Direkt till innehållet

Ersättning till privata vårdgivare

Ersättning

Ersättning till privata vårdgivare baseras på fastslagna prislistor som gäller för olika avtal eller anslutningsformer.

Ändringar i förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi samt förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning utkommer årligen i början av december. Prislistor avseende övriga vårdavtal beräknas med uppräkningsindex (VPI och LPIK) och publiceras på extranätet årligen i december månad.

Utbetalning

Betalning sker mot det elektroniska underlaget.

Elektroniskt fakturaunderlag ska skickas in i form av en fil innehållande vårdkontakter, som dock inte får vara äldre än 3 månader. Postbeskrivning erhålls av Regionen. Denna fil lämnas via regionens filöverföringsportal FILUR och för detta krävs identifikation med SITHS-kort och programmet NetID.

Alternativt kan registrering ske av vårdkontakterna i, av GAS, tillhandahållet program, BEA.

Ersättning utbetalas inte förrän avstämning gjorts av beloppet i fil mot fakturabeloppet.

Meddelandet på inbetalningen på ert PG/BG blir Fildatum(den dagen ni skickade in filen i FILUR) + Öv + Kst + 123456. Exempel 2019-01-01 ÖV Kst 123456. Har ni VAS blir fildatum alltid den förste i varje månad. Det nummer som står efter Kst (Kostnadsställe) får kontakta GAS Fakturaservice om du önskar ändra på numret. Vi skickar alltid ett nummer oavsett och det är ProduktionsEnhet som var med i filen ni skickade in.Senast ändrad: