Direkt till innehållet

Kvinnosjukdomar och förlossning

Programområdets uppdrag omfattar hela vårdkedjan för både gynekologi och obstetrik. Det innebär hälsofrämjande insatser, prevention, utredning, behandling, vård och rehabilitering av sjukdomar och symtom i de kvinnliga könsorganen. Det innebär också hälsofrämjande insatser, prevention, utredning, behandling, vård under graviditet, födsel och mödrahälsovård, inklusive prenatal diagnostik, rådgivning, kontroll och behandling av det ofödda barnet.

Mer om det nationella programområdet för kvinnosjukdomar och förlossning finns på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbsida för kunskapsstyrning vård.

Nationella styrande dokument

Nationell riktlinje för endometrios

Region Hallands arbete med ordnat införande

Beslut som fattas i Region Halland gällande ny kunskap, läkemedel och medicinteknik inom ramen för ordnat införande publiceras under respektive undersida.