Direkt till innehållet

ST

Specialiseringstjänstgöring för läkare

Specialistkompetens förvärvar du genom tjänstgöring som läkare under handledning och genom deltagande i kompletterande utbildning. Detta benämns specialiseringstjänstgöring (ST). Läkare som genomför sådan tjänstgöring kallas ST-läkare.

ST-utbildningen är målstyrd och den samlade utbildningstiden ska enligt föreskriften omfatta minst 60 månader (SOSFS 2015:8) respektive 66 månader (HSLF-FS 2021:8)heltidstjänstgöring.

ST-rutin

ST-rutin är ett dokument som reglerar specialiseringstjänstgöringen i Region Halland. Den är till för att stödja dig som ST-läkare, men också handledare, ST-studierektorer och verksamhetschefer i arbetet med att utforma och genomföra specialiseringstjänstgöring för läkare. Detta för att få hög och jämn kvalitet inom regionens samtliga utbildande enheter.

Rutinen baseras på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd gällande läkares specialiseringstjänstgöring enligt SOSFS 2015:8 och HSLF-FS 2021:8, och tillämpas tillsammans med respektive specialitets målbeskrivning

ST-kontrakt

ST-kontrakt är ett dokument som tidigt bör upprättas mellan dig som ST-läkare, huvudansvarig handledare, studierektor och närmaste chef. Detta dokument är en överenskommelse om din tjänstgörings upplägg, tillgodoräknande av eventuella tidigare erfarenheter med mera, där ramarna för din tjänstgöring och övriga utbildningsaktiviteter tydliggörs.

Individuellt utbildningsprogram - IUP

Ditt IUP ska utgå från målbeskrivningen för din specialitet och upprättas tidigt under din ST. Det ska vara färdigställd senast sex månader efter påbörjad tjänstgöring. Du som ST-läkare är den som ska upprätta IUP och till det ta hjälp och stöd av din huvudansvariga handledare. IUP ska undertecknas av dig och huvudansvarig handledare samt godkännas av verksamhetschef och/eller studierektor.

IUP-ST20152

IUP-STBT20212

Kurser

Den teoretiska utbildningen under ST omfattar bl. a de kurser som du måste genomföra för att uppnå specialistkompetens. Ett flertal delmål i ST är kopplade till kurskrav och olika många beroende på specialitet.

Det är FoU Halland som ansvarar för utbildningsuppdraget och arrangerar regiongemensamma kurser som täcker de specialitetsövergripande A/STa- och B/STb-delmålen.

De specialitetsspecifika kurserna för C/STc-delmålen anordnas regionalt eller nationellt, för närmare information se din specialitetsförenings hemsida.

Handledarens roll i din ST är viktig, FoU Halland erbjuder och arrangerar också handledarutbildningar för både dig som ST-läkare och din handledare.

Till kurserna anmäler du dig via Kompetensportalen. Mer information om hur du loggar in i Kompetensportalen hittar du här

Vetenskapligt arbete

Gör du specialiseringstjänstgöring enligt SOSFS 2015:8 gäller för samtliga specialiteter att du skall genomföra ett skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer.

Gör du ST enligt HSLF-FS 2021:8 finns inga angivna metoder för lärande och intyg gällande medicinsk vetenskap utfärdas av handledaren varför denna i IUP bör definiera hur denna kompetens ska utvärderas, vilket även här kan utgöras av ett skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer exempelvis.

Det individuella vetenskapliga arbetet bör omfatta 10 veckor, vilket även inkluderar kurs för detta delmål.

Det kan finnas möjlighet att tillgodoräkna meriter från tidigare studier.

Kvalitets och utvecklingsarbete

Enligt SOSFS 2015:8 och HSLF-FS 2021:8 gäller för samtliga specialiteter att du som ST-läkare skall genomföra ett kvalitets- och utvecklingsarbete. Syftet med detta arbete är att du som ST-läkare ska ta en aktiv del i verksamhetens kontinuerliga förbättrings- utvecklings- och patientsäkerhetsarbete. Kvalitetsarbetet behöver inte vara individuellt, utan kan genomföras som del i arbetsgrupp, tillsammans med andra ST-läkare eller med andra yrkeskategorier.

Tidsåtgången och dess fördelning varierar beroende på utvecklingsarbetets art men det beräknas krävas minst 2 veckor för ett adekvat arbete.

Självstudier

Tid för självstudier bör planeras in i ditt tjänstgöringsschema och i tidboken. Sammanhängande längre tid är att föredra framför flera korta tillfällen.

Rekommendation 2–4 timmars självstudier/ vecka. När det gäller tidsåtgången bör hänsyn tas till helheten i utbildningen, till det kliniska arbetet (om enbart mottagningsverksamhet bedrivs är längre tid att rekommendera för självstudier), till praxis inom specialiteten och till ditt upplevda behov av självstudier.

Självstudier bör ske på arbetsplatsen. Lämplig litteratur för självstudier kan rekommenderas av din specialitetsförening, handledare eller övriga kliniska instruktörer samt det medicinska biblioteket.

Bedömningsmallar

Under din ST kommer din kompetens kontinuerligt att utvärderas och få återkoppling. Den muntliga återkopplingen i det dagliga arbetet utgör grunden för utvärderingen, men ska kompletteras med individuella kompetensbedömningar med i förväg överenskomna metoder så som:

Medsittning vid patient- eller anhörigsamtal - Utvärderar din kommunikation, patientkontakt och medicinska kompetens. Huvudansvarig handledare och du som ST-läkare ansvarar tillsammans för att dessa sker, och det utförs av handledare eller av denne delegerad klinisk instruktör.

Mini-CEX  (Clinical Evaluation Exercise) - Är en kortvariant av medsittning som kan vara lättare att få till i vardagen och också kan visa förbättring över tid, vilket bör utvärderas vid handledarsamtal. Tidsåtgång är ca 30 min inklusive återkoppling.

CBD (Case-Based Discussion) - Är en journalbaserad teoretisk diskussion på djupet kring 1–2 patientfall som du som ST-läkare bedömt och handlagt. Bedömning av medicinsk kompetens, teoretisk kunskap och journalföring.

DOPS (Direct Observation of Procedural Skills) - Är ett utvärderingsinstrument för enklare praktiska moment. Inkluderar även bedömning av din interaktion/kommunikation med patienten i samband med ingreppet.

360-graders utvärdering (Sheffield peer review assessment) - Bedömer ditt professionella agerande. Du väljer 6 medarbetare, varav minst 2 från andra personalkategorier, att fylla i enkäten. Du fyller också i en självevaluering. Huvudhandledare sammanställer resultat och återkopplar till dig i samband med handledarsamtal.

Specialistkollegium  en mer rättvisande och mångfacetterad bedömning - Ett strukturerat möte där huvudandledare, verksamhetschef och studierektor tillsammans med övriga specialister med stöd av ett formulär samlar in synpunkter om dina starka sidor och förbättringspunkter. Du fyller också i en självskattning. Din huvudhandledare ansvarar för att ge dig återkoppling i samband med snarast kommande handledarsamtal.

Studierektorsorganisationen

FoU är Region Hallands övergripande organisation för utbildning, forskning och kunskapsstöd. Där kan du som ST-läkare få råd och stöd inom forskning och utveckling. Genom FoU finns en övergripande regional studierektor, ST-studierektor vid Halland sjukhus samt ST-studierektorer i primärvården. Vid varje klinik som har ST-läkare ska det finnas tillgång till studierektor.

Inom FoU finns även en studierektor för Bastjänstgöring (BT).

Utöver ST-studierektorer finns motsvarande studierektorer för allmäntjänstgöring (AT)

Inför specialistansökan

SOSFS 2015:8

Ansökan om bevis om specialistkompetens

Intyg om uppnådd specialistkompetens

Intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav - Auskultation

Intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav - Klinisk tjänstgöring under handledning

Intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav - Kurs

Intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav - Kvalitets och utvecklingsarbete

Intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav - Självständigt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer

HSLF-FS 2021:8

Anvisningar till ansökan om bevis om specialistkompetens för läkare i enlighet med HSLF-FS 2021:8

Ansökan om intyg om godkänd bastjänstgöring

Intyg om delmål i bastjänstgöringen

Intyg om fullgjord bastjänstgöring

Intyg om uppnådd baskompetens

Ansökan om bevis av specialistkompetens

Intyg om fullgjord specialiseringstjänstgöring

Intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav - Auskultation

Intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav - Klinisk tjänstgöring under handledning

Intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav - Kurs

Intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav – Deltagande i utvecklingsarbete

Intyg Delmål STa3. Medicinsk vetenskap

Intyg om delmål för specialistläkare från tredjeland.

Länkar frågor och svar om ST

Specialiseringstjänstgöring, ST - Sveriges läkarförbund (slf.se)

Kontaktuppgifter:

Lola Arnarsdottir Olofsson,  regional studierektor utbildning läkare, FoU Halland

Anna Maria Sankari Ho, BT-studierektor, FoU Halland

Kristoffer Brodin, t.f. BT-studierektor, FoU Halland

Marie Karlsson, utbildningschef, FoU Halland

Magnus Clarin, FoU-chef, FoU Halland

ST söder:

Fredrik Graffner, ST-studierektor, HSH, FoU Halland

Henrik Nord, ST-studierektor, NSVH, FoU Halland

Niklas Nygren, ST-studierektor, PSH söder

ST norr:

Samir Sharo, ST-studierektor, HSV, FoU Halland

Niclas Holmberg, ST-studierektor, NSVH, FoU Halland

Johanna Diding Ekstrom, ST-studierektor, NSVH, FoU Halland

Likin Chin, ST-studierektor, PSH

Andreas Hahne, ST-studierektor BUP Halland  

AT/BT/ST-administration:

Pia Gruber, samordnare AT/ST, FoU Halland   

Elisabet Skarpemo, samordnare AT/ST FoU Halland

Helena Tingström, samordnare AT/ST FoU Halland

 

 Senast ändrad: