Direkt till innehållet

Våld mot äldre

Nationellt centrum för kvinnofrid

Våld mot äldre kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem som fått ökad uppmärksamhet under de senaste årtiondena. Bristande kunskap eller stereotypa föreställningar om att äldre kvinnor inte utsätts för våld, framför allt inte sexuellt våld, riskerar även att leda till att kvinnorna inte blir trodda när de försöker berätta om sin situation. Därigenom försvåras deras möjligheter att få stöd och hjälp. Yrkesverksamma, inte minst inom hälso- och sjukvården, har en viktig roll i att identifiera våldsutsatthet bland äldre kvinnor. Det är viktigt att personalen är observant på om en äldre kvinna indikerar att hon är våldsutsatt. I studier rapporterar äldre kvinnor generellt våldsutsatthet i lägre utsträckning än yngre kvinnor. Underrapporteringen kan exempelvis bero på svårigheter att komma ihåg händelser som ligger långt tillbaka i tiden men också på generationsbetingade normer.

På Nationellt centrum för kvinnofrids webbsida hittar du information kring våld mot äldre kvinnor: Våld mot äldre kvinnor - Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) - Uppsala universitet (uu.se)

 

Linköpings universitet

"I svenska studier har ca 15% av äldre kvinnor och män uppgett att de efter 65 års ålder utsatts för emotionella, fysiska eller sexuella övergrepp alternativt försummelse eller ekonomiskt utnyttjande. Äldre är utsatta av partners, andra anhöriga och/eller vård- och omsorgspersonal. Det finns bara ett fåtal studier av utsatta äldres egen upplevelse av att vara utsatt för övergrepp."

REAGERA står för Responding to Elder Abuse in GeriAtric care och är ett projekt inom Linköpings Universitet vars långsiktiga mål är att förbättra sjukvårdens upptäckt och omhändertagande av äldre utsatta för övergrepp. Andra delar av detta projekt handlar om övergrepp mot personer som har en demenssjukdom och om att testa en utbildningsmodell för vårdpersonal om övergrepp mot äldre.

Läs mer om arbetet på projektets webbsida: REAGERA - Sjukvårdens ansvar i mötet med äldre utsatta för övergrepp - Linköpings universitet (liu.se)

 

Utbildning med fokus på äldre

Socialstyrelsen har tagit fram en utbildning som riktar sig till personal inom äldreomsorgen eller andra som kommer i kontakt med äldre i sitt arbete. Utbildningen tar ca. 45-60 minuter att genomföra.

Senast ändrad: