Direkt till innehållet

Meningokockinfektion

Om sjukdomen

Sjukdomen orsakas av bakterien Neisseria meningitidis. Den kan påvisas i svalget från helt friska personer men endast ett mycket litet antal av de smittade blir sjuka, varför vet man inte. Smittämnet sprids via saliv genom nära kontakt, i regel som droppsmitta, till de övre luftvägarna. Inkubationstiden hos dem som insjuknar är vanligen två till tre dygn och kan ge blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Sjukdomen kan ha snabbt förlopp och mortaliteten är hög.

Behandlande läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Redan vid misstanke bör infektionsjour (via växeln) samt Smittskydd Halland (035-131607) omedelbart kontaktas för vidare smittskyddsåtgärder.

Förhållningsregler och Smittskyddsblad

Meningokockinfektion är inte en allmänfarlig sjukdom och således ges inga förhållningsregler. Dock ska information till patient ges, se Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se).

Smittspårning och åtgärder

Kartlägg närkontakter, det vill säga hushållskontakter och salivkontakter, och ge antibiotikaprofylax. Identifiera och informera personer som varit i kontakt med index, men som ej bedöms få profylax, på skärpt uppmärksamhet vad gäller symtom och då uppsöka läkare.

Vaccination

Vaccination kan bli aktuellt i vissa utbrottssituationer, till personer med immunsuppression, se Terapirekommendationer. Vaccin rekommenderas till personer som ska resa till högendemiska områden, se Terapirekommendationer.

Klinisk anmälan i SmiNet

Görs här, senast dagen efter diagnos: https://www.folkhalsomyndigheten.se/sminet.

Kostnadsfrihet

Ingen kostnadsfrihet då sjukdomen inte är allmänfarlig.

Länkar

Sjukdomsinformation om meningokockinfektion — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Rekommendationer om förebyggande åtgärder mot invasiv meningokockinfektion — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Vaccination mot meningokocker — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)Senast ändrad: