Direkt till innehållet

Lung- och allergisjukdomar

Programområdet lung- och allergisjukdomar inkluderar astma, KOL, luftvägsallergi, matallergi och obstruktiv sömnapné.

Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat en överenskommelse om att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (vårdförlopp) inom olika sjukdomsområden i syfte att skapa en jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap. Vårdförloppen godkänns av styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård (SKS). Därefter fattar regionerna beslut om hur införandet ska ske i vården.

För att på ett strukturerat sätt föra in ny kunskap arbetar Region Halland enligt en process kallad ordnat införande. Inom området lung- och allergisjukdomar finns det ett godkänt vårdförlopp, det är vårdförloppet om KOL. Beslut som fattas i Region Halland gällande ny kunskap, läkemedel och medicinteknik inom ramen för ordnat införande publiceras under respektive undersida.

För att läsa mer om de olika diagnoserna se spalten till vänster.

 

Processledare:

Louise Hasselberg

Senast ändrad: