Direkt till innehållet

Rörelseorganens sjukdomar

Målet med programområdet Rörelseorganens sjukdomar är att stärka hela omhändertagandet av patienter med sjukdomar i rörelseorganen, från insjuknande, via diagnostik och eventuell akutvård, behandling till den ibland livslånga uppföljningen samt en god rehabilitering.

Nationella styrande dokument

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.

Nationell riktlinje – rörelseorganens sjukdomar

 

Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat en överenskommelse om att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (vårdförlopp) inom olika sjukdomsområden i syfte att skapa en jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap. Vårdförloppen godkänns av styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård (SKS). Därefter fattar regionerna beslut om hur införandet ska ske i vården.

För att på ett strukturerat sätt föra in ny kunskap arbetar Region Halland enligt en process kallad ordnat införande. Beslut som fattas i Region Halland gällande ny kunskap, läkemedel och medicinteknik inom ramen för ordnat införande publiceras under respektive undersida.

Du hittar mer information om rörelseorganens sjukdomar nedan.