Direkt till innehållet

God och nära vård i Halland

Nationell spaning - Vad är nära vård?

Kärnan i nära vård är ett personcentrerat arbetssätt. Det innebär att alla utförare av vård och omsorg ska utforma insatserna tillsammans med den enskilde individen utifrån dennes behov och förutsättningar.

Nära vård är inte en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens primärvård. En omställning till nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt, där det sker en förflyttning i sättet att arbeta:

  • Från fokus på organisation till fokus på person och relation
  • Från invånare och patienter som passiva mottagare till aktiva medskapare
  • Från isolerade vård- och omsorgsinsatser till sammanhållet utifrån personens fokus
  • Från reaktiv till proaktiv och hälsofrämjande

Att vården finns nära behöver inte alltid betyda geografiskt nära. Närhet kan också handla om tillgänglighet genom flexibla kontaktvägar, öppettider och god kontinuitet. För att erbjuda en sammanhållen och sömlös vård från patientens perspektiv krävs nära samverkan inom hela hälso- och sjukvårdssystemet och angränsande aktörer. Omställningen till nära vård är ett arbete som pågår över hela landet.

Varför behövs nära vård?

Hälso- och sjukvården behöver anpassas efter nya behov hos invånarna och en befolkningsutveckling där allt fler blir allt äldre och fler människor lever med sjukdomar samtidigt som det kommer att finnas färre personer i arbetsför ålder.

Bilden nedan visar hur åldersgrupperna i Halland beräknas att förändras under de kommande åren. Fram till 2030 förväntas antalet invånare i Halland som är 80 år eller äldre att öka drastiskt, kombinerat med en låg ökning av personer i arbetsför ålder. Det behöver också beaktas att det är den vårdintensiva gruppen 80+ som står för nästan hela ökningen.

En mer tillgänglig, närmare vård och nya arbetssätt i vården innebär att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och räcka till fler.

Bild: Diagram som visar antal invånare i Halland i olika åldersgrupper år 2020 och 2030

Utredningar som bakgrund till nära vård

Utifrån förslagen i utredningen Effektiv vård (sou.gov.se) fick den särskilda utredaren Anna Nergårdh 2017 i uppdrag att stödja arbetet med att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso-och sjukvård med fokus på primärvården. I länkarna nedan finns framtagna betänkanden i sin helhet.

Utifrån dessa betänkanden har regeringen antagit en långsiktig primärvårdsreform med mål om att förbättra tillgängligheten, öka kontinuiteten och göra patienten mer delaktig.

Delbetänkande God och nära vård - En gemensam färdplan och målbild, 2017 (regeringen.se)

Delbetänkande God och Nära Vård - En primärvårdsreform 2018 (regeringen.se)

Delbetänkande God och Nära vård - Vård i samverkan 2019 (regeringen.se)

Slutbetänkande God och Nära Vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem 2020 (regeringen.se)

Delbetänkande God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa 2021 (regeringen.se)

Hur arbetar vi med nära vård i Halland?

Sedan 2019 har SKR och regeringen tecknat en årlig nationell överenskommelse avseende God och nära vård som bidrar med både stöd och riktning. Överenskommelse om en God och nära vård | SKR

Arbetet med god och nära vård pågår inom såväl regionen som inom respektive kommun.

För det gemensamma arbetet med god och nära vård mellan Region Halland och de  halländska kommunerna finns en samverkansstruktur och en målbild har tagits fram gemensamt. Meningen med målbilden är att ta ut en riktning för hur vård och omsorg i Halland ska utvecklas mot en god och nära vård och omsorg som är sammanhållen, personcentrerad och nära. Det är de tre huvudorden i målbilden. Eller som det uttrycks ut individperspektiv i målbilden: Oavsett vem jag är, var jag bor eller hur gammal jag är så utformas vård och omsorg för mig och mina individuella förutsättningar. Målbilden ”Omtanke Halland” definierar också fyra framgångsfaktorer för det halländska arbetet med god och nära vård och omsorg. Den ska vara:

  • Hälsofrämjande
  • Gemensam
  • Enkel
  • Trygg

Målbilden ”Omtanke Halland” har tagits fram med stöd av Leap for Life vid Högskolan i Halmstad. Den har beställts av och därefter antagits november 2022 av ledande politiker i KRF (kommun- och regionledningsforum), som är en samarbetsfunktion för de halländska kommunerna och Region Halland. Nu fortsätter arbetet med god och nära vård i Halland genom att en gemensam halländsk färdplan ska tas fram under våren.

Ta del av hela målbilden här:

Målbild god och nära vård - kortversion (PDF)

Målbild god och nära vård - kortversion (PowerPoint)

Hur följer vi omställningen till nära vård?

På Vården i siffror finns nära vård beskrivet i en särskild webbrapport med indikatorer på regionnivå. Omställningen till Nära vård, Vården i siffror

I Halland pågår arbete med att ytterligare utveckla uppföljning av omställningen till en mer nära vård.

Var finns mer information?

Beskrivning om nära vård från SKR

Inspiration från SKR

Senast ändrad: