Direkt till innehållet

Syfilis

Om sjukdomen

Syfilis orsakas av bakterien Treponema pallidum. Smittspridningen sker främst sexuellt. Smittspridning kan också ske genom att en syfilisinfekterad gravid kvinna kan smitta sitt foster via moderkakan. Även blodsmitta kan förekomma. Sjukdomen indelas i tre stadier – primär, sekundär och tertiär syfilis – och inkubationstiden är tre veckor till tre månader till primärstadiet, sju till tio veckor till sekundärstadiet och flera år till tertiärstadiet. De två första stadierna av sjukdomen kallas tidig syfilis och omfattar det första året av infektionen, medan det sista stadiet kallas sen syfilis. Tidig syfilis anses som smittsam medan sen syfilis har ingen eller låg smittsamhet. Genomgången eller behandlad sjukdom leder inte till immunitet.

Behandlade läkares ansvar

Medicinskt omhändertagande

Informera patienten om positivt provsvar. Informera om och säkerställ att remiss sker till STI-mottagning för smittspårning och behandling, se rutin nederst.

Förhållningsregler och Smittskyddsblad

Förhållningsregler ges både muntligt och skriftligt till bekräftat fall och ska journalföras, se Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se).

Smittspårning och åtgärder

Smittspårning görs upp till 12 månader tillbaka i tiden och berörda partners ska få information och provtas. En separat smittspårningshandling skild från journalhandling ska upprättas.

Klinisk anmälan i SmiNet

Görs här, snarast: https://www.folkhalsomyndigheten.se/sminet. Anmälan i SmiNet görs med rikskod.

Kostnadsfrihet

Vård och behandling vid syfilis är kostnadsfritt då det är en allmänfarlig sjukdom.

Länkar

Sjukdomsinformation om syfilis — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Syfilis - 1177

Senast ändrad: