Direkt till innehållet

Riktade hälsosamtal

I juni 2017 beslutade Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott att införa riktade hälsosamtal för 40-åringar i Region Halland. Det innebär att samtliga vårdcentraler inom Vårdval Halland ska erbjuda sina listade invånare i åldersgruppen riktade hälsosamtal. Målet är att främja goda levnadsvanor och minska insjuknandet i hjärt-kärlsjukdom och diabetes. Innehållet i hälsosamtalet ska bygga på bästa tillgängliga kunskap och vara integrerat i Vårdval Halland närsjukvårds grunduppdrag.

Pilot- och breddinförande

Under början av 2020 utbildades hälsosamtalsledare på sju pilotvårdcentraler och därefter började de bjuda in sina listade 40-åringar till hälsosamtal. På grund av pandemin har det vid upprepade tillfällen (mars och september 2020 samt augusti 2021) tagits beslut om att pausa införandet av riktade hälsosamtal. Det är nu beslutat att pilotstart blir våren 2022 med efterföljande breddinförande hösten 2022.

Följande vårdcentraler är piloter

 • Vårdcentralen Onsala
 • Capio Husläkarna Kungsbacka
 • Neptunuskliniken, Varberg
 • Vårdcentralen Ullared
 • Husläkarna Falkenberg
 • Vårdcentralen Andersberg, Halmstad
 • Laholmshälsan, Laholm

Bakgrund

Hjärt-kärlsjukdomar är tillsammans med tumörer den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Både hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ 2 är i hög grad möjligt att förebygga genom hälsosamma levnadsvanor – bra matvanor, fysisk aktivitet, begränsat alkoholintag och att undvika tobak. Riktade hälsosamtal är ett evidensbaserat och strukturerat sätt att göra individer medvetna om sin hälsa och hälsans påverkan av levnadsvanor, inom hälso- och sjukvården.

Idag bedriver åtta regioner program för riktade hälsosamtal, och fler planerar att starta. Det finns en väl dokumenterad vetenskaplig positiv effekt av arbetet. Studier har bland annat visat minskat insjuknande och minskad dödlighet bland dem som deltar i hälsosamtalen. Dessutom visar studierna också en viss minskning när det gäller insjuknande i cancer.

Hälsosamtal med stjärnprofilen

Samtliga vårdcentraler ska bjuda in sina listade hallänningar till ett kostnadsfritt hälsosamtal under det år de fyller 40 år.

Hälsosamtalet ska genomföras:

 • enligt regional rutin
 • av personal som genomgått Region Hallands hälsosamtalsledarutbildning
 • utifrån regiongemensamt metodstöd, med hjälp av stjärnprofilen och det digitala webbstödet som finns för hälsosamtalsledarna.

I hälsosamtalet ingår att 40-åringen:

 • besvarar ett frågeformulär om sin hälsa och sina levnadsvanor genom att logga in på www.1177.se
 • tar prover på vårdcentralen inför hälsosamtalet (fastande blodsocker och blodfetter) – deltagaren får kallelse till provtagning i brevet med inbjudan till hälsosamtal
 • kallas till ett hälsosamtal där den personliga hälsoprofilen, Stjärnprofilen, gås igenom tillsammans med hälsosamtalsledaren.

Stjärnprofilen baseras på deltagarens egna svar om sin hälsa, provsvaren samt mätning av blodtryck, längd, vikt och midjemått. Utifrån Stjärnprofilen hålls ett samtal med levnadsvanor i fokus utifrån motiverande samtalsmetodik. Därpå följer råd och stöd vid behov samt överenskommelse om eventuella åtgärder, medicinska eller förändrade levnadsvanor.

Hälsosamtalsledare

Rekommendationen är att riktade hälsosamtal utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal på vårdcentralen med relevant högskoleutbildning (exempelvis distriktsköterska, sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut). Verksamhetschefen kan delegera uppgiften till annan personal som bedöms ha den kompetens som krävs.

Hälsosamtalsledaren ska:

 • ha genomgått Region Hallands hälsosamtalsledarutbildning om metod och arbetssätt för riktade hälsosamtal (en heldag)
 • ha genomgått grundkurs i Motiverande samtal (MI) eller motsvarande samtalsmetodik.

Flödesbeskrivning hälsosamtal

 

Dokument och länkar

Rutin riktade hälsosamtal

Regionalt metodstöd för hälsosamtalsledare

Webbstödsmanual

Inloggning: Webbstöd för hälsosamtalsledare (behörighet krävs)

Reservrutin: Inloggning till frågeformulär (behörighet krävs)

Projektdirektiv Riktade hälsosamtal för 40-åringar

Flödesbeskrivning Region Hallands riktade hälsosamtal

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) – temagrupp riktade hälsosamtal

Socialstyrelsen – Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Kontakt

Susanne Johansson, Susanne.L.Johansson@regionhalland.se

Senast ändrad: