Direkt till innehållet

God och nära vård i Halland

Vad är nära vård?

Kärnan i nära vård är ett personcentrerat arbetssätt. Det innebär att alla utförare av vård och omsorg ska utforma insatserna tillsammans med den enskilde individen utifrån dennes behov och förutsättningar.

Nära vård är inte en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens primärvård. En omställning till nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt, där det sker en förflyttning i sättet att arbeta:

 • Från fokus på organisation till fokus på person och relation
 • Från invånare och patienter som passiva mottagare till aktiva medskapare
 • Från isolerade vård- och omsorgsinsatser till sammanhållet utifrån personens fokus
 • Från reaktiv till proaktiv och hälsofrämjande

Att vården finns nära behöver inte alltid betyda geografiskt nära. Närhet kan också handla om tillgänglighet genom flexibla kontaktvägar, öppettider och god kontinuitet. För att erbjuda en sammanhållen och sömlös vård från patientens perspektiv krävs nära samverkan inom hela hälso- och sjukvårdssystemet och angränsande aktörer. Omställningen till nära vård är ett arbete som pågår över hela landet.

Varför behövs nära vård?

Hälso- och sjukvården behöver anpassas efter nya behov hos invånarna och en befolkningsutveckling där allt fler blir allt äldre och fler människor lever med sjukdomar samtidigt som det kommer att finnas färre personer i arbetsför ålder.

Bilden nedan visar hur åldersgrupperna i Halland beräknas att förändras under de kommande åren. Fram till 2030 förväntas antalet invånare i Halland som är 80 år eller äldre att öka drastiskt, kombinerat med en låg ökning av personer i arbetsför ålder. Det behöver också beaktas att det är den vårdintensiva gruppen 80+ som står för nästan hela ökningen.

En mer tillgänglig, närmare vård och nya arbetssätt i vården innebär att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och räcka till fler.

Bild: Diagram som visar antal invånare i Halland i olika åldersgrupper år 2020 och 2030

Hur arbetar vi med nära vård i Halland?

Nationell överenskommelse om god och nära vård

Sedan 2019 har SKR och regeringen tecknat en årlig nationell överenskommelse avseende God och nära vård som bidrar med både stöd och riktning. Överenskommelse om en God och nära vård | SKR

Arbetet med god och nära vård pågår inom såväl regionen som inom respektive kommun.

Målbild Omtanke Halland

För det gemensamma arbetet med god och nära vård mellan Region Halland och de halländska kommunerna finns en samverkansstruktur och en målbild har tagits fram tillsammans, där även Leap for Life vid Högskolan i Halmstad varit involverad.

Meningen med målbilden är att ta ut en riktning för hur vård och omsorg i Halland ska utvecklas mot en god och nära vård och omsorg som är sammanhållen, personcentrerad och nära. Det är de tre huvudorden i målbilden. Eller som det uttrycks ut individperspektiv i målbilden: Oavsett vem jag är, var jag bor eller hur gammal jag är så utformas vård och omsorg för mig och mina individuella förutsättningar. Målbilden ”Omtanke Halland” definierar också fyra framgångsfaktorer för det halländska arbetet med god och nära vård och omsorg. Den ska vara:

 • Hälsofrämjande

I Halland finns förutsättningar för god hälsa.

 • Gemensam

I Halland gör vi vård och omsorg bättre tillsammans.

 • Enkel

I Halland är vård och omsorg nära och lätt att nå.

 • Trygg

I Halland bygger vård och omsorg på kompetens och tillit.

Målbilden ”Omtanke Halland” har tagits fram med stöd av Leap for Life vid Högskolan i Halmstad. Den har beställts av och därefter antagits november 2022 av ledande politiker i KRF (kommun- och regionledningsforum), som är en samarbetsfunktion för de halländska kommunerna och Region Halland.

Bild: Omtanke Halland. Vår gemensamma omställning till en god och nära vård och omsorg

Färdplan

Från och med september 2023 finns en färdplan som ska stödja samarbetet kring målbilden. Målbilden visar på vart vi vill tillsammans, medan färdplanen beskriver organisation och arbetssätt för den gemensamma förflyttningen mot en god och nära vård och omsorg. Färdplanen fokuserar på delar som regionen och kommunerna behöver utveckla tillsammans och innehåller bland annat:

 • en process för att fånga upp och omhänderta nya idéer och initiativ till gemensam utveckling.
 • pågående överenskommelser.
 • samarbeten och gemensamma beslutsgrupperingar.

Färdplanen ska bidra till att skapa tydlighet kring vilka initiativ som kommunerna och Region Halland gemensamt beslutar att förverkliga, vem som ansvarar för att utföra dem och hur det ska följas upp. Det är Regional utvecklingsgrupp, en samverkansgrupp på chefsnivå mellan de halländska kommunernas socialtjänst och Region Halland, som står bakom färdplanen.

Regional utvecklingsgrupp är mottagare av nya idéer och initiativ till gemensam utveckling som tar oss framåt mot målbilden. För att initiativ/förbättringsförslag ska beredas och beslutas om behöver de enligt Processen för beslut om initiativ Omtanke Halland beskrivas i avsedd mall och uppfylla fyra skallkrav;

 • behöver beröra både kommuner och region.
 • ska ha minst en koppling till definierade målgrupper i färdplanen.
 • ska ha koppling till minst en parameter i målbilden.
 • behöver vara godkänt av minst en deltagare i regional utvecklingsgrupp.

Färdplan för God och nära vård i Halland kommun och region (230920)

Mall för initiativ/förbättringsförslag kopplat till färdplanen och målbilden Omtanke Halland finns här. Mallen fylls i och sparas ner på egen dator och skickas in som bilaga till omtankehalland@regionhalland.se

Mall Initiativ förbättringsförslag Omtanke Halland

Hur följer vi omställningen till nära vård?

På Vården i siffror finns nära vård beskrivet i en särskild webbrapport med indikatorer på regionnivå: Omställningen till Nära vård (vardenisiffror.se)

I Halland pågår arbete med att ytterligare utveckla uppföljning av omställningen till en mer nära vård.

Var finns mer information?

Beskrivning om nära vård från SKR

Inspiration från SKRSenast ändrad: