2021-09-30.

Regionalt beslut från 2021-12-15:

 • Bör användas enligt NT-rådets rekommendation.

 

Crystavita (buropsumab) vid X-kromosombunden hypofosfatemisk rakit

NT-rådsrekommendation från 2019-06-05 (översyn genomförd 2021-11-01).

Regionalt beslut från 2019-10-03:

 • Bör användas enligt NT-rådets rekommendation.

 

Revestive (tedaglutid) för behandling av Short Bowel Syndrome (SBS)

NT-rådsrekommendation från 2022-11-25.

Regionalt beslut från 2023-03-30:

 • Att avstå från att använda Revestive vid korttarmssyndrom enligt NT-rådets rekommendation.

 

Soliris (eculizumab), Ultomiris (ravulizumab) och Aspaveli (pegcetakoplan) vid paroxysmal nocturn hemoglobinuri (PNH)

NT-rådsrekommendation från 2023-01-20.

Regionalt beslut från 2023-06-09:

 • Att avstå från generell användning enligt NT-rådets rekommendation.

 

Vyndaqel (tafimidis) 61 mg vid vildtyp (ATTRwt) eller ärftlig (ATTRv) transtyretinamyloidos hos vuxna med kardiomyopati

NT-rådsrekommendation från 2021-09-03.

Regionalt beslut från 2021-12-15:

 • Bör användas enligt NT-rådets rekommendation.

 

Ögonsjukdomar

Regionalt programområde Ögonsjukdomar

Beovu (brolucizumab) vid neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (AMD)

NT-rådsrekommendation från 2021-01-29.

Regionalt beslut från 2021-03-25:

 • Kan användas enligt NT-rådets rekommendation.

 

Regionala beslut för läkemedel som ej har hanterats via nationell samverkan

Regional cancerprocess Njurcancer

Cabometyx vid metastaserad njurcancer.

Regionalt beslut från 2018-07-20:

 • Cabometyx kan användas enligt definition i regional konsekvensbeskrivning:

   • Kan användas till patienter med avancerad, metastaserande klarcellig njurcancer som har fått återfall efter tidigare antiangiogen behandling (TKI-behandling) som andra linjens behandling eller senare.

 • Behandlande läkare bör registrera behandlingen i Patientöversikt njurcancer i INCA-registret.

 Senast ändrad: