Direkt till innehållet

Riktade hälsosamtal till 40-åringar

Riktade hälsosamtal är en metod för att identifiera ohälsosamma levnadsvanor och kunna erbjuda stöd till förändring, och därmed förebygga hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ 2. I Region Halland riktar sig metoden till 40-åringar.

Alla vårdcentraler inom Vårdval Halland ska på ett strukturerat sätt erbjuda sina listade hallänningar i åldersgruppen ett kostnadsfritt riktat hälsosamtal. Genomförda hälsosamtal ger en ersättning till vårdcentralen.

Målet är att 100 procent av målgruppen ska bjudas in till ett riktat hälsosamtal, samt att andelen genomförda hälsosamtal ska öka årligen över tid.

Hälsosamtal med stjärnprofilen

Hälsosamtalet ska genomföras:

 • enligt regional rutin
 • av personal som genomgått Region Hallands hälsosamtalsledarutbildning
 • utifrån regionalt metodstöd, med hjälp av stjärnprofilen och hälsosamtalsledarnas administrativa webbstöd.

I hälsosamtalet ingår att 40-åringen:

 • besvarar ett frågeformulär om sin hälsa och sina levnadsvanor genom att logga in på www.1177.se
 • tar prover på vårdcentralen inför hälsosamtalet (fastande blodsocker och blodfetter).
 • deltar i ett hälsosamtal där den personliga hälsoprofilen, Stjärnprofilen, gås igenom tillsammans med hälsosamtalsledaren.

Stjärnprofilen baseras på deltagarens egna svar om sin hälsa, provsvaren samt mätning av blodtryck, längd, vikt och midjemått. Utifrån Stjärnprofilen hålls ett samtal med levnadsvanor i fokus utifrån motiverande samtalsmetodik. Under samtalet erbjuds deltagaren råd och stöd till förändring, utifrån behov.

Hälsosamtalsledare

Region Halland följer de nationellt framtagna kompetenskraven där hälsosamtalsledarna ska:

 • Ha minst 3 års högskole-/universitetsutbildning (eller motsvarande) inom hälso- och sjukvård, företrädesvis distriktssköterska eller sjuksköterska, men även läkare, dietist, arbetsterapeut och fysioterapeut.
 • Ha av regionen godkänd utbildning i riktade hälsosamtal.
 • Ha av regionen godkänd utbildning i motiverande samtal med kompetens att kunna tillämpa teoribaserade och strukturerade åtgärder som motiverande strategier och beteendetekniker med ett personcentrerat och hälsofrämjande förhållningssätt.
 • Ha kunskap om att evidensbaserad patientinformation om levnadsvanor kan hittas på 1177 Vårdguiden.
 • Delta regelbundet i fortbildning och följa kunskapsutvecklingen för att vara uppdaterad avseende evidens inom området hjärtkärlsjukdom och typ-2 diabetes.
 • Arbeta regelbundet och i tillräcklig omfattning med deltagare/patienter som ska genomföra förändringar med utgångspunkt från innehållet i metoden riktade hälsosamtal.
 • Ha genomgått rekommenderade regionala utbildningar om fysisk aktivitet, alkohol, matvanor och tobak.

Bakgrund

2017 beslutade Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott att införa riktade hälsosamtal för 40-åringar i Region Halland. Målet är att främja goda levnadsvanor och minska insjuknandet i hjärt-kärlsjukdom och diabetes. Arbetet ska vara integrerat i Vårdval Halland närsjukvårds grunduppdrag.

Idag bedriver flertalet regioner program för riktade hälsosamtal, och fler planerar att starta. Det finns en väl dokumenterad vetenskaplig positiv effekt av arbetet.

Stödjande dokument och länkar

Inloggning: Webbstöd för hälsosamtalsledare (behörighet krävs)

Reservrutin: Inloggning till frågeformulär (behörighet krävs)

Flödesbeskrivning Region Hallands riktade hälsosamtal

Presentationsmaterial från hälsosamtalsledarutbildningen

Definition för riktade hälsosamtal - det svenska konceptet (hfsnatverket.se)

Slutrapport avseende den svenska modellen för riktade hälsosamtal (skr.se)

Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor prevention och behandling

Socialstyrelsen – Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Kontakt

Funktionsbrevlåda: riktadehalsosamtal@regionhalland.se

Maria Nordin, maria.nordin@regionhalland.se

 

Rutin

Senast ändrad: