Direkt till innehållet

Hjälpmedelscentrum Halmstad har problem med e-post

Just nu kan inte Hjälpmedelscentrum Halmstad svara ut på sin e-post. Vid behov, ring dem istället.

Prostatacancer

Följande ska föranleda misstanke hos män över 40 år:

 • ärftlighet enligt nationellt vårdprogram
 • tilltagande skelettsmärtor
 • skelettmetastaser utan känd primärtumör
 • behandlingskrävande vattenkastningsbesvär hos män med förväntad överlevnad > 10 år
 • observera att malignitetsmisstänkt palpationsfynd i prostatakörteln alltid innebär välgrundad misstanke

Vid misstanke ska följande utföras:

 • riktad anamnes avseende ärftlighet, vattenkastningsbesvär och skelettsymtom
 • prostatapalpation
 • PSA-prov

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • PSA över gränsvärdet (se tabell)
 • malignitetsmisstänkt palpationsfynd (förhårdnad i prostatakörteln)
 • urolog bedömer att det finns indikation för prostatabiopsi (ej vid ombiopsi av patienter med känd prostatacancer)

Ålder​ Gränsvärden för PSA

hos män med benignt palpationsfynd

​< 70 år ​ ≥ 3 µg/l
​70–80 år ​ ≥ 5 µg/l
​> 80 år ​ ≥ 7 µg/l

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.

Om undersökningen inte resulterar i välgrundad misstanke om prostatacancer ska patienten följas, antingen vid en urologienhet eller i primärvården, se det nationella vårdprogrammet för prostatacancer.

Undersökning av män utan symtom

Symtomfria män som själva efterfrågar en prostatakontroll eller ett PSA-test ska få ta del av Socialstyrelsens PSA-broschyr och därefter handläggas enligt nationellt vårdprogram. Om undersökningen ger välgrundad misstanke om prostatacancer ska patienten remitteras till utredning enligt det standardiserade vårdförloppet.

Remiss

Remiss skickas till urologmottagningen HS. Remisskod i VAS: Halmstad: hsurohstd, Varberg: hsurovbg, Kungsbacka: hskuromott. Märk remissen med SVF i remissorsaksfältet.

Remissen ska innehålla

 • anamnes, ange särskilt:

  • symtom som ligger till grund för välgrundad misstanke och tidigare utredningar av dem
  • samsjuklighet
  • tidigare sjukdomar och behandlingar
  • läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
  • social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
  • kontaktuppgifter för patienten inklusive mobiltelefonnummer
  • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Koordinatorer

Kungsbacka: Anna Handin 0300-56 55 59, Fax: 0300-56 54 15

Halmstad/Varberg: Lena Appelin 0340-66 27 79, Fax 0340-844 37

Senast ändrad: