Direkt till innehållet

Patientnämnden Halland

Samverkan

Varje region har sin egen Patientnämnd. Patientnämnden Halland är en samverkan mellan Region Halland och Hallands sex kommuner.

Patientnämnden Hallands politiskt valda nämnd består av elva ledamöter och elva ersättare och har som gemensam nämnd ett eget reglemente. Patientnämndens kansli består av fyra tjänstemän som informerar och vägleder patienterna i kontakt med vården.

Patientnämnden är opartisk och fristående från hälso- och sjukvården. Alla ärenden omfattas av sekretess och tystnadsplikt.

Uppdrag

​Patientnämnden Halland arbetar kostnadsfritt för och med invånare som har frågor som rör den offentligt finansierade hälso-, sjuk- och tandvården samt den hälso-och sjukvård som ges inom kommunerna i regionen. Arbete syftar till att bidra till hälso- och sjukvårdens utvecklings- och kvalitetsarbete.

Patientnämnden informerar och vägleder patienter och närstående i att kommunicera med berörd mottagning eller vårdavdelning.

Patientnämnden analyserar synpunkter och klagomål som patienter lämnar och rapporterar iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter och ser till att de får svar.

Patientnämnden gör ingen medicinsk bedömning av ärendet och tar inte heller ställning till om vårdgivaren har gjort fel.

Patientnämnden utser stödpersoner till patienter enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), lagen om rättpsykiatrisk vård (LRV) och tvångsvård enligt smittskyddslagen.

Patientnämnden hjälper även till vid kontakter med Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Patientförsäkringen (LÖF) och Läkemedelsförsäkringen.

Kontaktuppgifter

Patientnämnden Halland – 1177

​​Informationsmaterial – vårdgivare:

Informationsmaterial – patient:Senast ändrad: