Direkt till innehållet

Hälsoundersökning på begäran av socialtjänst

Varje barn och ung individ mellan 0-20 år som vårdas utanför det egna hemmet har inför en placering rätt till hälsoundersökning. Enligt lag är Socialnämnden ansvarig för att underrätta regionen när en sådan individ blir placerad utanför det egna hemmet. Regionen ansvar då för att:

  • Erbjuda hälsoundersökning i anslutning till att vård utanför det egna hemmet inleds. Dessa undersökningar utförs av barnmottagningarna i Halmstad, Kungsbacka, Falkenberg och Varberg.

Barnmottagningen Kungsbacka tfn 0300-56 51 93

Barnmottagningen Varberg tfn 0340-48 12 20

Barnmottagningen Falkenberg tfn 0346-560 43

Barnmottagningen Halmstad tfn 035-13 41 00

  • Erbjuda tandundersökning i samband med placering. Dessa undersökningar utförs av den tandvårdsklinik som barnet tillhör.
  • Hälsoundersökningen och tandundersökningen syftar till att främja barnets hälsa samt att upptäcka och åtgärda brister som rör barnets hälsa.
  • Inför vård med stöd av Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), erbjuda läkarundersökning enligt 32 § LVU. Dessa undersökningar utförs av vårdvalsenhet inom närsjukvården som barnet tillhör. Undersökningen syftar till att identifiera sjukdom, skada eller funktionsnedsättning som kan ha betydelse för behovet av vård enligt LVU och för planering av vården.

Region Hallands regionövergripande rutin om ”Hälsoundersökning BBIC på begäran av socialtjänst” beskriver varje parts ansvar i samband med dessa undersökningar. Rutinen och tillhörande regionala stödjande dokument hittar du i vänsterfliken under Styrande och stödjande dokument.

 Senast ändrad: