Direkt till innehållet

Andra nyanlända

Ukrainska medborgare

Detta är en tillfällig information som gäller för ukrainska medborgare som i dagsläget kommer från Ukraina. Dessa personer har rätt till vård på samma villkor som asylsökande. I Region Halland har vi tagit fram följande tillfälliga rutin.

Region kontoret kommer att gå ut med samlad information så fort beslut är fattat.

 • Asylregelverk gäller
 • Sjukvårdande behandling kostar 25 kr
 • Läkarvård/tandvård kostar 50 kr
 • Barn avgiftsfritt tills dagen de fyller 20 år
 • Besök på akuten utan remiss från närsjukvård kostar 450 kr, med remiss 50 kr
 • Samma avgiftstyper ska användas som för asylsökande
 • Om ukrainsk medborgare inte kan betala kontant eller med bankkort för sin vård ska faktura skapas/utfärdas.
 • Svensk adress ska, om de kan uppge sådan, finnas inlagd i VAS. Om inte adress kan uppges vid första vårdbesöket kan adress kanske uppges vid senare tillfälle
 • Viktigt att rätt län- och kommunkod används, 44, 44

För ukrainsk medborgare som ansökt om asyl i Sverige och som kan uppvisa ett LMA kort gäller som tidigare regelverket för asyl. I VAS ska de som tidigare ha län- och kommunkod 88/88.

Ukrainsk medborgare som kommer till Sverige enligt massflyktsdirektivet får ett uppehållstillståndskort med information om tillfälligt skydd. Om detta uppehållstillståndskort uppvisas i vården gäller samma regler som för asylsökande men de ska kodas med en annan län- och kommunkod i VAS dvs län- och kommunkod 44/44 (EU:s flyktingdirektiv)

Om ukrainsk medborgare har ett svensk pnr men säger att de är flyktingar från Ukraina måste ni kolla upp att person i fråga är utvandrad från Sverige. Står det inte ”utvandrad” i VAS får ni titta Master.

Står det i Master att person är utvandrad från Sverige så gäller samma regler för dessa personer som för de som nämns ovan, dvs asylreglerna gäller. Dessa får fortsättningsvis ha svenskt län- och kommunkod. 

Ukrainsk medborgare som uppvisar ett uppehålltillståndskort med arbetstillstånd ska betala den faktiska kostnaden för all vård då dessa personer inte omfattas av flyktingdirektivet. Län- och kommunkod ska vara 99/99.

Den dagen då deras tillfälliga uppehållstillstånd har gått ut blir de att hantera som övriga ukrainare ovan då de inte kan återvända till Ukraina pga kriget. Län- och kommunkod ska då vara 44/44

Ukrainsk medborgare som varit turist i Sverige och som tänkt återvända till Ukrana men inte kan återvända pga kriget ska hanteras som övriga ukrainare ovan, län och kommunkod ska vara 44/44

Uppehållstillståndskort enligt massflyktingdirektivet går ut 4 mars 2024

Ukrainska medborgare som befinner sig i Sverige enligt EU:s massflyktingdirektiv har ett uppehållstillståndskort som ska visas upp vid varje vårdbesök i sjukvården. På uppehållstillståndskortet framgår det att de vistas i Sverige enligt EU:s massflyktingdirektivet och att de har rätt till vård enligt LMA. Detta uppehållstillstånd varar t om till 4 mars 2024. Registrering sker med län- och kommunkod 44

De ukrainska medborgare som önskar förlänga detta tillfälliga skydd ska ansöka om en förlängningsansökan till Migrationsverket innan nuvarande uppehållstillstånd löper ut den 4 mars 2024.

Ansökan om förlängt skydd enligt massflyktingdirektivet öppnar den 2024-01-29.

 För de personer som inte hinner få ett beslut eller nytt uppehållstillståndskort innan det gamla slutar gälla den 4 mars kan vid ett vårdbesök visa upp att de har ansökt om förlängt skydd med ”Bevis på mottagen ansökan om förlängt uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktingdirektivet”. Beviset innehåller namn och dossiernummer på den sökande samt information om att hen omfattas av vård enligt LMA vilket innebär att vård ges på samma sätt som till asylsökande.

Om ukrainsk medborgare vid ett sjukvårdsbesök inte kan uppvisa ett giltigt uppehållstillståndskort enligt EU:s flyktingdirektivet och inte heller uppvisa ett bevis på att de ansökt om förlängt uppehållstillstånd, får person betala den faktiska kostnaden enligt utomlänsprislistan. Detta för att Sverige inte har något avtal med Ukraina.

Anhöriginvandrad

En person som uppger sig vara anhöriginvandrad kan vara en utlänning som rest in i Sverige och som här ansöker om uppehållstillstånd på grund av nära anknytning till någon som är bosatt eller som beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. Personen medges i regel rätt att vistas här medan ansökan prövas. Utlänningen betalar patientavgifter enligt utomlänsprislistan.

Grundregel

En utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan om uppehållstillstånd får inte bifallas efter inresan. Från nämnda huvudregel i 5 kap. 18 § utlänningslagen (2005:716) finns dock sex uppräknade undantag. Undantag görs bl a för en utlänning som har rätt till uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande och en utlänning som har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där.

Det är Skatteverket som beslutar om uppehållstillståndet leder till folkbokföring.

En utlänning som på grund av familjeanknytning beviljats uppehållstillstånd före inresan i Sverige ska folkbokföras efter ankomsten. Utlänningen är då bosatt i landet på sätt som avses i 3 § Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Personen betalar vanlig patientavgift.

Nyanländ

Person som tidigare varit asylsökande men som blivit folkbokförd i Sverige vilket innebär att den asylsökande fått svenskt personnummer.  Har inte hälsoundersökning genomförts när person var asylsökande kan den genomföras som nyanländ. Denna ska då vara genomförd inom 1 år från det att asylsökande blev folkbokförd.

Kontakta GAS då osäkerhet finns om hälsoundersökning sen tidigare är genomförd.

Anhörig till nyanländ

Make, maka, barn eller annan anhörig som söker uppehållstillstånd i Sverige på anknytning till nyanländ person kan har rätt till 1 st hälsoundersökning.

Kontakta mottagningsenheten i Falkenberg om anhörigs rätt till hälsoundersökning är oklar, 010-485 65 26

Folkbokförd anhöriginvandrat barn under 20 år

Dessa barn och ungdomar har ansökt om uppehållstillstånd hos svensk utlandsmyndighet innan inresa till Sverige. Vid ankomst till Sverige ska de ansöka om personnummer hos Skatteverket. De har rätt till 1 st hälsoundersökning. Registreras med avgiftstyp A3 och betalsätt Barn. Län och kommunkod ska vara halländsk även om inte svenskt pnr har hunnit träda i kraft innan hälsoundersökning görs

Kvotflykting

Kvotflykting har direkt uppehållstillstånd och kan därmed bli direkt folkbokförda vid ankomsten till Sverige men behöver ansöka om sitt svenska personnummer hos Skatteveket för att folkbokföringen ska träda i kraft.

Sjukvård

Om kvotflykting behöver uppsöka sjukvården innan svenskt personnummer finns ska de tolkas- och betala samma patientavgift för vården som annan folkbokförd person i Sverige. Krav är att det behöver uppvisas beslut om kvotflykting. Län och kommunkod ska då vara halländsk.

Kan inte beslut uppvisas om kvotflykting eller att annan person kan identifiera att person i fråga är kvotflykting, gäller de regler vi har mot landet personen i fråga kommer från och är folkbokförd i.

Läkemedel

Kvotflykting som har fått svenskt personnummer.

För kvotflyktingar gäller samma ordinarie svenska regelverk för subvention och egenavgift. Patienten betalar läkemedel enligt högkostnadsskyddstrappan

Kvotflykting som ännu inte har fått ett svenskt personnummer men kan uppvisa kopia på beslut om kvotflykting

Kvotflykting under 18 år

Region Halland subventionerar alla läkemedel och andra varor om ingår i läkemedelsförmånen.

Kvotflyktingar under 18 år betalar ingen egenavgift.

Kvotflyktingar 18 år och äldre

Region Halland subventionerar alla läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånen.

Egenavgiften för vuxna kvotflyktingar ska vara högst 50 kronor vid varje expeditionstillfälle för läkemedel eller varor utskrivet vid samma tillfälle av samma förskrivare och för högst 3 månaders behandling. Apoteket fakturerar Region Halland resterande belopp.

Ingen egenavgift tas heller ut för Insulin och förbrukningsartiklar vid läkemedelsbehandlad diabetes (hela kostnaden ersätts för artiklar som behövs för att ta läkemedel eller för egenkontroll av medicinering och som har skrivits ut på hjälpmedelskort, till exempel teststickor, lansetter och kanyler). Samma gäller smittskyddsläkemedel (hela kostnaden ersätts av Region Halland).

För kvotflyktingar oavsett ålder som fått förskrivning på läkemedel utanför förmånen utgår ingen subvention från Region Halland Betalar patienten 100 % själv.

Allmänt om kvotflykting

Den svenska regeringen bestämmer varje år hur många flyktingar som ska erbjudas skydd i Sverige. Sverige samarbetar med FN:s flyktingorgan UNHCR för att ge skydd åt flyktingar inom ramen för en särskild flyktingkvot. Från vilka länder flyktingarna kommer kan variera med anledning av rådande förhållanden i olika delar av världen. Flyktingkonventionen och den svenska utlänningslagen är vägledande för besluten om vilka flyktingar som ska erbjudas skydd i Sverige.

Migrationsverket

Migrationsverket har regeringens uppdrag att fatta beslut om vidarebosättning och permanent uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket ordnar resan till Sverige, nödvändiga tillstånd, resehandlingar mm.

Vissa nyanlända (enligt etableringslagen)

Vilka personer gäller det

Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, som trädde i kraft den 1 december 2010, gäller för nyanlända som har fyllt 20 men inte 65 år, nyanlända i åldern 18-19 år som saknar föräldrar i Sverige samt anhöriga till nyanlända. Dessa nyanlända är de som har blivit folkbokförda (bosatta) i Sverige. Personerna betalar vanliga patientavgifter. Nyanlända ska inte förväxlas med asylsökande.

Allmänt

Denna lag innehåller bestämmelser om ansvar och insatser som syftar till att underlätta och påskynda vissa nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Insatserna ska ge de nyanlända förutsättningar för egenförsörjning och stärka deras aktiva deltagande i arbets- och samhällslivet.

Nytt för landstingen och regionerna

Fr om den 1 december 2010 kan arbetsförmedlingen begära in intyg för att styrka sjukdom eller någon annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan hos en nyanländ.

När en vårdenhet tillhandahåller läkarutlåtande om hälsotillstånd lämnar arbetsförmedlingen ersättning med högst 2 200 kr plus moms, vilket inkluderar kostnad för tolk. Detta framgår i dokumentet ”Begäran om läkarutlåtande avseende arbetssökande

Ersättning för hälsoundersökning för personer som fått uppehållstillstånd

För personer mottagna före den 1 december 2010 enligt 35 § (1990:927), för personer mottagna efter den 1 december 2010 enligt 34 § (2010:1122)

Regionservice Redovisningsservice ersätter vårdenheterna för genomförd hälsoundersökning. Samma blankett som för asylpatienter ska användas. Tolkarvode ersätts separat. Fr om 1 januari 2016 fyller Närsjukvård i egen regi inte i utbetalningsunderlag. Information och ersättning ges utifrån registrering i VAS.  Övriga verksamheter fortsätter som tidigare. För att läsa mer om detta gå till rutin Ersättningsregler för asylsökande.

OBS! Ta kontakt med Migrationsverkets Bosättnings- och Statsbidragsenhet för att kontrollera om en person redan har genomgått en hälsoundersökning eller är berättigad till en hälsoundersökning, tfn 0771-235 235. Migrationsverket ersätter endast en hälsoundersökning per person. Kontakt kan också tas med GAS

En hälsoundersökning ska vara genomförd senast inom ett år från det datum då utlänningen första gången tagits emot i en kommun. (Ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom ett år från det datum då hälsoundersökningen har genomförts. Ansökan till Migrationsverket görs från Redovisningsservice).

Ersättning för varaktig vård

Ersättning till vårdgivarna för varaktig vård, stöd och service samt hälso- och sjukvård.

Kommuner, regioner och landsting kan ansöka om ersättning för varaktig vård av flyktingar m fl. Läs noga anvisningar på blanketten.

Ersättning för varaktig vård gäller för personer som blivit folkbokförda. Ersättning gäller tills personen blivit svensk medborgare.

Ersättning får även lämnas för tolkkostnader samt hjälpmedel och läkemedel som är en följd av bestämmelserna för berättigad ersättning.

Ersättning utgår endast om vården bedöms ha en varaktighet av minst tre år och vårdkostnaden uppgår till lägst 60 000 kronor under en tolvmånadersperiod. Ersättning ges endast för grundsjukdomen.

Kostnaderna för sjukvården beräknas enligt KPP (kostnad per person) för sjukhusen. För övriga beräknas kostnaden för sjukvård enligt utomlänsprislistan, kolumn för Västra sjukvårdsregionen.  Patientavgiften dras av i de fall det framgår att patientavgiften inte är fråndragen.

För personer mottagna före den 1 december 2010 enligt 34 § förordningen (1990:927), för personer mottagna efter den 1 december 2010 enligt 33 § förordningen (2010:1122)

§ 33

Ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket inom ett år från utgången av den period ansökan avser. En period enligt 33 § omfattar tolv månader. En första ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket inom tre år från den dag utlänningen första gången togs emot i en kommun i Sverige.

§ 34

Den första ansökan enligt 34 § ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom tre år från den dag då utlänningen först togs emot i en kommun. Om det finns särskilda skäl, får en ansökan prövas även om den har kommit in senare.

Ersättning kan beviljas från kommunplaceringsdatum, det faktiska mottagandet i en kommun.

Ansökning om varaktig vård

Privat verksamhet

 • Fyll i ansökningsblankett ”ansökan om varaktig vård, nr 4477
 • En blankett per person.
 • Kostnaden räknas enligt utomlänsprislistan, kolumn för Västra sjukvårdsregionen. Patientavgift dras av.
 • Skicka blankett till GAS Redovisningsservice, Team Vårdgivare
 • Bifoga underlag

Offentlig verksamhet

 • Ingen ansökningsblankett fylls i.
 • Skicka endast underlag till GAS Redovisningsservice, Team Vårdgivare
 • GAS fyller i ansökningsblankett

Underlag som ska bifogas

 • Läkarintyg eller ett läkarutlåtande som visar att sjukdomen eller funktionshindret har en direkt koppling med skyddsbehovet eller fanns vid första mottagandet i kommunen
 • Läkarintyg där det framgår att personen behöver vård i minst tre år på grund av sjukdom eller funktionshinder
 • Dokument med specificerade uppgifter om de utgifter som landstinget begär ersättning för såsom vilken typ av vård personen fått samt tidsperiod och kostnader för vården
 • Nytt läkarintyg om diagnosen förändras för att visa att vården hör ihop med grundsjukdomen eller funktionshindret

Kontaktuppgifter Migrationsverket

0771-235 235

010 485 65 26 Mottagningsenhet i Falkenberg

 Länkar Migrationsverket

Information Varaktig vård

Blankett Varaktig vård Nr 4477

Dokument

Rutiner på Migrationsverkets statsbidragsfunktion

Arbetsförmedlingen - begäran om läkarutlåtande + följebrev avseende arbetssökande

Uppehållstillstånd i Sverige

Senast ändrad: