Direkt till innehållet

Livmoderkroppscancer (endometrie)

Livmoderkroppscancer (nationelltklinisktkunskapsstod.se)

Vid misstanke ska patienten remitteras till gynekolog (filterfunktion) enligt nedan:

Remissen till gynekolog (filterfunktion) ska innehålla:

 • frågeställning: gynekologisk cancer?
 • anamnes, ange särskilt:

  • symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke
  • ev. företagen utredning
  • tidigare sjukdomar och behandlingar
  • läkemedel (särskilt metformin, trombocythämmare eller antikoagulantia)
  • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Remiss

Remiss skickas till gynekologisk mottagning Hallands sjukhus eller privat gynekologisk mottagning. Remisskod i VAS: Halmstad: hskkhhstd, Varberg: hskkvvbg, Kungsbacka: hskgynlak

Märk remissen med SVF i remissorsaksfältet.

Det här händer i filterfunktionen:

Filterfunktionen utförs av gynekolog och omfattar gynekologisk undersökning, transvaginalt ultraljud, ev. endometriebiopsi.

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • förtjockad slemhinna ≥ 5 mm eller omätbar slemhinna hos postmenopausal kvinna med blödning eller avvikande flytning
 • kliniskt eller bilddiagnostiskt fynd tydligt talande för gynekologisk cancer
 • histopatologiskt fynd visande endometriecancer eller ingivande misstanke om endometriecancer (hyperplasi med atypi)

Om välgrundad misstanke föreligger ska gynekologen omedelbart remittera patienten till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Koordinatorer

Halmstad: Annalena Gannetoft, 035-13 42 32

Varberg:  Lottie Källman  0340-48 10 70, Fax: 0340-67 92 58

Kungsbacka: Rose-Marie Haraldsson, 0300-56 51 66, fax: 0300-56 53 83

Patientinformation

Inför remiss till gynekolog (filterfunktion), informera om:

 • att det finns anledning att utreda eventuell bakomliggande gynekologisk sjukdom
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.

Senast ändrad: