Direkt till innehållet

Hälsovård/Gula Taxan – Avgiftshandboken

Hälsovård

För vård - hälsovård som inte har samband med sjukdom eller förlossning betalar patienten den faktiska kostnaden för åtgärden. För detta finns en särskild taxa, Gula Taxan. Den innehåller avgifter för hälsoundersökningar/medicinsk service, intyg, och vaccinationer.

 • Gula Taxans fastställda avgifter tas ut oavsett yrkeskategori.
 • Barn och ungdomar betalar samma avgifter som vuxna.
 • Högkostnadsskydd och frikort gäller inte för åtgärder enligt Gula Taxan.
 • Avgift enligt Gula Taxan grupp 2 tas ut för uteblivet besök
 • Avgifter för åtgärder enligt Gula Taxan gäller för alla patienter inkl barn och ungdomar, bosatta i andra länder och utomlänspatienter. När utomlänspatient söker för hälsovård faktureras inte hemlandstinget eftersom patienten betalar avgiften själv.
 • För intyg som inte finns med i Gula Taxan bestäms avgiften till samma taxa som jämförbart intyg eller annan taxa som bedöms skälig.

Grupptaxor i Gula Taxan

From 1 januari 2022, RF

 • grupp 1 - 0  kr
 • grupp 2 - 230 kr utan moms, med moms 288 kr
 • grupp 3 - 620 kr utan moms, med moms 775 kr
 • grupp 4 - 970 kr utan moms, med moms 1213 kr
 • grupp 5 timtaxa - 1430 kr eller 358 kr per påbörjad period om 15 minuter. Moms kan tillkomma med 25%

Titta i taxan om moms tillkommer.

Grupptaxa 1

Är alltid gratis

Grupptaxa 2

Vid besök för både sjukdom och intyg betalar patienten för båda.

Vid besök för endast intyg betalar patienten bara för intyg.

Efter telefonsamtal enligt grupptaxa 2.

Grupptaxa 2 kan ibland vara gratis i samband med ett läkarbesök, (se alltid anmärkningstexten i Gula Taxan).

 • Patient som vid läkarbesök pga sjukdom även önskar få åtgärder enligt Gula Taxan gjorda, t ex vaccinationer inför utlandsresa, skall både betala för läkarbesöket och vaccinationen.
 • När Försäkringskassan begär intyg tas ingen avgift ut vare sig av patient eller av Försäkringskassan för intyget. Patient erlägger vanlig patientavgift om undersökning behövs för intygets utfärdande. Besöket kodas då som ett hälsovårdsbesök.
 • När förälder begär intyg om barnets sjukdom eller smitta för att få föräldrapenning tas ingen patientavgift ut, Förordning (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.

Momspliktiga tjänster

Fr om 1 oktober 2005 är det obligatoriskt för regioner, landsting och privata läkare att följa Skatteverkets nya direktiv om utökad momsplikt på vissa läkartjänster.

Det är syftet med de medicinska åtgärderna som avgör momsfrågan. Undersökningar som syftar till att skydda, bevara och återställa hälsan hos patienten är fortsatt momsbefriade. I stort sett skall övriga läkartjänster momsbeläggas med 25 %.

Enligt Skatteverket ska inte endast intyg som utgör underlag för tredje mans beslut beläggas med moms, utan även den kroppsundersökning och utredning som eventuellt föregår intygsskrivandet.

Om det uppstår kostnader för patienten pga läkarundersökning, provtagning mm, skall alltså även dessa kostnader beläggas med moms. Detta inkluderar även undersökning och utredning som görs av en sjukskriven person och som har till syfte att bedöma det medicinska tillståndet, personens arbetsförmåga samt möjligheter till rehabilitering. (Gäller inte Försäkringskassan som i de flesta fall inte debiteras). Moms tas däremot inte ut för vaccinationer som görs i samband med momspliktigt intyg.

Både moms och inte moms

Ett intyg kan vara både momsbelagt eller inte momsbelagt. I de fall intyg ska visas för tredje man och inte är till för att skydda eller bevara hälsan skall moms läggas till. I de fall intyg ska användas för att begränsa en persons aktivitet i syfte att skydda personen, t ex alltför sjuk för att genomföra en resa eller alltför sjuk för att delta i aktivitet skall moms inte läggas till. Ett sådant exempel är åtgärd nr 260 i Gula Taxan, Graviditetsintyg.

Bokstaven A

Bokstaven A (A-märkta intyg) i anmärkningskolumnen innebär att läkaren själv har rätt att få ersättning för intyget/utlåtandet under förutsättning att utfärdandet, inklusive utskrift av intyget, sker på annan tid än fastställd arbetstid. Besöken får inte ankomstregistreras som besök. Dokumentation får göras i journalen då det kan vara av vikt för patient i framtiden. Om patient ska betala självrisk får det göras via försäljningen.

Bokstaven F

Bokstaven F i taxekolumnen betyder att avgiften är fastställd i en författning och inte ändras när grupptaxorna höjs.

Dokument- och länklista

Gula Taxan Hela (2022)

Gula Taxan Hälsoundersökning (2022)

Gula Taxan Intyg (2022)

Gula Taxan Vaccinationer (2022)

Infektionsklinikens prislista för vaccin (2022)

Powerpoint angående Intyg

Ersättning för analyskostnad och röntgen vid praktik för sjukvårdsstuderande

Analysförteckning

Senast ändrad: