Direkt till innehållet

Njurcancer

Njurcancer (nationelltklinisktkunskapsstod.se)

Märk remissen med SVF njurcancer i anamnes frågeställningsfältet.

Svaret ska skyndsamt tas om hand. Om den diagnostiska undersökningen ger välgrundad misstanke ska patienten remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Välgrundad misstanke föreligger vid ett bilddiagnostiskt fynd talande för njurcancer (se vägledning i nationellt vårdprogram för njurcancer).

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Remiss

Remiss skickas till urologmottagningen HS. Remisskod i VAS: Halmstad: hsurohstd, Varberg: hsurovbg, Kungsbacka: hskuromott

Märk remissen med SVF i remissorsaksfältet.

Remissen till utredning (välgrundad misstanke) ska innehålla:

 • anamnes, ange särskilt

  • symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
  • företagen utredning, ange röntgenenhet
  • kreatininvärde
  • allmäntillstånd och samsjuklighet
  • tidigare sjukdomar och behandlingar
  • läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
  • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Koordinatorer

Kungsbacka: Anna Handin 0300-56 55 59, Fax: 0300-56 54 15

Halmstad: Yvonne Lindstedt 035-13 49 37, Fax: 035-13 49 43

Varberg: Barbro Tilling 0340-48 10 50, Fax: 0340-844 37

Patientinformation

Informera om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.Senast ändrad: