Direkt till innehållet

Läkemedelsförmåner

Dosexpedierade läkemedel

Patienter som själv inte kan hantera sin medicinering, antingen de bor hemma eller på sjukhem, kan få sina läkemedel dosförpackade.

Läkemedelsförmåner vid inköp av läkemedel gäller även för doskunder. De betalar sina läkemedel i efterskott via faktura.

Vid köp av läkemedel finns särskilda läkemedelsförmåner. Patienten behöver maximalt betala 2 200 kronor (fr o m 120101) för läkemedel under en 12-månadersperiod. Systemet är trappstegsformat.

Läkemedelsförmåner

Fr om den 1 januari 2012 börjar nya regler gälla för beloppen i högkostnadsskyddet.

De nya reglerna innebär att patientens maximala kostnad för receptbelagda läkemedel i högkostnadsskyddet är 2 200 kronor i stället för 1 800 kronor under 12-månadersperioden. De nya reglerna träder i kraft först när patientens pågående 12-månadersperiod löpt ut. Om patienten har påbörjat en högkostnadsperiod före den 1 januari 2012 tillämpas reglerna från 2011 om kostnadsreducering under resterande del av 12-månadersperioden.

Det kommer att finnas två högkostnadstrappor parallellt fram till och med 31 december 2012.

Total kostnad upp till 900 kr - påbörjad högkostnadsperiod före den 1 januari 2012

  • 50 % mellan 900 - 1 700 kr
  • 25 % mellan 1 700 - 3 300 kr
  • 10 % mellan 3 300 - 4 300 kr
  • ingen kostnad över 4 300 kr

Total kostnad upp till 1 100 kronor - påbörjad högkostnadsperiod fr o m den 1 januari 2012

  • 50 % mellan 1 100 - 2 100 kr
  • 25 % mellan 2 100 - 3 900 kr
  • 10 % mellan 3 900 - 5 400 kr
  • ingen kostnad över 5 400 kr

Sjukvårdshuvudmännen har kostnadsansvaret för läkemedel. Det innebär att det landsting/region i vilket patienten är bosatt betalar läkemedelskostnaderna förutom den kostnad patienten själv står för.

Respektive landsting/region har också ansvar för tolkning av reglerna i Lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner mm vid köp av läkemedel. Rätten till förmåner prövas av det landsting/region som svarar för kostnaderna, dvs patientens hemlandsting.

I första hand vänder sig patienten till apoteket med frågor angående läkemedelsförmåner. Om det uppstår situationer som inte kan lösas av apoteket skall patienten hänvisas till Läkemedelskommittén i Region Halland. Det beslut som fattas efter en sådan "överprövning" kan, om patienten fortfarande inte skulle vara nöjd, överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

EU/EES-patienter på tillfällig vistelse i Sverige omfattas också, i vissa fall, av lagen om läkemedelsförmåner vid inköp av läkemedel om de är försäkrade enligt förordning 1408/71 och 883/2004.

För att få rabatt vid inköp skall dessa patienter visa upp EU-kort/intyg på apoteket. Om inte EU-kort/intyg kan visas upp får de köpa läkemedlen utan rabatt.

Även patienter från konventionsländer omfattas också i vissa fall av lagen om läkemedelsförmåner vid inköp av läkemedel. Patienterna skall vid inköpstillfället på apoteket visa upp sitt pass som bevis på att de är bosatta i ett konventionsland. De får då köpa läkemedel med rabatt.

Notering på receptet för bosatta utanför Sverige. På receptet måste patientens ordinarie hemadress inklusive land anges för att rätt hantering skall kunna ske på Apoteket.

Senast ändrad: