Direkt till innehållet

Utomlänspatienter – Avgiftshandboken

Definitioner

Utomlänspatient

Med utomlänspatient avses en person som undersöks eller behandlas inom ett annat landsting än det där personen är folkbokförd.

Utomlänsvård

Med utomlänsvård avses undersökning eller behandling av utomlänspatient.

Hemlandsting

Med hemlandsting avses i riksavtalet det landsting där patienten är folkbokförd vid vårdtillfällets inledning.

Bosättningen bedöms med ledning av de regler som gäller vid folkbokföring (folkbokföringslagen (§ 6-15).

Huvudprincipen är att en person anses bosatt där han regelmässigt tillbringar sin dygnsvila. Om någon tillfälligt (under högst 6 månader) vistas på annan ort anses han inte bosatt på denna ort.

Den som studerar vid grund- eller gymnasieskola skall anses bosatt där han är folkbokförd även om han till följd av studierna vistas på annan ort. Studerande vid högskola anses dock folkbokförd på studieorten om studierna är avsedda att vara mer än 6 månader. Beslut om folkbokföring fattas av Skatteverket.

Vårdlandsting

a) Vårdlandsting kallas det landsting där en utomlänspatient undersöks eller behandlas.

b) Kontrakterad verksamhet belägen utanför hemlandstinget

Vid upphandlingar enligt LOU eller LOV förekommer det att ett landsting/region kontrakterar leverantörer som ligger utanför det egna länet/regionen.

Med "vårdlandsting" ska då avses det kontrakterande landstinget/regionen. Kontrakterande landsting/region blir då både hemlandsting och vårdlandsting, fast kontrakterad klinik ligger utanför egna landstinget/regionen.

Leverantören och kontrakterade landstinget/regionen har en direkt avtalsrelation. Riksavtalet för utomlänsvård är inte tillämpbart, avseende utomlänsfakturering eller patientavgifter. Patienterna som får vård enligt avtal är inte "utomlänspatienter" enligt riksavtalets intention, utan patienter enligt avtal. Leverantören fakturerar hemlandstinget direkt, enligt i kontraktet angivna rutiner.

Patient betalar patientavgift enligt det kontrakterande landstinget/regionens avgiftsreglemente. Angivelsen i riksavtalet "Utomlänspatient ska betala patientavgift enligt de regler som fastställts av vårdlandstinget för inomlänspatienter".  ... är inte tillämpbart i detta fall.

Ersättning

Halland ingår i två sjukvårdsregioner - södra och västra - med två olika regionavtal.

Dessa regionavtal tillämpas även när patienter utanför de två regionerna söker vård i Halland.

Avtalen samt utomlänsprislistor för Region Halland finns i bilagorna till höger.

Region Halland har även ett mellanlänsavtal (valfrihetsavtal) angående sjukvård med Landstinget i Jönköpings län.

Den södra sjukvårdsregionen omfattar följande sjukvårdshuvudmän:

 • Landstinget Kronoberg
 • Landstinget Blekinge
 • Region Skåne
 • Region Halland

Den västra sjukvårdsregionen omfattar följande sjukvårdshuvudmän:

 • Västra Götalandsregionen
 • Region Halland

Ersättningsregler

Patientens hemlandsting betalar ersättning enligt utomlänsprislista till vårdlandstinget. Ersättning betalas inte för hälsovård, t ex vaccinationer inför utlandsresa eller intyg.

När patienter från Västra sjukvårdsregionen söker öppen vård i Halland ersätter hemlandstinget vården enligt det västsvenska regionavtalet. Motsvarande gäller när patienter från Södra sjukvårdsregionen söker vård i Halland. Då ersätter hemlandstinget vården enligt det södra regionavtalet.

För patienter bosatta i Landstinget i Jönköpings län ersätter hemlandstinget vården enligt det södra regionavtalet. Ersättningsbeloppen är olika beroende på specialitet, vårdgivare och om vården avser öppen vård, dagkirurgi eller sluten vård.

Laboratorie- och röntgenundersökningar i anslutning till det första läkarbesöket ingår i grundavgiften enligt prislistan.

Besök för ”mellanliggande labbesök” eller röntgenundersökningar, som görs utan samband med annan öppen vård, ersätts av hemlandstinget.

Remissbesök till annan läkare ersätts också av hemlandstinget.

För utomlänspatienter bosatta utanför västra och södra sjukvårdsregionerna och Landstinget i Jönköpings län, skall hemlandstinget betala enligt västsvenska regionavtalet om patienten vårdas i norra delen av Halland (Falkenberg, Varberg, Kungsbacka).

Om patienten vårdas i södra delen av Halland (Laholm, Halmstad, Hylte) ersätts vården enligt södra regionavtalet.

Patientavgift

Utomlänspatienter betalar patientavgifter enligt samma regler som gäller för patienter folkbokförda i Halland. Detta gäller även om utomlänspatienter söker öppen vård för åtgärder utan samband med sjukdom (utanför Hälso- och sjukvårdslagen) - enligt Gula Taxan.

Detsamma gäller det omvända förhållande, när hallänningen söker vård i andra landsting, gäller det landstingets avgiftsregler.

Läs dock stycket "Kontrakterad verksamhet belägen utanför hemlandstinget".

Rätt att söka öppenvård

Patienter från andra landsting har enligt Patientlagen rätt att söka all offentligt finansierad primärvård och öppen specialistvård i Halland under förutsättning att patientens hemlandstings remisskrav följs.

Det är vårdgivarens ansvar att kontrollera att patienten har nödvändig remiss.

Öppen specialiserad vård avser bland annat mottagningsbesök, behandling till exempel dagkirurgi eller uppföljning av vissa cancerbehandlingar.

Remiss och remisskrav inom öppen vård

Region Halland har inte remisskrav till någon öppenvårdverksamhet. För patienter bosatta i landsting som tillämpar krav på remiss, gäller detta även vid besök i andra landsting t.ex. vid besök inom Region Halland och kan avse öppen specialiserad vård eller sjukgymnastik. Remisskrav gäller emellertid inte akuta besök.

Även om inget formellt remisskrav gäller i Region Halland kan den vårdgivare som patienten söker vård hos behöva få information om patientens hälsotillstånd och anledning till varför patienten söker vård.

Denna information kan lämnas av vårdgivare som patienten tidigare besökt eller av patienten själv genom så kallad egenremiss. Detta kan behövas för bedömning av vårdbehovet och för prioritering. Redovisning av landstingens krav på remiss i öppenvård.

Rätt att söka sluten vård

Då person som under sin vistelse utanför sitt hemlregion till följd av akut sjukdom, skada eller havandeskap behöver tas in för slutenvård, ska inskrivning i slutenvården göras.

Då patienter tagits in akut för sluten vård, ska kontakt så snart det är möjligt tas med patientens hemregion för ställningstagande till fortsatt omhändertagande. I normalfallet ska patienten efter det omedelbara akuta skedet överföras till hemregionen.

Vid fortsatt vård inom Region Halland ska hemregionen utfärda en betalningsförbindelse.

Patienten ska erbjudas möjlighet att i andra regioner välja att få sin behandling i sluten vård vid sjukhus inom länssjukvården, efter det att behovet har fastställts i hemregionen. Det krävs ett godkännande i förväg av hemregionen.

Vårdgaranti

Utomlänspatienter som söker vård i Halland omfattas inte av vårdgarantin, förutom patienter från Västra Götaland, enligt det samverkansavtal som finns inom Västra sjukvårdsregionen.

Valfrihet-Hallänningens rätt att söka vård i andra regioner.

Hallänningen har enligt Patientlagen rätt att söka all offentligt finansierad primärvård och öppen specialistvård utanför Region Halland under förutsättning att vårdlandstingets remisskrav följs.

Patientens möjlighet att välja utförare av öppenvård i hela landet omfattar även så kallad högspecialiserad vård dvs exempelvis regionsjukvård under förutsättning att vården inte kräver intagning i slutenvården.

Hallänning som söker vård utomläns omfattas inte av vårdlandstingets vårdgaranti, förutom i Västra Götaland.

Enligt Riksavtalet betalas den patientavgift som gäller i det landsting där man får vård. Detta gäller även avgifter för barn.

Skyddade personuppgifter

Uppgifter som registreras i folkbokföringen är som huvudregel offentliga.

I vissa fall kan det dock skada en person att uppgifter om denne lämnas ut och därför kan Skatteverket, efter ansökan, bevilja personförföljda personer skyddsåtgärder i olika nivåer.

En myndighet väljer själv hur den ska hantera sekretessmarkerade personuppgifter i sina system.

Sekretessmarkering - 7 kap 15 § Sekretesslagen

En person med sekretessmarkering bör kunna visa giltig legitimation vid besök i sjukvården.

Personen väljer själv om Skatteverkets adress skall stå på patientbrickan.

Skatteverket har i samråd med andra myndigheter utarbetat information och vägledning för att minska risken att sekretessmarkerade personuppgifter oavsiktligt lämnas ut.

Faktureringsrutiner för sekretessmarkerade personer

Samverkansavtal

Södra sjukvårdsregionen: Vård av sekretesskyddad patient kan faktureras när remiss föreligger. Fakturering sker till det landsting som remitterat patienten.

Västra sjukvårdsregionen: Vård av sekretesskyddad patient kan faktureras utan patientidentifikation.

Riksavtal för utomlänsvård

Vård vid abort: En kvinna kan valfritt söka öppen och sluten vård vid abort i andra landsting. Det ställs inga krav på remiss från hennes hemlandsting, som ersätter denna vård.

Kvarskrivning - 16 § Folkbokföringslagen

En kvarskriven person bör kunna visa giltig legitimation i sjukvården. Personen väljer själv om Skatteverkets adress skall stå på patientbrickan. Kvarskrivning kontrolleras hos Skatteverkets handläggare på Västra Regionen, tfn 031-743 54 30.

Vid vård av kvarskriven patient har vårdlandstinget inte rätt att debitera hemlandstinget.

Förmedling av post till personer med skyddade personuppgifter

Skatteverket förmedlar vid behov post till ovanstående personer.

 • Lägg det som ska vidarebefordras i ett kuvert som förses med uppgift om personnummer, efternamn och förnamn.

  Om inte detta är känt, lämna så fullständiga uppgifter som möjligt om personen. Förslut kuvertet.

  Kuvertet ska vara försett med uppgift om avsändare inklusive postnummer så att Skatteverket kan återsända kuvertet om adressaten inte kan nås.

 • Lägg kuvert/kuverten i ett nytt kuvert som sänds till

  Skattekontor 2 Göteborg

  Box 2820

  403 20  Göteborg

Det går bra att kontakta Västra Regionen för att få korrekt förmedlingsadress till andra skattekontor. Tfn 031-743 54 30

Utomlänsflyktingar

Ersättning till vårdenheterna

Om en asylsökande får akut sjukvård i Region Halland men är bosatt i ett annat landsting/region, registrerad på förläggning utanför Region Halland, får vården ersättning för besöket enligt vanliga regler.

OBS! Gäller inte Hallands sjukhus där särredovisning av asylsökande inte görs.

Ersättning till Region Halland från den asylsökandes hemregion

Region Halland får ersättning från den asylsökandes hemlandsting.

Kopia på giltigt LMA-kort, fram- och baksida, ska skickas in till GAS (gemensam administrativ service).

Antingen på internadressen GAS redovisningsservice, Skånegatan eller externt via Box 517, 301 80 Halmstad.

På kopian ska anges besöksdatum, vårdgivarkategori, exempelvis läkare och avgift enligt utomlänsprislista, kolumnen för Västra sjukvårdsregionen minus patientavgift.

OBS! Att skicka in kopia på giltigt LMA-kort för att regionen ska få ersättning från den asylsökandes hemlandsting gäller också Hallands sjukhus.

Utomlänspriser

Enligt riksavtalet skall samma priser tillämpas för vård av patienter bosatta utanför sjukvårdsregionen, som inom densamma.

Detta får lite speciella konsekvenser för Hallands del eftersom vi tillhör två sjukvårdsregioner samt har ett mellanlänsavtal med Landstinget Jönköping.

Prislistorna finns i länkar på sidan.

Regionernas remisskrav - SKR

Utomlänsprislista för Region Halland 2024

Andra regioners patientavgifter



Senast ändrad: