Direkt till innehållet

Särskilt riskfyllda läkemedel för äldre

Tramadol

Ex. preparatnamn: Tramadol, Tiparol, Tradolan.

Bör undvikas på grund av stor risk för biverkningar, framför allt illamående, yrsel och förvirring.

Kodein

Ex. preparatnamn: Citodon, Panocod, Altermol, Paracetamol/Kodein, Treo comp.

Kodein omvandlas till morfin i kroppen. Denna omvandling är individuell varför effekten är svårförutsägbar. Kodein förekommer i kombinationspreparat med paracetamol och risk finns för överdosering av paracetamol. Kodein rekommenderas därför inte.

Antikolinerga läkemedel

Ex. preparat/preparatnamn: hydroxizin (Atarax), tolterodin (Detrusitol), solifenacin (Vesicare), darifenacin (Emselex), fesoteradin (Toviaz), amitriptylin (Saroten), levomepromazin (tidigare Nozinan), alimemazin (tidigare Theralen), prometazin (Lergigan).

Risk för påverkan på minne och kognitiva funktioner, kan ge upphov till förvirring och demensliknande symtom. Risken ökar med ökande ålder och kan uppkomma när som helst under behandlingen.

Långverkande bensodiazepiner

Ex. preparat/preparatanamn: diazepam (Stesolid), flunitrazepam (avregistrerat på svenska marknaden), nitrazepam (avregistrerat på svenska marknaden).

Risk för dagtrötthet, kognitiva störningar, muskelsvaghet, balansstörningar och fall.

Neuroleptika

Ex preparat/preparatnamn: risperidon (Risperidon), haloperidol (Haldol), kvetiapin (Seroquel, Quetiapin), olanzapin (Zyprexa), levomepromazin (tidigare Nozinan).

Användningen bör begränsas till psykotiska tillstånd samt till personer med demens och allvarliga beteendestörningar. Risk för kognitiva störningar, stelhet, skakningar, yrsel och trötthet.

Propavan

Risk för dagtrötthet och restless legs (myrkrypningar).

Digoxin

Minska dosen hos äldre, försiktighet vid nedsatt njurfunktion. P-digoxin bör för äldre vara <1,4 nmol/L. Risk för intoxination; t.ex. illamående, förvirring, arytmi, dimsyn, yrsel. Om möjligt välj annat frekvensreglerande medel.

NSAID

Ex preparat/preparatnamn: ibuprofen (Ipren, Ibumetin) diklofenak (Voltaren, Eeze), naproxen (Pronaxen, Naprosyn).

Bör användas med försiktighet p.g.a. risk för njur- och hjärtsvikt, samt magblödningar. Även risk för förvirring.

Glibenklamid

Glibenklamid har lång halveringstid och aktiva metaboliter, ger hög risk för hypoglykemi, framför allt vid nedsatt njurfunktion. Avregistrerat på svenska marknaden.

 Senast ändrad: