Direkt till innehållet

Nationella överenskommelser

Nationella överenskommelser sluts mellan regeringen och SKR inom områden som båda parter har identifierat som särskilt viktiga för den fortsatta utvecklingen av hälsa, vård och omsorg i kommuner och regioner.

Nationella överenskommelser blir i huvudsak officiella under första kvartalet varje år, men kan också beslutas och presenteras under andra perioder. De riktade statsbidrag som fördelas till Region Halland genom överenskommelserna är en del av den totala finansieringen av hälso- och sjukvården. Fördelningen av statsbidraget regleras i respektive överenskommelse, liksom de krav som ställs för att Region Halland ska få ta del av dessa medel.

Information om aktuella nationella överenskommelser finns på Sveriges kommuner och regioners (SKR) webb.

Regional arbetsprocess

Arbetet med nationella överenskommelser samordnas av Regionkontoret i en övergripande regional process.

Bild. Regional process för Nationella överenskommelser

Redovisning på regional och nationell nivå

Redovisningen till ansvariga nationella aktörer samordnas av Regionkontoret och sker en till två gånger per år. I Region Halland redovisas arbetet regelbundet till Hälso- och sjukvårdsutskottet.

Socialstyrelsen ansvarar för att insatserna inom överenskommelserna rapporteras till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Regeringen kan också utse andra berörda myndigheter att ansvara för en del av uppföljningen, så som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Regionernas redovisningar utgör underlag för återrapporteringen till regeringen.

 

 

 Senast ändrad: