Direkt till innehållet

Palliativ vård

Nationellt styrande dokument

Det finns två Nationella vårdprogram för palliativ vård – ett för vuxna (patienter från 18 år) och ett för barn (patienter under 18 år). De beskriver hur palliativ vård bör bedrivas, oavsett patientens diagnos, bakgrund, etnicitet eller vilken vårdform som är aktuell. Vårdprogrammen beskriver hela det palliativa vårdförloppet, från tidig fas till sen fas.

Särskilt fokus har lagts på vikten av att i rätt tid identifiera palliativa vårdbehov, patient och närståendes behov av samtal, samt på omvårdnad och symtomlindring. Vårdprogrammen beskriver hur viktigt det är att arbeta strukturerat och personcentrerat inom den palliativa vården Nationella vårdprogram palliativ vård – RCC (cancercentrum.se)

Nationellt stödjande dokument

Det finns ett Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede som innehåller vägledning, rekommendationer, termer och definitioner samt indikatorer som kommer från Socialstyrelsen. Rekommendationerna innefattar bland annat samordning, fortbildning, handledning, kommunikation och smärtskattning. Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede – Socialstyrelsen

 Det nationella kliniskt kunskapsstödet är regionernas gemensamma infrastruktur för att ta fram, kvalitetssäkra, lagra och distribuera kunskapsinnehåll. Det finns ett antal rekommendationer främst riktat till primärvården gällande palliativ vård. Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nationelltklinisktkunskapsstod.se)

Regionalt stödjande dokument

Läkemedelskommittén Halland (LkH) ska genom rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonalen, eller på annat lämpligt vis, verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom regionen. Det finns ett kapitel i terapirekommendationerna som handlar om Palliativ vård i livets slutskede. Terapirekommendationer Halland (regionhalland.se)

Palliativa allmänna vårdavdelningen i Falkenberg

Remisskriterierna till Palliativa allmänna vårdavdelningen hittar du här: Remisskriterier – Palliativa vårdavdelningen

Samverkan i Halland mellan region och kommuner

Gällande samverkan i Halland mellan region och kommuner God vård vid demenssjukdom finns mer information här: God vård vid demenssjukdom – Vårdgivare (regionhalland.se)