Direkt till innehållet

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

På denna sida hittar du relevanta styrande och stödjande dokument. Vissa av dessa är nationella och andra är regionala. Region Halland har en fastställd dokumentstruktur i ledningssystemet som beskriver de olika styrande dokumenttyperna som finns i Region Halland. 

Styrande dokument

Nationella styrande dokument

Nationell riktlinje

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.

Nationell riktlinje Astma och KOL

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp

Vårdförlopp Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) - 1177 för vårdpersonal har godkänts av styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård (SKS). Vårdförloppet har hanterats i Region Halland enligt processen för ordnat införande.

Vårdförloppet fokuserar på hur vi tidigt ställer rätt diagnos, så att insatta åtgärder, varav rökstopp är den viktigaste, gör störst nytta. Prevalensen är cirka tio procent av befolkningen över 40 år, vilket innebär att cirka 500 000 invånare i Sverige har sjukdomen, men underdiagnostiken är betydande.

Vårdförloppet inleds vid misstanke om KOL och avslutas när en skriftlig behandlingsplan upprättats tillsammans med patienten och ett första uppföljningsbesök har genomförts. Genom att tydliggöra de åtgärder som ska gälla alla patienter med misstanke om KOL i hela landet, kommer omotiverade skillnader att minska. Detta berör särskilt frågor kopplade till utförande av lungfunktionsundersökning och vård utifrån professionell samverkan samt skriftlig behandlingsplan som även inkluderar uppföljning. Ett viktigt moment är tolkning av dynamisk spirometri.

Det övergripande målet med vårdförloppet är att identifiera fler personer med KOL och öka tillgängligheten till en effektiv och god vård.

Regionala styrande dokument

Processbeskrivning

Processbeskrivning KOL

Terapirekommendationer Halland

Terapirekommendationer för KOLSenast ändrad: