Direkt till innehållet

Hepatit B

Om sjukdomen

Hepatit B-virus sprids sexuellt eller via blod, men kan också spridas via mor till barn vid förlossning. Hepatit B orsakar en inflammation i levern och i de flesta fall läker den ut utan bestående men. Vid kronisk hepatit B finns antiviral behandling.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Ge patienten information om hepatit B-infektion samt hur det smittar. Remiss till Infektionskliniken för fortsatt omhändertagande.

Förhållningsregler och Smittskyddsblad

Förhållningsregler ges både muntligt och skriftligt till bekräftat fall och ska journalföras. Smittskyddsblad – Smittskyddsläkarföreningen (slf.se)

Smittspårning och åtgärder

Vid akut hepatit B görs smittspårning 6 månader tillbaka sedan symtomdebut, vid kronisk hepatit B kan tidsaspekten vara längre. Misstänkt smittkälla samt exponerade kontakter provtas och bedömning görs om postexpositionsprofylax behövs. Familjemedlemmar och sexualpartners erbjuds vaccination mot hepatit B om immunitet saknas. Se Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se) för mer information.

Postexpositionsprofylax

Postexpositionsprofylax bör ges inom 48 h.

Vid händelse av stickskada se Region Hallands rutin Stick- och skärskador. Se även Blodsmitta där stödjande dokument finns som underlag för framtagande av lokala rutiner för privata vårdgivare och andra aktörer.

Vaccin

Se Terapirekommendationer.

Klinisk anmälan i SmiNet

Görs här, senast dagen efter diagnos: https://www.folkhalsomyndigheten.se/sminet

Kostnadsfrihet

Vård och behandling vid hepatit B är kostnadsfri då det är en allmänfarlig sjukdom.

Länkar

Sjukdomsinformation om hepatit B — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Rekommendationer om vaccination mot hepatit B – Profylax med vaccin och immunoglobulin – före och efter exposition — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Senast ändrad: