Direkt till innehållet

Cancer i urinblåsa-urinvägar

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande:

 • makroskopisk hematuri (vid ett eller flera tillfällen) hos individer 50 år eller äldre
 • misstanke om urinblåsecancer eller tumör i övre urinvägarna vid bilddiagnostik eller cystoskopi i samband med annan utredning

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Vart remissen ska skickas beslutas lokalt. Observera att bakteriuri eller blodförtunnande medicinering inte minskar sannolikheten för att individer med makroskopisk hematuri enligt definitionerna ovan har en bakomliggande urinblåsecancer.

Individer med makroskopisk hematuri under 50 års ålder ska också utredas, men då risken för bakomliggande cancer är mindre utreds dessa patienter utanför det standardiserade vårdförloppet.

Det är önskvärt att det finns ett nytaget kreateninvärde (inte äldre än 1 vecka) inför röntgen.

Patientinformation

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen.

Inför remiss till utredning (vid välgrundad misstanke), informera om:

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen, röntgen av njurar och urinvägar samt cystoskopi
 • patienten kommer att bli kontaktad av urologikliniken inom kort och därför bör patienten var tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer
 • att en enkät om patientens upplevelse kommer att skickas ut efter ca 8 veckor.

Remiss

Remiss skickas till urologmottagningen HS. Remisskod i VAS: Halmstad: hsurohstd, Varberg: hsurovbg, Kungsbacka: hskuromott

Märk remissen med SVF i remissorsaksfältet.

Remissen till utredning (vid välgrundad misstanke) ska innehålla

 • anamnes, ange särskilt:

  • symtom som ligger till grund för den välgrundade misstanken
  • samsjuklighet (särskilt diabetes och allergier)
  • tidigare sjukdomar och behandlingar
  • läkemedel (särskilt antikoagulantia och metformin)
  • längd och vikt
  • social situation samt eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar

 • kontaktuppgifter för patienten inklusive aktuella telefonnummer
 • uppgifter för direktkontakt med inremitterande (direktnummer)

Koordinatorer

Kungsbacka: Anna Handin 0300-56 55 59, Fax: 0300-56 54 15

Halmstad/Varberg: Sofie Andersson 0340-48 10 42, Fax: 0340-48 18 39

Senast ändrad: