Direkt till innehållet

Vård- och stödsamordning

Inom ramen för den regionala samverkans- och stödstrukturen har ett länsgemensamt utvecklingsarbete startat utifrån rekommendationerna i de nationella riktlinjerna, Psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd.

I det arbetet är både de halländska kommunerna och hälso- och sjukvården involverade och ett av områdena för utveckling är  integrerade arbetsformer och metoder.

Syftet med att införa Integrerat arbetssätt i Halland är att:

  • Förbättra livssituationen för den enskilde som bedöms vara i behov av insatserna
  • Leda till förbättrad samverkan mellan psykiatri, socialtjänst och vid behov, andra aktörer
  • Skapa en väl fungerande gemensam arbetsmodell i hela Halland

Integrerad psykiatri - starkt genomslag i Sverige

Integrerad psykiatri som metodprogram i kombination med vård- och stödsamordning och resursgruppsarbete har fått starkt genomslag i Sverige och anses idag som en gångbar som en modell för samhällsbaserad psykiatrisk vård.

Modellen har idag flera olika namn, Integrerad psykiatri, Vård- och stödsamordning med resursgruppsarbete, Resursgrupps-ACT/ RACT.

I grunden utgår samtliga från samma fem olika grundelement:

  • Individfokus med brukaren i centrum för sin egen behandling och rehabilitering
  • Vård- och stödsamordnare som funktion
  • Integrerad psykiatri som metodprogram
  • Samverkan genom resursgruppsarbete
  • Samhällsbasering genom inkludering av brukarens privata nätverk och arbete med brukaren i den miljö och situation som denne befinner sig i

Vård- och stödsamordning - överenskommelse

Förstudie som grund

Under 2014 att genomfördes en förstudie, för att ta fram förslag och underlag till hur integrerade arbetsformer och metoder skulle kunna utvecklas i Halland för personer med omfattade eller komplicerad psykiatrisk problematik. Utifrån förstudien beslutade Taktisk grupp Psykiatri i Halland att en övergripande regional utbildning i vård- och stödsamordning skulle genomföras.Länkar

Nationella riktlinjer Psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd

Överenskommelse om samverkan - Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället

Senast ändrad: