Direkt till innehållet

Barnets rättigheter

Målet med den svenska barnrättspolitiken är att barn och unga ska respekteras och ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande.

Sverige har genom att ratificera Förenta Nationers konvention om barnets rättigheter, även kallad Barnkonventionen, åtagit sig att främja och skydda barnets rättigheter och intressen i samhället. Denna rättighet har alla barn, oavsett bland annat ålder, kön och funktionsnedsättning.

Dessa rättigheter stärks ytterligare i hälso- och sjukvårdslagens kap 5 § 7 avseende barnets rätt som anhörig. Lagen beskriver hälso- och sjukvårdens skyldighet att ge barnet information, råd och stöd, då en förälder eller annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans är patient utifrån målgruppen för ovanstående lag.

På denna sida hittar du styrande och stödjande dokument och annan relevant information gällande Barnkonventionen och Barn som anhöriga.