Direkt till innehållet

Ersättningsregler asylsökande m fl

Om asylsökande har svensk pnr men också ett giltigt LMA kort beror det på att person inte blivit kommunplacerad och har då rätt till att använda sig av LMA kortet till den vård som kortet sår för. OBS från 2022-01-01 finns digitala LMA kort

Ersättning till vårdgivarna för de asylsökandes vård under 100 000 kronor

Regionservice GAS lämnar ersättning för:

 • sjukvård som understiger 100 000 kr för en vårdkontakt
 • i schablonersättningen ingår kostnad för hjälpmedel, sjuktransport eller sjukresa

Närsjukvård i egen regi, Psykiatrin, verksamheter inom ADH och Hallands sjukhus

Inget utbetalningsunderlag behöver fyllas i för ersättning . Underlag för ersättning tas direkt från VAS. För att ersättning ska kunna betalas ut krävs rätt kombinationer i VAS av LMA nummer, avgiftstyper och län- och kommunkoder. Se vidare i dokument ”Sjukvård, hälsoundersökning och registrering i VAS för asylsökande mfl” för rätt registrering.

Privata vårdgivare

Underlag skickas varje månad för privata vårdgivare inom Vårdval Halland till Regionservice Redovisningsservice enligt särskilda utbetalningsunderlag. Förutsättningen för att vårdgivaren skall få ersättning för utförd vård är att LMA-kortets nummer anges på utbetalningsunderlaget. LMA = Lagen om mottagande av asylsökande. För preventivmedelsrådgivning lämnas ersättning oavsett om rådgivningen sker i samband med abort eller inte. Kostnaderna för sjukvården beräknas enligt utomlänsprislistan, kolumn för Västra sjukvårdsregionen. Patientavgiften dras av.

Kopior LMA kort

Kopia på LMA kort skickas till GAS Redovisningsservice Team Vårdgivare, då asylsökande är skriven i annat län eller kommun utanför Halland. Detta syns på LMA kortets baksida.

LMA-nr kan bestå av olika antal siffror.

"Äldre" LMA-nr kan bestå av 16 siffror om två grupperingar, xxxxxx xx-xxxxxx/xx.

De åtta första siffrorna i andra grupperingen inklusive bindestreck ska anges. De två sista siffrorna, alternativt en efter snedstrecket anger vilket kort i ordningen den asylsökande har.

Om det exempelvis står 10 är det kort nr 10 i ordningen som den asylsökande har.*Om en asylsökande återkommer till Sverige får han/hon tillbaka sitt tidigare LMA-nr.

Nyare! LMA-kort kan bestå av nio eller tio siffror, xx-xxxxxx/xx. De åtta första siffrorna inkl bindestreck ska anges. Siffrorna efter snedstrecket anger vilket kort i ordningen den asylsökande har. Nya LMA kort från 2022 är digitala

Ogiltigt LMA-kort

Titta i uppslagstjänsten om LMA kortet är giltigt. Är det ogiltigt kan person fått avslag på ansökan om asyl. Då är person tillståndslös och ska kodas som sådan med län- och kommunkod 66.

När asylsökande fått uppehållstillstånd för bosättning ska kontakt tas med Skatteverket för ansökning om personnummer. Personen får då rätt till samma hälso- och sjukvård som alla andra som är folkbokförda i landet och betalar då vanlig patientavgift.

Det kan dock dröja en tid från folkbokföringsdagen tills han/hon erhåller de fyra sista siffrorna i sitt personnummer.

Läs mer i stycket Ersättning för vård under "glappet" mellan att vara asylsökande till dess att folkbokföring trätt i kraft.

Ersättning för vaccin

Kostnader för vaccin till asylsökande barn ersätts med halva vaccinkostnaden (enligt Region Hallands upphandlade prislista för vaccin). Mer information och blankett att fylla i finns här

Nyfött barn som ej fått LMA kort

Nyfödda barn som ej fått eget LMA kort går på mammans LMA nummer. Ange i VAS under övrig info i klartext mammans LMA nummer och skriv att det är mammans. I utbetalningsunderlag anges också mammans LMA nummer.

Ersättning för kostnadskrävande vård till asylsökande för en vårdkontakt över 100 000 kr

(Förordning 1996:1357 om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande, 7§)

Vårdkontakt = vård som kan hänföras till en individs diagnos, problem, etc, för åtgärder som tillhör en avslutad behandlingsomgång/-period inklusive remisser till röntgen- och laboratorieundersökningar. Första remissbesöket till annan läkare ersätts dock separat.

För kostnader som överstiger 100 000 kronor för en vårdkontakt lämnar Migrationsverket särskild ersättning.

Om behandling av vårdnadshavare är nödvändigt för barnets vård, inom barn- och ungdomspsykiatrin, skall även kostnaderna för sådan behandling ingå i en vårdkontakt.

Ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket senast sex månader efter utgången av det kalenderår då vårdkontakten avslutades. (Förordning (2008:124).

Ansökan om kostnadskrävande vård

Privat verksamhet

Offentlig verksamhet

 • Ingen ansökningsblankett fylls i.
 • Skicka endast underlag till GAS Redovisningsservice, Team Vårdgivare
 • GAS fyller i ansökningsblankett

Underlag som skickas till GAS eller bifogas ansökan

 • Personuppgifter; namn och födelsedatum
 • Asylsökandes LMA nummer
 • Läkarutlåtande som innehåller uppgifter om diagnos eller funktionshinder.
 • Nytt läkarutlåtande om diagnosen förändras i en pågående vårdkontakt.
 • Underlag som styrker att behandling av vårdnadshavare ä nödvändig i samband med vård av bar inom barn- och ungdomspsykiatrin.
 • Dokument som innehåller uppgifter om datum för vårdkontakt eller tidsperiod för vården, det vill säga när den inleddes och när den avslutades eller beräknas vara avslutad.  Det ska också framgå vilka kostnader samt vilken typ av vård vårdinsatserna bestått av.  Vid en försa ansökan ska samma uppgifter redovisas för de första kostnaderna upp till 100 000 kr.

Totalkostnaden för vårdinsatserna skall redovisas vid första ansökan om ersättning. Kostnaden beräknas enligt utomlänsprislistan, kolumn för Västra regionen.

Migrationsverket lämnar även ersättning för hjälpmedel, sjuktransport och sjukresor i samband med ersättningsberättigad vård.

Särskild ersättning kan bara ges så länge person är asylsökande, dvs från dagen då asylansökan trädde i kraft till dagen för avregistrering hos Migrationsverket.

Ersättning för vård under "glappet" mellan att vara asylsökande till dess att folkbokföring trätt i kraft

Asylsökande som fått permanent uppehållstillstånd

Ersättning för vård av asylsökande under ”glappet” mellan att vara asylsökande till dess att folkbokföring trätt i kraft ges på sedvanligt sätt.

Giltigt LMA-nr måste uppges vilket finns på personens meddelande om ”Beslut om uppehållstillstånd” eller på giltigt LMA kort.

Det räcker inte att visa upp kort för Uppehållstillstånd där det framgår att en person har fått permanent uppehållstillstånd.

OBS! Så länge personen inte är folkbokförd betalar han/hon patientavgifter som asylsökande.

Då asylsökande blivit folkbokförd

Så länge person har giltigt LMA kort gäller regelverket för asylsökande.

Önskas planerad vård betalar person vanlig patientavgift

Ersättning till vårdgivarna för varaktig vård, stöd och service samt hälso- och sjukvård.

Kommuner och landsting kan ansöka hos Migrationsverket om ersättning för varaktig vård av flyktingar mfl.

De personer som avses är de som blivit folkbokförda.

Ersättningen gäller tills personen blivit svensk medborgare.

Läs mer om detta i stycket Vissa nyanlända (enl etableringslagen) under rubriken Andra nyanlända.

Uppdaterat från föregående version

2016-01-08

Uppdaterat med att Närsjukvård i egen regi inte längre ska fylla i utbetalningsunderlag för ersättning för asyl, nyanlända och tillståndslösa

2016-02-09

Uppdaterat med ny rubrik ”Då asylsökande blivit folkbokförd. Uppdatering kring ansökan om kostnadskrävande vård + flytt av stycke. Tillägg av tfn nummer till mottagningsenhet i Falkenberg. 2016-06-29 lagt till text om nyfödd utan LMA och ersättning för vaccin halva kostnaden 2016-09-29 ändrat i text att from 1 oktober får även Psykiatrin och verksamheter inom ADH ersättning via VAS, inga utbetalningsunderlag behöver fyllas i. Även skrivit dit att detta gäller för Hallands sjukhus och då tagit bort tidigare text kring att de fick via anslagspengar.Senast ändrad: