Direkt till innehållet

Organisation och uppdrag

Organisation och verksamhet

Region Halland styrs av politiska beslut som fattas av folkvalda politiker. Den politiska organisationen omfattar regionfullmäktige samt nämnder, styrelser och utskott. De beslutar bland annat om verksamheternas ekonomiska ramar, inriktning och mål. Vården i Halland drivs både av regionens egna vårdförvaltningar och av privata vårdgivare. Regionen har alltså både rollen som finansiär av den halländska vården och ägare av vård i egen regi. Regionen ansvarar för hela Hallands hälso- och sjukvårdssystem, både vård i egen- och privat regi. Utöver detta får våra invånare även vård som utförs i andra regioner, tex vid universitetssjukhus, så kallad regionvård. Allt detta tillsammans utgör Hallands Hälso- och sjukvårdssystem och behövs för att regionen ska kunna leverera en god vård till Hallands invånare.

 

 

Bild: Region Hallands hälso- och sjukvårdssystem

 

Region Halland har fyra vårdförvaltningar (Ambulans, diagnostik och hälsa, Hallands sjukhus, Närsjukvården Halland och Psykiatrin Halland) och ytterligare två förvaltningar som arbetar med vårdrelaterade frågor och stödjer övriga förvaltningar (Regionkontoret och Regionservice). Region Hallands verksamheter leds på övergripande nivå av regiondirektören. Regiondirektörens uppdrag är att genomföra de politiska besluten tillsammans med Region Hallands drygt 8000 anställda. Regiondirektören leder förvaltningen Regionkontoret som arbetar på uppdrag av Regionstyrelsen. I övriga förvaltningar leds den operativa verksamheten av en förvaltningschef, som arbetar utifrån de politiska beslut som fattats i den nämnd som styr förvaltningen. Förvaltningschefernas arbete samordnas i LGV – Ledningsgrupp Vård – och leds av hälso- och sjukvårdsdirektören, som arbetar direkt under regiondirektören i Region Hallands linjeorganisation.

 Vision, mål och uppdrag

Region Hallands uppdrag är att främja fortsatt utveckling och tillväxt i Halland och erbjuda invånarna en god hälso- och sjukvård. Regionens vision är att Halland ska bli den bästa livsplatsen och med det menas den bästa livsplatsen att bo, leva och vara verksam i.

Den regionala utvecklingsstrategin, Halland – bästa livsplatsen 2035, ger en övergripande beskrivning av Hallands styrkor och utmaningar – och pekar ut en riktning för hur vi tillsammans behöver agera för att åstadkomma det vi vill uppnå. Hallands Hälso- och sjukvårdsstrategi 2017–2025 ligger till grund för utvecklingen av hälso- och sjukvården i Halland och fungerar som ett stöd för olika politiska beslut och prioriteringar. Hälso- och sjukvård är Region Hallands största verksamhet.

Mer information om Region Hallands relevanta styrdokument finns i vänsterfliken.

 Senast ändrad: