Direkt till innehållet

Beslutsstöd läkemedelshantering

Blandbarhet

Blandbarhetsdatabasen

Blandbarhetsdatabasen är rådgivande och ger inte rekommendationer som är generaliserbart till alla kliniska situationer då läkemedlen används. Hälso- och sjukvårdspersonal som använder databasen ska alltid göra sina egna professionella bedömningar vid klinisk tillämpning. Databasen förvaltas av Västra Götalandsregionen.

APL Kundservice

Blandbarhetsdatabasen inkluderar i nuläget inte alla infusionsläkemedel som framställs av APL.

Vid frågor om blandbarhet för dessa, kontakta APL Kundservice:

Telefon 010-447 97 00

E-post kundservice@apl.se

Webbsida www.apl.se/

Spädningsinstruktion

De flesta läkemedel som ska spädas innan administrering har sådan information angiven i FASS. Sök upp aktuellt läkemedel och välj rubriken "Produktresumé" i vänstermenyn. Gå till underrubriken "Farmaceutiska uppgifter" där det återfinns information om exempelvis hållbarhet efter spädning, spädningsinstruktioner samt kompatibilitet med andra läkemedel.

I Region Halland finns spädningsinstruktioner angivna för ett antal läkemedel i databasen Pillan : välj "Rapport" och "Spädningslista".

Dela och krossa läkemedel

I FASS finns information om delbarhet för vissa preparat. När du har sökt fram rätt läkemedel klicka då på länken Delbarhetsinformation under bilden på aktuellt läkemedel.

Inte alla läkemedel kan/ska krossas. Information om lämplighet att krossa aktuellt läkemedel finns också under Delbarhetsinformation i FASS.

Via Region Skånes Stöd för Läkemedelshantering finns också ett visst stöd att få angående möjlighet att krossa vissa tabletter. Databasen är dock inte fullständig.

Saknas information om delbarhet/krossning för aktuellt läkemedel finns möjlighet att ta kontakt med Läkemedelsenheten för vägledning (se Kontaktinformation läkemedelsfrågor).

Observera! Hantering av delning och krossning kan behöva vägas mot de eventuella risker som att vårdpersonal utsätts för läkemedelssubstans via tablettdamm! Läs mer under avsnittet Skyddsinformation nedan.

Lagrings- och användningstider

Med lagringstid i bruten förpackning menas tiden mellan tillredning/iordningställande (exempelvis upplösning, tillsats, applicering av infusionsaggregat) av det sterila läkemedlet fram till uttag av första dosen.

Med användningstid avses den tid från det att förpackningen bryts tills dess att den sista dosen tagits ut och patienten erhållit läkemedlet. Tidpunkten för brytande ska anges på förpackningen.

Om inte information om lagrings- och användningstid finns angiven i läkemedlets produktresumé i FASS, kan allmänt gällande information om lagrings- och användningstider inhämtas i publikation från Läkemedelsverket: Svensk läkemedelsstandard (Förvaring, märkning, lagrings- och användningstider för läkemedel).

Läkemedel i PEG

Läkemedel kan ges via PEG och då helst i flytande form: mixturer, lösningar, brustabletter. När ett läkemedel ges i sond eller PEG, används det på ett sätt som i de allra flesta fall inte finns beskrivet i den godkända produktinformationen (produktresumé och bipacksedel).

Läkemedelsverket har tagit fram ett omfattande kunskapsstöd för enteral läkemedelsadministrering.

Tablettidentifiering

Som ett stöd vid tablett- och kapselidentifiering finns en sökfunktion i FASS. Färger, märkning och brytskåra kan anges för att snäva in sökningen. Bilder finns för många preparat men observera att databasen inte är helt komplett.

Skyddsinformation

Om ett läkemedel har egenskaper som gör att risker i hanteringen eventuellt kan uppstå, kräver Arbetsmiljölagstiftningen att läkemedelsföretaget ska lämna information om dessa. Läkemedelsföretagen ansvarar då för att ta fram så kallad Skyddsinformation, som beskriver riskerna och vilka åtgärder den som yrkesmässigt hanterar läkemedlet ska vidta för att hanteringen ska bli så säker som möjligt.

Sök upp läkemedlet i FASS – Skyddsinformation finns i menyval till vänster. Observera! Även om skyddsinformation saknas i Fass kan hantering av läkemedlet ändå medföra risker. Dock kan läkemedelsföretagen själva välja att publicera skyddsinformation i Fass eller inte. Har du frågor om skyddsinformationen för ett läkemedel, ska du ställa dem direkt till aktuellt företag.

Läkemedelsindustriföreningen (LIF) gav 2008 ut broschyren Skyddsinformation för hälso-och sjukvårdspersonal. Broschyren går inte längre att beställa via LIF men kan fortfarande sökas upp via sökmotorer.

Sökverktyg

SVELIC är ett svenskt sökverktyg för den norska publiceringsdatabasen RELIS, där de norska och svenska läkemedelsinformationscentralerna (ELINOR i Umeå, LUPP i Göteborg, ULIC i Uppsala, CLINT i Örebro, LiLi i Linköping, LÄIF i Lund och KAROLIC i Stockholm) publicerar oberoende evidensbaserade läkemedelsutredningar (avidentifierade). Utredningarna är skrivna på svenska eller norska. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvariga för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.Senast ändrad: