Direkt till innehållet

Särskilt riskfyllda läkemedel för äldre

Tramadol

Ex Tramadol, Tiparol, Tradolan.

Bör undvikas på grund av stor risk för biverkningar, framför allt illamående, yrsel och förvirring.

Kodein

Ex Citodon, Panocod, Treo comp

Kodein omvandlas till morfin i kroppen. Denna omvandling är individuell varför effekten är svårförutsägbar. Kodein förekommer i kombinationspreparat med paracetamol och risk finns för överdosering av paracetamol. Kodein rekommenderas därför inte.

Antikolinerga läkemedel

Ex Atarax, Detrusitol/Tolterodin, Vesicare, Emselex, Toviaz, Saroten/Amitriptylin, Nozinan, Theralen, Lergigan.

Risk för påverkan på minne och kognitiva funktioner, kan ge upphov till förvirring och demensliknande symtom. Risken ökar med ökande ålder och kan uppkomma när som helst under behandlingen.

Långverkande bensodiazepiner

Ex: Stesolid/Diazepam, Flunitrazepam, Nitrazepam.

Risk för dagtrötthet, kognitiva störningar, muskelsvaghet, balansstörningar och fall.

Neuroleptika

Ex: Risperdal/Risperidon, Haldol, Seroquel/Quetiapin, Zyprexa/Olanzapin, Nozinan.

Användningen bör begränsas till psykotiska tillstånd samt till personer med demens och allvarliga beteendestörningar. Risk för kognitiva störningar, stelhet, skakningar, yrsel och trötthet.

Propavan

Risk för dagtrötthet och restless legs (myrkrypningar).

Digoxin

Minska dosen hos äldre, försiktighet vid nedsatt njurfunktion. P-digoxin bör för äldre vara <1,4 nmol/L. Risk för intoxination; t.ex. illamående, förvirring, arytmi, dimsyn, yrsel. Om möjligt välj annat frekvensreglerande medel.

NSAID

Ex: Ipren, Ibumetin, Voltaren, Eeze, Diklofenak, Naproxen, Naprosyn.

Bör användas med försiktighet p.g.a. risk för njur- och hjärtsvikt, samt magblödningar. Även risk för förvirring.

Glibenklamid

Glibenklamid har lång halveringstid och aktiva metaboliter, ger hög risk för hypoglykemi, framför allt vid nedsatt njurfunktion.

 

Senast ändrad: