Direkt till innehållet

Om Läkemedelskommittén Halland

Läkemedelskommittén består av 16 ledamöter från såväl offentlig som privat vård. Mandatperioden är fyra år. Ledamöterna utses av regionens Hälso- och sjukvårdsdirektör efter förslag av respektive huvudman. Regionstyrelsen utser ordförande och vice ordförande.

Ledamöter Läkemedelskommittén Halland

Kontaktuppgifter

Postadress:

Läkemedelskommittén Halland

Box 517

301 80 Halmstad

Besöksadress:

Regionkontoret

Södra vägen 9

Halmstad

Telefon:

035 – 13 65 20

E-post:

lakemedelskommitten@regionhalland.se

Mötesdatum hösten 2019

Onsdagen den 11 september 2019, kl. 8.30-12.00, Kungsbacka

Onsdagen den 23 oktober 2019, kl. 8.30-12.00, Varberg

Onsdagen den 11 december 2019, kl. 8.30-12.00, Halmstad

Läkemedelskommittéer i Sverige

Läkemedelskommittéerna skall genom rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonalen eller på annat lämpligt sätt verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom landstinget.

Enligt lag skall det i varje landsting finnas en eller flera läkemedelskommittéer, med företrädare för farmacevtisk och medicinsk expertis.

Rekommendationerna skall vara grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Alla landsting och regioner skall utfärda ett lokalt reglemente med föreskrifter om läkemedelskommitténs verksamhet och arbetsformer.

Läkemedelskommittéer i Sverige

Om Läkemedelskommittén Halland

Läkemedelskommittén Halland bildades i samband med läkemedelsreformen 1997. Läkemedelskommittén är Region Hallands expertorgan i frågor som rör läkemedel. Kommittén verkar för en rationell, säker, enhetlig och hälsoekonomisk läkemedelsanvändning. Uppdraget är fastställt av regionstyrelsen. I kommittén ingår ett antal terapigrupper, vars ansvar bl a är att utarbeta Terapirekommendationer samt lista över rekommenderade läkemedel. Varje terapigrupp består av förskrivare, apotekare och sjuksköterskor. Totalt är ett hundratal personer engagerade i terapigrupperna.

Protokoll

2020-09-02

2019-12-11

2019-10-23

2019-09-11

2019-05-22

2019-03-27

2019-01-30

Senast ändrad: