Direkt till innehållet

BT

Bastjänstgöring (BT) i Region Halland är en tidsbegränsad anställning om 12 månader. Utöver de obligatoriska placeringarna akut sjukvård och primärvård väljer vi i Region Halland att även inkludera en placering inom psykiatrin.

Under Din bastjänstgöring kommer Du att ha en huvudhandledare som hjälper och stöttar Dig under hela Din tjänstgöring. Du kommer även att ha en klinisk handledare på varje placering.

Uppdragsbeskrivningar för dessa handledare hittar du här:

Uppdragsbeskrivning huvudhandledare BT

Uppdragsbeskrivning klinikhandledare BT

Bastjänstgöring är målstyrd mot 18 delmål. Du hittar Socialstyrelsens målbeskrivning här.

Organisatoriskt tillhör Du AT/BT organisationen på Hallands sjukhus. Till ditt stöd i utbildningsfrågor har Du BT-studierektor och Regional studierektor inom utbildningsorganisationen FoU.

Region Halland tillämpar inga tillgodoräknanden av tidigare tjänstgöring inom BT. Detta för att vidhålla den goda utbildningskvalitet BT-programmet erbjuder.

Placeringar

BT startar med en introduktion som består av föreläsningar samt presentation av olika sjukhusbundna verksamheter.

För att dra nytta av de olika organisatoriska förutsättningarna på Hallands sjukhus kommer placeringarna under BT att ha olika ordningsföljd beroende på om du har Din anställning i Varberg eller Halmstad.

För Dig som har Din BT-anställning på Hallands sjukhus Varberg:

 • 3 månader psykiatri
 • 4,5 månader akut sjukvård
 • 4,5 månader primärvård

Placeringen inom akut sjukvård sker på Akutkliniken som bemannas av akutläkare.

För Dig som har Din BT-anställning på Hallands sjukhus Halmstad:

 • 3 månader akut sjukvård
 • 3 månader psykiatri
 • 1,5 månader akut sjukvård
 • 4,5 månader primärvård

Placeringen inom akut sjukvård sker fördelat mellan avdelningar och akutmottagningen som bemannas av läkare inom olika specialiteter.

Handledning

Du kommer att ha en huvudhandledare som följer din utveckling under hela bastjänstgöringen. Det är viktigt att du redan från början upprättar en individuell utbildningsplan (IUP), tillsammans med din huvudhandledare som har det övergripande ansvaret för att bedöma din kompetensutveckling. Tillsammans strukturerar ni upp handledningen och skriver ett Handledningskontrakt.

På respektive placering kommer Du också ha en klinikhandledare. Samtalen med din kliniska handledare ska bidra till att du som BT-läkare får hjälp med att lösa frågor/uppgifter som du står inför, men också fungera som ett stöd och hjälp till att du i högre grad kan fatta professionella beslut.

Ansvaret för att planera in handledning ligger hos Dig och som vägledning för handledning har Du Region Hallands Handledarpraktika. Vid handledningsträffarna rekommenderas att ni använder mallen BT Handledningsträff.

De bedömningsinstrument som bör användas och ligga till grund för dokumentation är följande:

 Mini-CEX

DOPS Direct Observation of Procedural Skills 

CBD Case Based Discussion

Utöver regelbundna bedömningar med dessa instrument sker även BT Kollegium (BT kollegium feedback Hallands sjukhus) där Din huvudhandledare får återkoppling från Dina placeringar och lämnar feedback. Efter varje tjänstgöringsperiod sker också ett överrapporteringsmöte mellan klinik- och huvudhandledare, BT-läkare samt studierektor.

Nationellt kunskapsstöd för handledning och lärande under AT, BT, ST och läkarutbildningen, finner du här.

Kompetensutveckling

I utbildningsplanen - BT utbildningsplan, hittar Du en detaljerad beskrivning av hela Din BT. Under respektive delmål finns en checklista där det framgår vilka bedömningar som krävs för måluppfyllelse. Du finner också mallen för IUP, vilket ska vara ett levande dokument som följer dig under hela din bastjänstgöring. Det är viktigt att du själv tar ansvar för din utbildning och måluppfyllelse. Bastjänstgöringens huvudsyfte är klinisk tjänstgöring under handledning. För att alla BT-läkare i Region Halland ska få samma baskunskaper ska Du även gå följande utbildningar:

 • StAS - Strukturerat omhändertagande av akuta sjukdomstillstånd
 • Hälso- och sjukvårdens organisation, styrning och juridik
 • Försäkringsmedicin AT/BT 2 dagar
 • Temadag: Våld i nära relationer
 • Temadag: Smärta och palliation
 • Webbutbildning ”Klinisk Försäkringsmedicin SKR”
 • Webbutbildning ”Antibiotika SMART” (Region Stockholm)
 • Webbutbildning ”Läkemedel och miljö”
 • Onsdagsutbildning ”Det Goda/Svåra Samtalet”

Utöver dessa har Du möjlighet att delta på AT-läkarnas onsdagsutbildningar, tema för dessa hittar du i "Utbildningssnurran" i Teams. Vid tillfällen  det står egenstudier och grupphandledning gäller detta AT-läkarna. Du tjänstgör då på Din klinik enligt ordinarie schema.

Frågor och svar om BT

Länkar övergripande FAQ

Nya regler för läkarnas ST, inkl. BT - Legitimation (socialstyrelsen.se)

Bastjänstgöring, BT - Sveriges läkarförbund (slf.se)

Ny utbildningsstruktur för läkare | SKR

HSLF-FS 2021:8 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring

Läkarnas specialiseringstjänstgöring – Målbeskrivningar 2021 (socialstyrelsen.se)

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter för utbildningsfrågor, BT-organisationen FoU Halland

Anna Maria Sankari Ho, BT studierektor

Elisabet Skarpemo, samordnare

Lola Arnarsdottir Olofsson, regional studierektor utbildning läkare

Marie Karlsson, utbildningschef

Kontaktuppgifter för arbetsgivarfrågor, AT/BT-organisationen Hallands sjukhus

Jana Hartelius, AT/BT chef Halland sjukhus Varberg

Isabelle Skoglund Forsvid AT/BT samordnare, Hallands sjukhus Varberg

Klara Håkansson, AT/BT chef Hallands sjukhus Halmstad

Leonora Lami, AT/BT samordnare Hallands sjukhus Halmstad

Har du frågor till en AT/BT-läkare i Halmstad? atbt-ambassadorer@regionhalland.se Kontakta vår AT/BT-ambassadör!

 Senast ändrad: