Direkt till innehållet

Palliativ vård

Palliativ vård innebär att lindra lidande och främja livskvalitet för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som innebär beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt organiserat stöd till närstående

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för palliativ vård omfattar åtgärder från att det finns misstanke om palliativa vårdbehov till dess att patienten dör och närstående erbjudits efterlevandesamtal eller när behov av palliativ vård upphör.

Övergripande mål med vårdförloppet är att oavsett patientens diagnos, ålder, bostadsort, vårdform och förväntad livslängd, öka jämlikhet och kvalitet genom att:

  • Öka kunskapen om att identifiera patienter med palliativa vårdbehov
  • Erbjuda berörda patienter och närstående (med patientens medgivande) samtal vid allvarlig sjukdom gällande önskemål, prioriteringar, information om förväntat sjukdomsförlopp och behandlingsintention
  • Kunna handlägga vanligt förekommande fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov

Dessa åtgärder förväntas öka andelen patienter som får tillgång till bättre palliativ vård.