Direkt till innehållet

Hälsovård/Egenavgift Hälsovård Region Halland (Gula Taxan) – Avgiftshandboken

Hälsovård

Alla Hälsovård registreras med kontakttyp Hälsovård och avgiftstyp HV (hälsovård)

För vård - hälsovård som inte har samband med sjukdom eller förlossning betalar patienten den faktiska kostnaden för åtgärden. För detta finns ett särskilt dokument som heter "Egenavgift Hälsovård Region Halland" (tidigare benämnd Gula Taxan) som innehåller olika grupptaxor. Den innehåller avgifter för hälsoundersökningar/medicinsk service, intyg, och vaccinationer.

 • Egenavgifter för hälsovård är fastställda avgifter oavsett yrkeskategori.
 • Egenavgifter för hälsovård tas ut även för patienter som är inskrivna i slutenvård
 • Barn och ungdomar betalar samma avgifter som vuxna.
 • Högkostnadsskydd och frikort gäller inte för åtgärder enligt Egenavgifter Hälsovård.
 • Besök/stickavgift tas ut enligt Egenavgifter Hälsovård  grupptaxa 2 åtgärd 300
 • Avgift enligt Egenavgifter Hälsovård grupptaxa 2 tas ut för uteblivet besök
 • Avgifter för åtgärder enligt Egenavgifter Hälsovård gäller för alla patienter inkl barn och ungdomar, bosatta i andra länder och utomlänspatienter. När utomlänspatient söker för hälsovård faktureras inte hemlandstinget eftersom patienten betalar avgiften själv.
 • För intyg som inte finns med i Egenavgifter Hälsovård bestäms avgiften till samma taxa som jämförbart intyg eller annan taxa som bedöms skälig.

Riktade hälsosamtal till 40 åringar

Riktade hälsosamtal i Region Halland.docx (sharepoint.com)

Skyldighet att betala för sin hälso- och sjukvård

Om patient efterfrågar sådan hälso- och sjukvårdstjänst som är belagd med avgift så kan inte patient själv ta beslut om att inte betala taxan som finns även om hen inte blivit upplyst om kostnad. När hälso- och sjukvårdstjänster erbjud och utförs finns förpliktelser för patient att erlägga beslutad taxa. Om grund för taxeuttag föreligger ska taxa utgå och har hälso- och sjukvårdstjänster utförts som enligt taxan är avgiftsbelagd ska patient därför avkrävas avgift

Grupptaxor i Egenavgifter Hälsovård (Gula Taxan)

Fr om 1 januari 2024 RF

 • grupp 1 - 0  kr
 • grupp 2 - 240 kr utan moms, med moms 300 kr
 • grupp 3 - 660 kr utan moms, med moms 825 kr
 • grupp 4 - 1040 kr utan moms, med moms 1300 kr
 • grupp 5 timtaxa - 1520 kr eller 380 kr per påbörjad period om 15 minuter. Moms kan tillkomma med 25%

Titta i taxan om moms tillkommer

Grupptaxa 1

Är alltid gratis

Grupptaxa 2

Vid besök för både sjukdom och intyg betalar patienten för båda.

Vid besök för endast intyg betalar patienten bara för intyg.

Efter telefonsamtal enligt grupptaxa 2.

Grupptaxa 2 kan ibland vara gratis i samband med ett läkarbesök, (se alltid anmärkningstexten i Gula Taxan).

 • Patient som vid läkarbesök pga sjukdom även önskar få åtgärder enligt Gula Taxan gjorda, t ex vaccinationer inför utlandsresa, skall både betala för läkarbesöket och vaccinationen.
 • När Försäkringskassan begär intyg tas ingen avgift ut vare sig av patient eller av Försäkringskassan för intyget. Patient erlägger vanlig patientavgift om undersökning behövs för intygets utfärdande. Besöket kodas då som ett hälsovårdsbesök.
 • När förälder begär intyg om barnets sjukdom eller smitta för att få föräldrapenning tas ingen patientavgift ut, Förordning (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.

Momspliktiga tjänster

Fr om 1 oktober 2005 är det obligatoriskt för regioner och privata vårdgivare att följa Skatteverkets nya direktiv om utökad momsplikt på vissa tjänster som tillhandahålls inom hälso- och sjukvården.

Det är det huvudsakliga syftet med de medicinska åtgärderna som avgör om moms ska tas eller inte. Undersökningar som syftar till att skydda, bevara och återställa hälsan hos patienten är fortsatt momsbefriade. I stort sett skall övriga tjänster momsbeläggas med 25 %.

Undersökningar, provtagningar eller utredningar som görs med det huvudsakliga syftet att tillhandahålla fakta för att intyga ett sakförhållande för en tredje parts beslut är momspliktiga

Moms tas däremot inte ut för vaccinationer som görs i samband med momspliktigt intyg.

Både moms och inte moms

Ett intyg kan vara både momsbelagt eller inte momsbelagt. I de fall intyg ska visas för tredje man och inte är till för att skydda eller bevara hälsan skall moms tas ut. I de fall intyg ska användas för att begränsa en persons aktivitet i syfte att skydda personen, t ex alltför sjuk för att genomföra en resa eller alltför sjuk för att delta i aktivitet skall moms inte påföras. Ett sådant exempel är åtgärd nr 260 i Gula Taxan, Graviditetsintyg.

Bokstaven A

Bokstaven A (A-märkta intyg) i anmärkningskolumnen innebär att läkaren själv har rätt att få ersättning för intyget/utlåtandet under förutsättning att utfärdandet, inklusive utskrift av intyget, sker på annan tid än fastställd arbetstid. Besöken får inte ankomstregistreras som besök. Dokumentation får göras i journalen då det kan vara av vikt för patient i framtiden. Om patient ska betala självrisk får det göras via försäljningen.

Bokstaven F

Bokstaven F i taxekolumnen betyder att avgiften är fastställd i en författning och inte ändras när grupptaxorna höjs.

Dokument- och länklista

Egenavgift hälsovård Region Halland 2024 (Gula taxan)

Infektionsklinikens prislista för vaccin 2024

Powerpoint angående Intyg

AnalysförteckningSenast ändrad: