Direkt till innehållet

Hjärtsvikt

Styrande dokument

Nationella styrande dokument

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för nydebuterad hjärtsvikt

Vårdförloppet börjar vid välgrundad misstanke om hjärtsvikt och sträcker sig som längst fram till och med ställningstagandet till andra linjens behandling. Fokus ligger på de åtgärder som har starkast rekommendationsgrad och där skillnaderna i landet är störst. Varje år insjuknar upp emot 40 000 personer i Sverige med en nyupptäckt hjärtsvikt och vårdförloppet är tillämpligt för majoriteten av dem. Ett fokus i vårdförloppet är att göra rätt från början vid nydebuterad hjärtsvikt. Rätt insatt behandling i ett tidigt skede kommer att ge stor effekt med minskat antal sjukhusinläggningar, förbättrade symtom samt minskad dödlighet. Den övergripande målsättningen med vårdförloppet är att förbättra överlevnad, fysisk kapacitet och livskvalitet hos personer med hjärtsvikt. Syftet är även att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården samt minska behovet av sjukhusinläggningar.

Detta kräver att:

  • tiden till första ekokardiografiundersökning kortas
  • tiden till optimal behandling kortas
  • andelen patienter som behandlas vid hjärtsviktsmottagningar ökar
  • andelen patienter som får ett individuellt besök hos fysioterapeut i enlighet med vårdförloppet ökar
  • andelen patienter som erhåller adekvat behandling ökar

Länk till Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nationelltklinisktkunskapsstod.se)

Direktlänk till vårdförlopp Hjärtsvikt - nydebuterad

Regionala styrande dokument

Regional processbeskrivning

Den regionala processbeskrivningen beskriver hur vi arbetar tillsammans för att bättre skapa värde för dem vi är till för, vem som gör vad och helst i vilken ordning något görs i en process. Beskrivningen ska ha den detaljeringsgrad som skapar förståelse för processen och helheten utan att förlora sig i detaljer. Detaljerna och Hur ligger istället i de eventuellt kopplade rutinerna.Hjärtsvikt

Typ: Processbeskrivning
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2021-12-16 08:18:38
Granskare:14141;#Agvall Bju00f6rn RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD FOU;#14141;#Agvall Bju00f6rn RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD FOU;#7023;#Johansson Ola RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD;#
Huvudförfattare:
Medförfattare: Agvall Björn RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD FOU;
Redaktör:
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Regionala vårdriktlinjer

En regional vårdriktlinje är en regional tillämpning för Region Halland utifrån kunskapsstöd så som nationella vårdprogram/riktlinjer, sjukvårdsregionala vårdprogram/riktlinjer eller vetenskap och beprövad erfarenhet.Hjärtsvikt - Patientövergång mellan närsjukvård och Hjärtmottagning

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2021-01-25 15:27:38
Granskare:7023;#Johansson Ola RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Huvudförfattare: Lingman Markus HS LEDN
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / PatientHjärtsvikt - Utredning närsjukvård

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2021-04-30 09:37:09
Granskare:7023;#Johansson Ola RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Huvudförfattare: Lingman Markus HS LEDN
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Terapirekommendationer Halland

Terapirekommendationer Halland skrivs och revideras av terapigrupperna, bestående av allmänläkare, apotekare, sjukhusläkare och sjuksköterskor samt andra relevanta yrkesgrupper. Rekommendationerna bygger på publicerade studier, nationella och internationella riktlinjer och bästa tillgängliga evidens i övrigt. De riktar sig till alla Region Hallands förskrivare och syftet är att erbjuda ett uppdaterat, koncist och kliniskt relevant kunskapsstöd.

Terapirekommendationer Halland - Hjärtsvikt

Stödjande dokument

Nationella stödjande dokument

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.

Nationella riktlinjer för Hjärtsjukvård

Regionala stödjande dokument

Hjärtsvikt - Flödesschema för vårdförloppet i Halland

 

Processledare:

Markus Lingman

Senast ändrad: