Direkt till innehållet

Riktade hälsosamtal till 40-åringar

Riktade hälsosamtal är en metod för att identifiera ohälsosamma levnadsvanor och kunna erbjuda stöd till förändring, och därmed förebygga hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ 2. I Region Halland riktar sig metoden till 40-åringar.

Pilot- och breddinförande

Införandet av riktade hälsosamtal för 40-åringar har startat på 11 vårdcentraler i början av 2023. Därefter följer ett stegvis breddinförande på övriga vårdcentraler under året.

Hälsosamtal med stjärnprofilen

Hälsosamtalet ska genomföras:

 • enligt regional rutin
 • av personal som genomgått Region Hallands hälsosamtalsledarutbildning
 • utifrån regionalt metodstöd, med hjälp av stjärnprofilen och hälsosamtalsledarnas administrativa webbstöd.

I hälsosamtalet ingår att 40-åringen:

 • besvarar ett frågeformulär om sin hälsa och sina levnadsvanor genom att logga in på www.1177.se
 • tar prover på vårdcentralen inför hälsosamtalet (fastande blodsocker och blodfetter) – deltagaren får kallelse till provtagning i brevet med inbjudan till hälsosamtal
 • kallas till ett hälsosamtal där den personliga hälsoprofilen, Stjärnprofilen, gås igenom tillsammans med hälsosamtalsledaren.

Stjärnprofilen baseras på deltagarens egna svar om sin hälsa, provsvaren samt mätning av blodtryck, längd, vikt och midjemått. Utifrån Stjärnprofilen hålls ett samtal med levnadsvanor i fokus utifrån motiverande samtalsmetodik. Därpå följer råd och stöd vid behov samt överenskommelse om eventuella åtgärder, medicinska eller förändrade levnadsvanor.

Hälsosamtalsledare

Region Halland följer de nationellt framtagna kompetenskraven där hälsosamtalsledarna ska:

 • Ha minst 3 års högskole-/universitetsutbildning (eller motsvarande) inom hälso- och sjukvård, företrädesvis distriktssköterska eller sjuksköterska, men även läkare, dietist, arbetsterapeut och fysioterapeut.
 • Ha av regionen godkänd utbildning i riktade hälsosamtal.
 • Ha av regionen godkänd utbildning i motiverande samtal med kompetens att kunna tillämpa teoribaserade och strukturerade åtgärder som motiverande strategier och beteendetekniker med ett personcentrerat och hälsofrämjande förhållningssätt.
 • Ha kunskap om att evidensbaserad patientinformation om levnadsvanor kan hittas på 1177 Vårdguiden.
 • Delta regelbundet i fortbildning och följa kunskapsutvecklingen för att vara uppdaterad avseende evidens inom området hjärtkärlsjukdom och typ-2 diabetes.
 • Arbeta regelbundet och i tillräcklig omfattning med deltagare/patienter som ska genomföra förändringar med utgångspunkt från innehållet i metoden riktade hälsosamtal.
 • Ha genomgått rekommenderade regionala utbildningar om fysisk aktivitet, alkohol, matvanor och tobak.

Bakgrund

2017 beslutade Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott att införa riktade hälsosamtal för 40-åringar i Region Halland. Det innebär att samtliga vårdcentraler inom Vårdval Halland på ett strukturerat sätt ska erbjuda sina listade hallänningar i åldersgruppen ett kostnadsfritt riktat hälsosamtal. Målet är att främja goda levnadsvanor och minska insjuknandet i hjärt-kärlsjukdom och diabetes. Arbetet ska vara integrerat i Vårdval Halland närsjukvårds grunduppdrag.

Hjärt-kärlsjukdomar är tillsammans med tumörer den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Både hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ 2 är i hög grad möjligt att förebygga genom hälsosamma levnadsvanor – bra matvanor, fysisk aktivitet, begränsat alkoholintag och att undvika tobak. Riktade hälsosamtal är ett evidensbaserat och strukturerat sätt att göra individer medvetna om sin hälsa och hälsans påverkan av levnadsvanor, inom hälso- och sjukvården.

Idag bedriver elva regioner program för riktade hälsosamtal, och fler planerar att starta. Det finns en väl dokumenterad vetenskaplig positiv effekt av arbetet. Studier har bland annat visat minskat insjuknande och minskad dödlighet bland dem som deltar i hälsosamtalen. Dessutom visar studierna också en viss minskning när det gäller insjuknande i cancer.

Dokument och länkar

Inloggning: Webbstöd för hälsosamtalsledare (behörighet krävs)

Reservrutin: Inloggning till frågeformulär (behörighet krävs)

Projektdirektiv Riktade hälsosamtal för 40-åringar

Flödesbeskrivning Region Hallands riktade hälsosamtal

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) – temagrupp riktade hälsosamtal

Socialstyrelsen – Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Kontakt

Funktionsbrevlåda: riktadehalsosamtal@regionhalland.se

Maria Nordin, maria.nordin@regionhalland.se

 Senast ändrad: