Direkt till innehållet

Checklista vid läkemedelsgenomgångar på särskilda boenden

Inför läkemedelsgenomgång

Bedöm hur läkemedelsadministreringen fungerar:

 • Har patienten sväljsvårigheter?
 • Krossas eller delas läkemedel?
 • Har patienten rätt teknik och tillräcklig lungkapacitet för sina inhalatorer?

Under läkemedelsgenomgång

För varje ordinerat läkemedel:

 • Bedöm om det finns en rimlig och aktuell indikation.
 • Bedöm om val av läkemedel och dosering är lämplig med avseende på ålder och fysiologi, speciellt njurfunktionen. Se Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre (pdf, 2017).
 • Utvärdera effekten av behandlingen.
 • Utvärdera om läkemedels biverkningar eller risk för biverkningar är större än nyttan.
 • Bedöm om det förekommer kliniskt relevanta interaktioner.
 • Vid eventuell utsättning, ta ställning till om läkemedlet behöver trappas ut. (Se FasUt).
 • Bedöm nytta av behandlingen i förhållande till patientens övriga läkemedel och behandlingar.
 • Ta ställning till om icke-farmakologiska metoder kan vara ett alternativ eller komplement.

Efter läkemedelsgenomgång

Läkaren dokumenterar i patientjournalen:

 • Under sökordet "Läkemedelsgenomgång" då VAS används som journalsystem.
 • Vilka ordinationer som har ändrats och vilka andra åtgärder relaterade till läkemedelsbehandlingen som har vidtagits och orsaken till detta.
 • När uppföljning av genomförda åtgärder skall göras och vem som ansvarar för denna.
 • Vilka som har deltagit på läkemedelsgenomgången.Länkar

Checklista för utskrift

Senast ändrad: