Direkt till innehållet

Intyg – Gula Taxan

När patient i samband med intyg också ska betala analyskostnader finns här en gemensam analysförteckning och priser för klinisk mikrobiologi och klinisk kemi.

Intyg

Åtgärder och undersökningar utan samband med sjukdom är åtgärder utanför Hälso- och sjukvårdslagen. Intyg är en sådan åtgärd.

Denna typ av vård är inte subventionerad med offentliga medel till skillnad från den vård som regleras enligt Hälso- och sjukvårdslagen. I princip ska avgift för intyg tas ut med den faktiska kostnaden för åtgärden.

Avgiften tas ut oavsett vilken yrkeskategori som utför åtgärden. Vid ett besök för att få ett intyg utskrivet tas bara avgift ut för intyget eftersom patienten inte söker för sjukdom.

Moms med 25 % ska i vissa fall läggas på avgiften. Det är syftet med de medicinska åtgärderna som avgör momsfrågan. Undersökningar som syftar till att skydda, bevara och återställa hälsan hos patienten är fortsatt momsbefriade. I stort sett ska övriga läkartjänster momsbeläggas.

Intyg om orsak till någons intagning på sjukhus

Verksamhetschefen ska ansvara för att den som varit intagen på sjukhus på begäran avgiftsfritt får intyg om orsaken till intagningen- och tiden för intagningen och utskrivningen. Hälso- och sjukvårdsförordningen 2017:08, 4 kapitlet 3§

Intyg till Försäkringskassan

Samtliga intyg som Försäkringskassan behöver för sin handläggning av ärende är avgiftsfria för patient. Ingen fakturering sker heller till Försäkringskassan.

Vanlig patientavgift tas ut av patient om undersökning behövs för intygets utfärdande. Dessa besök kodas som Hälsovårdsbesök.

LUOH som person begär själv

Då person själv begär ett läkarutlåtande om hälsotillstånd (LUOH) tas ingen avgift ut av patient. Inget krav finns att person ska uppvisa något beslut från FK men man kan ju alltid fråga patient varför de ansöker om ett LUOH.  LUOH behövs vid ansökan om sjukersättning eller aktivitetsersättning. Om undersökning behövs för intygets utfärdande tas vanlig patientavgift ut av patient. Detta besök kodas som ett hälsovårdsbesök.

Skicka intyg

Intyg som innehåller känsliga personuppgifter ska skickas rekommenderat. Detta är regiongemensamt bestämt och skiljer inte mellan förvaltningar. Läs om detta i Regionkontorets ledningssystem, kapitel 309 Informationssäkerhet under Information, informationsklassning och säkerhetsnivåer. Beställaren betalar porto och rekvisitionsavgift. Se i stycket Journalkopior.

Arbetsförmedlingen - intygsbegäran

Arbetsförmedlingen använde tidigare FK blankett för läkarutlåtande om hälsotillstånd när en förfrågan om ett utlåtande gjordes till vården. Det har nu tagits fram ett nytt intyg/blankett som är ett medicinskt utlåtande som är mer anpassat efter Arbetsförmedlingens behov av information.

I det medicinska utlåtandet står att vården ersätts med faktisk kostnad och det innebär  enligt SKR att vi fakturerar AF enligt timtaxan i Gula Taxan + moms

Som tidigare ska inte vårdenheten ta intygsuppdrag från Arbetsförmedlingen utan i förväg ha erhållit intyg för medicinsk utlåtande

Dödsbevis

Oavsett var någonstans ett dödsfall konstateras, i hemmet, på mottagning, olycksplats eller annan plats tas ingen avgift ut. Åtgärd nr 213 i Gula Taxan.

Intyg om att inte kunna resa

Då patient har resa inbokad, känner sig sjuk och uppsöker läkare för eventuellt intyg om att ej kunna resa, ska patient betala för läkarbesöket då det är en medicinsk bedömning. Om läkare skriver intyg kostar detta intyg enligt grupptaxa 2 i Gula Taxan. Se mer i Intyg Gula Taxan

Om det är en familj på t ex 5 personer som behöver ett enskilt intyg av läkaren för att inte kunna resa får varje familjemedlem betala för intyget enligt Gula Taxan grupptaxa 2.

Körkortsintyg

Synprövning på sjukvårdsinrättning.

Om synprövning för körkortsansökan görs på sjukvårdsinrättning ska avgift tas ut enligt Gula Taxan, grupptaxa 2, åtgärd nr 200.

Synprövning av andra än sjukvårdsinrättning

Vid körkortsansökan behövs endast en hälsodeklaration, som den sökande själv svarar för, samt ett intyg om synprövning. I de flesta fall ombesörjer körskolan synprövningen. Synprövningen kan också utföras av legitimerad optiker.

Särskilda läkarintyg för vissa behörigheter

För vissa behörigheter och förlängningar av behörigheter, t ex taxiförarlegitimation, krävs särskilda läkarintyg. Avgift tas ut enligt Gula Taxan, åtgärd nr 201.

Förnyelse av medicinska skäl

Förnyelse av intyg som behövs pga medicinska skäl (exempelvis för diabetespatienter) är kostnadsfritt, Gula Taxan åtgärd nr 201. Det måste klart framgå att det gäller en förlängning av tidigare utfärdat intyg. I annat fall tas avgift ut.

Är det ursprungliga intyget utfärdat av läkare inom annat regions- eller landstingsområde, tas avgift för intyget ut enligt Gula Taxan åtgärd nr 201. Efterföljande förlängning är kostnadsfri.

Indraget körkort efter trafiknykterhetsbrott

Personer som fått körkortet indraget efter trafiknykterhetsbrott, alkohol och andra droger, ska till ansökan om körkortstillstånd bifoga ett särskilt läkarutlåtande (Gula Taxan åtgärd 202). För att ett utlåtande ska kunna utfärdas krävs att personen i fråga haft regelbunden kontakt med en läkare under längre tid.

Information finns under Körkortsfrågor på Transportstyrelsens webbsida.

Då Transportstyrelsen kräver provtagning och intyg av läkare på patient är dessa provtagningar nu uppgagna i Gula Taxan och följer dessa avgifter

Då patient kommer för provtagning registreras detta som ett hälsovårdsbesök (besök/stickavgift) enligt grupptaxa 2.

I försäljningen tar man betalt för analyskostnaden + moms

Om intyg utfärdas av läkare vid samma besök tar man även betalt för intyget Åtgärd 202 , i försäljningen

Hälsodeklaration för utbildningssökande

Gäller för praktik för sjukvårdsstuderande inom Komvux, högskola och universitet. RF § 54 130628

Fr om 1 januari 2014 är hälsodeklaration, ev provtagning och rtg gratis för elev i vårdutbildning inför praktik inom vården.

Elever vid vårdutbildning skall lämna hälsodeklaration avseende risk för tuberkulossmitta och risk för bärarskap av MRSA inför utbildningsstarten.

Högskolans och kommunala vuxenutbildningens elever saknar elevhälsovård och hänvisas därför till Närsjukvården för genomförande av och för intyg över genomgången hälsoundersökning. Gäller även elever i gymnasieskolor.

Bakgrunden är att Socialstyrelsen i januari 2007 gav ut nya rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos; hälsokontroll, smittspårning och vaccination. Gäller för folkbokförda i Halland och de från annat LT/Region som går och läser på en ovan nämnd skola i Halland.

Ingen ersättning utgår till verksamheterna för hälsodeklarationen. Verksamheterna får ersättning för analyskostnad, IGRA och rtg.

Ersättning för analyskostnad, IGRA och rtg

Vårdenheter i Vårdval Halland

Fyll i och bifoga blankett "Ersättning för analyskostnad, IGRA och röntgen vid praktik för sjukvårdsstuderande”.

GAS (gemensam administrativ service) ersätter er direkt via Vårdval Halland- systemet. För att få en effektiv hantering ser vi gärna att ni samlar underlagen för att som tätast begära ersättning en gång per månad.

Ersättning för analyskostnad, IGRA och rtg för specialistvården

'Fyll i och bifoga blankett "Ersättning för analyskostnad, IGRA och röntgen vid praktik för sjukvårdsstuderande".

GAS (gemensam administrativ service) ersätter er direkt via ekonomisystemet. För att få en effektiv hantering ser vi gärna att ni samlar underlagen för att som tätast begära ersättning en gång per månad

Senast ändrad: