Direkt till innehållet

Prostatacancer

Hos män över 40 år ska följande föranleda misstanke om prostatacancer:

 • tilltagande skelettsmärtor
 • skelettmetastaser utan känd primärtumör
 • snabbt ökande, påtagliga urineringsbesvär (senaste halvår)
 • observera att malignitetsmisstänkt palpationsfynd i prostatakörteln alltid innebär välgrundad misstanke.

 

Vid misstanke ska följande utföras:

 • riktad anamnes avseende ärftlighet, vattenkastningsbesvär och skelettsymtom
 • prostatapalpation
 • PSA-prov

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • PSA över gränsvärdet (se tabell). Män som tidigare utretts för prostatacancer kan ha ett individuellt definierat värde som ska föranleda förnyad utredning; detta värde gäller då istället för värdet i tabellen.
 • Malignitetsmisstänkt palpationsfynd (förhårdnad i prostatakörteln).
 • Urolog bedömer att det finns indikation för prostatabiopsi hos en man utan känd prostatacancer.

 

Ålder Gränsvärden för PSA hos män

med benignt palpationsfynd

< 70 år ≥ 3 µg/l
70-80 år ≥ 5 µg/l
> 80 år ≥ 7 µg/l

 

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Om undersökningen inte resulterar i välgrundad misstanke om prostatacancer ska patienten följas, antingen vid en urologienhet eller i primärvården, se det nationella vårdprogrammet för prostatacancer.

Undersökning av män utan symtom

Symtomfria män som själva efterfrågar en prostatakontroll eller ett PSA-test ska få ta del av Socialstyrelsens PSA-broschyr och därefter handläggas enligt nationellt vårdprogram. Om undersökningen ger välgrundad misstanke om prostatacancer ska patienten remitteras till utredning enligt det standardiserade vårdförloppet.

Remiss

Remiss skickas till urologmottagningen HS. Remisskod i VAS: Halmstad: hsurohstd, Varberg: hsurovbg, Kungsbacka: hskuromott. Märk remissen med SVF i remissorsaksfältet.

Remissen ska innehålla

 • anamnes, ange särskilt:

  • symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke
  • företagen utredning
  • allmäntillstånd och samsjuklighet (ange särskilt om patienten på grund av ålder eller samsjuklighet kan behöva en individualiserad utredning)
  • tidigare sjukdomar och behandlingar, särskilt om patienten nyligen haft en urinvägsinfektion eller tidigare har utretts för prostatacancer
  • höftprotes (kan innebära att kontrast ska ges vid MR)
  • möjlig kontraindikation för MR: elektroniskt implantat (t ex pacemaker), äldre intrakraniella metallclips, metallsplitter, vikt > 140 kg, klaustrofobi
  • läkemedel (särskilt finasterid/dutasterid, trombocythämmare eller antikoagulantia)
  • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Koordinatorer

Kungsbacka: Anna Handin 0300-56 55 59, Fax: 0300-56 54 15

Halmstad/Varberg: Lena Appelin 0340-66 27 79, Fax 0340-844 37

Senast ändrad: