Direkt till innehållet

Regionala processer

Syftet med regionala processer inom hälso- och sjukvården är att erbjuda patienter i regionen en säker, patientcentrerad, kunskapsbaserad, jämlik och effektiv vård.

Kriterier för etablering av regional process

Behovet av en ny regional process lyfts från berörda förvaltningar till Regionkontoret tillsammans med en nominering av regional processledare. Grundläggande kriterier för etablering av en regional process är att:

 • Flera förvaltningar är berörda
 • Dåliga resultat och/eller oönskad variation
 • Hög incidens/prevalens
 • Stor individnytta
 • Stor samhällsnytta

Regionala processledare

Uppdraget som processledare ges formellt av Hälso- och sjukvårdsdirektören och gäller under en period på två år. Uppdraget bör ske i nära samverkan med ansvarig verksamhetschef som också avgör hur mycket arbetstid som kan avsättas för uppdraget.

Uppdraget som processledare innebär att arbeta enligt den lokala kunskapsstyrningen för en säker, patientfokuserad, kunskapsbaserad, jämlik och effektiv vård för patienter i Region Halland. Processledaren ska i samverkan och utifrån behov kvalitetsutveckla och förbättra vården till en sammanhållen och effektiv vårdprocess. Arbetet ska utföras utifrån Hälso- och sjukvårdsstrategins mål, strategiska val och prioriteringar. I uppdraget ingår att:

 • Vara Region Hallands sakkunniga person inom processen, till exempel vid ordnat införande
 • Säkra processens följsamhet till och uppföljning av kunskapsstöd inklusive standardiserat vårdförlopp eller personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp om detta finns samt upprätta regionala tillämpningar såsom styrande dokument relaterade till processen.

 • Ansvara för löpande uppföljning av processen, analysera indikatorer samt identifiera förbättringsområden. Återrapportering och dialog sker regelbundet med berörd verksamhetschef inklusive upprättande av årlig processrapport.

Regional samordning

Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning samordnar arbetet med den lokala kunskapsstyrningen i Region Halland i dialog med ansvariga områdeschefer samt med sjukvårdsregional och nationell nivå. Det arbetet omfattar stöd till regionala processledare.

Stöd till regionala processledare

Processledaren kan få följande stöd av Regionkontoret:

 • Vid ordnat införande där Regionkontoret samordnar processen och är metodstöd i arbetet med GAP-analyser och konsekvensbeskrivningar
 • Vid framtagande av regionala styrande dokument, så som processbeskrivningar, rutiner och riktlinjer
 • Vid frågor om regionala styrande dokument i ledningssystemet
 • Vid frågor om regionala styrande och stödjande dokument på Vårdgivarwebben
 • Vid behov av publicering av information på Vårdgivarwebben
 • Vid frågor om mandat och roller.

Roller

 • Processägare är Hälso- och sjukvårdsdirektör
 • Regional processledare leder det regionala processteamet
 • Delprocessledare leder delar av den regionala processen.Senast ändrad: