Direkt till innehållet

Identifiering asylsökande m fl

Identifiering asylsökande

LMA = lagen om mottagande av asylsökande

Alla asylsökande skall vara registrerade vid någon av Migrationsverkets förläggningar, men behöver inte bo där.

Den asylsökande skall ha ett sk LMA-kort -"Tillfälligt LMA-kort för asylsökande i Sverige".

Det är försett med foto, personuppgifter samt LMA-nr, vilket är Migrationsverkets dossiernummer och unikt för varje individ.

Dessutom anges för vilken period kortet gäller.

På LMA-kortets baksida är angivet vid vilken förläggning utlänningen är registrerad.

Innan asylsökande hunnit få sitt LMA kort har de från Migrationsverket fått ett intyg där det bekräftas att personen är inskriven hos Migrationsverket.

På detta intyg finns ett dossiernummer angivet.

Dossiernummer = LMA nummer

Dossiernumret ger asylsökande rätt till nedsatt patientavgift enligt regler tills LMA kort erhålls.

Dossiernumret anges i fältet för LMA kort i VAS och i utbetalningsunderlagen för er som använder er av detta.

Om den asylsökande saknar LMA kort och ovan nämnt intyg, men ändå uppger att de är inskrivna hos Migrationsverket, får man ringa Migrationsverket och få det bekräftat. Begär då dossiernumret.

Asylsökande

En utlänning som själv tar sig till Sverige och ansöker om uppehållstillstånd och uppger sig vara flykting, krigsvägrare eller de factoflykting.

Man är asylsökande tills man har fått uppehållstillstånd eller avslag på ansökan.

Asylsökande med arbetstillstånd

Asylsökande kan få arbetstillstånd att arbeta i Sverige om de uppfyller villkoren och kraven för detta.

Detta gäller under tiden deras ansökan prövas.

De är då undantagna vanligt arbetstillstånd.

På deras LMA kort står AT UND (arbetstillstånd undantagen)

Samma avgifter och regler gäller som för asylsökande utan arbetstillstånd.

Vilka personer omfattas

Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m fl, SFS 2008:344, trädde i kraft den 1 juli 2008.

Denna lag omfattar utlänningar som 

  1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser,
  2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § utlänningslagen och som inte är folkbokförda här i landet,
  3. hålls i förvar enligt 10 kap. 1 eller 2 § utlänningslagen och som inte har placerats i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest, eller
  4. vistas här med stöd av tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen.

Sådana utlänningar som avses i första stycket 1 eller 2 omfattas av lagen även om de har meddelats beslut om avvisning eller utvisning. Det gäller dock inte utlänning som håller sig undan så att beslutet inte kan verkställas, om han eller hon har fyllt 18 år. (I Landstinget Halland 20 år).

Anmärkning!

Asylsökande m fl som inte har anvisats eller kunnat utnyttja en anvisad plats i en kommun efter det att de blivit folkbokförda har fortfarande ett giltigt LMA-kort.

Den asylsökande m fl betalar i detta fall patientavgift som asylsökande mfl vanligtvis gör. Den asylsökande m fl ska visa giltigt LMA-kort.

Verksamheten får ersättning enligt vanliga regler trots att personen är folkbokförd.

LMA-kortet ”tar över folkbokföringen” i dessa fall.

Vilka personer omfattas inte

Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m fl, SFS 2008:344, omfattar inte och staten lämnar inte ersättning för hälso- och sjukvård som ges till:

  1. utlänningar som fyllt 18 år, i Region Halland 20 år, som håller sig undan så att beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas och som enligt 12 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. inte har rätt till bistånd,
  2. utlänningar som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och som av särskilda skäl medgetts rätt att visats här medan ansökan prövas [1 § första stycket 3 lagen (1994:137) Lag om mottagande av asylsökande m.fl.]. Dock kan Migrationsverket ersätta kostnaderna för hälsoundersökning som görs av smittskyddsskäl för utlänningar som avses i 1 § första stycket 3 denna lag.

Lagen omfattar inte heller utlänningar som har beviljats uppehållstillstånd och blivit folkbokförda och som inte längre omfattas av det kommunala flyktingmottagandet. Migrationsverket lämnar dock under vissa förutsättningar ersättning för varaktig vård som ges till dessa utlänningar

Uppdaterat från föregående version

2015-03-20

Lagt till ny rubrik asylsökande med arbetstillstånd

Senast ändrad: