Direkt till innehållet

MRSA

Om sjukdomen

Staphylococcus aureus tillhör normalfloran och är en vanlig orsak till sårinfektioner. Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) är stammar av stafylokocker som är resistenta mot betalaktamantibiotika (penicilliner, cefalosporiner och karbapenemer). Infektioner med MRSA kan därför vara svårbehandlande.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Informera patienten om positivt provsvar, smittvägar och noggrann handhygien, eventuella riskfaktorer och utför smittspårning enligt Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se). Vid nyupptäckta fall av MRSA inom vården tas kontakt med Vårdhygien (035 - 131839). Vid nyupptäckta fall hos personal inom vård- och omsorg samt hos personer som är gravida ska remiss utföras till Infektionskliniken för vidare omhändertagande, se dokument nederst.

Förhållningsregler och Smittskyddsblad

Förhållningsregler ges både muntligt och skriftligt till bekräftat fall och ska journalföras. Här finns Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se) samt översättningar av smittskyddsblad till patienter på andra språk.

Smittspårning och åtgärder

Smittspårning påbörjas snarast och följande information ska också vara med i kliniska anmälan i SmiNet:

  • Typ av infektion och/eller anledning till provtagning (till exempel screening, sårinfektion eller smittspårning).
  • Var kan patienten fått MRSA ifrån? Vårdkontakt, utlandsresa, djurkontakt, kontakt med känd MRSA-bärare?
  • Kartlägg hushållskontakter och ta ställning till eventuell provtagning.
  • Smittspårning inom vård- och omsorg sker ofta i samråd med Vårdhyigen.

Klinisk anmälan i SmiNet

Görs här, snarast: https://www.folkhalsomyndigheten.se/sminet

Avskrivning

Hos en person utan riskfaktorer som varit kontinuerligt negativ i MRSA-odlingar från näsa, svalg och perineum vid minst två tillfällen och det gått minst tre månader mellan första och andra negativa provet, kan avskrivning göras. Se Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se) för mer information. Vid avskrivning av bärarskap i journalen, ta kontakt med MRB-teamet på Infektionskliniken.

Kostnadsfrihet

Vård och behandling vid MRSA är kostnadsfritt då det är en allmänfarlig sjukdom.

Länkar

Sjukdomsinformation om meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA) — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Senast ändrad: